Những lời nhắc quan trọng trước khi nộp tờ khai thuế 2020

IR-2021-23, Ngày 1/27/2021

WASHINGTON — Sau một năm không thể đoán trước với nhiều thay đổi và thách thức, Sở Thuế Vụ hôm nay chia sẻ những lời nhắc quan trọng cho những người đóng thuế sắp nộp tờ khai thuế liên bang năm 2020.

Chọn hình thức tiền gửi trực tiếp

Cách an toàn nhất, chính xác nhất và nhanh nhất để nhận được tiền hoàn lại là khai thuế điện tử và chọn hình thức tiền gửi trực tiếp. Tiền gửi trực tiếp có nghĩa là mọi khoản tiền hoàn thuế đều được chuyển miễn phí theo phương thức điện tử vào trương mục tài chính của người đóng thuế.

Cứ 10 người đóng thuế thì có 8 người nhận được tiền hoàn lại bằng phương thức tiền gửi trực tiếp. Phương thức này đơn giản, an toàn và bảo mật. Đây cũng là hệ thống chuyển ngân điện tử được sử dụng để gửi gần 98% tất cả các quyền lợi An Sinh Xã Hội và Cựu Chiến Binh vào hàng triệu trương mục.

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) có thể cung cấp cho người lao động đủ điều kiện có lợi tức thấp đến trung bình sự gia tăng tài chánh đáng kể. EITC không chỉ giảm số thuế mà người nào đó phải trả mà còn có thể hoàn lại tiền cho họ ngay cả khi họ không nợ bất kỳ khoản thuế nào hoặc không bị yêu cầu khai thuế.

Mọi người cần đáp ứng các yêu cầu nhất định và khai thuế liên bang để nhận được khoản tín thuế này. Công cụ Trợ tá EITC trên IRS.gov thể giúp mọi người xác định xem họ đủ điều kiện hay không.

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng họ có thể chọn sử dụng lợi tức do lao động năm 2019 của mình để tính EITC nếu lợi tức do lao động năm 2019 của họ nhiều hơn lợi tức lợi tức do lao động năm 2020 của họ. Để biết chi tiết, hãy xem Ấn Phẩm 596 Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (tiếng Anh). Người đóng thuế cũng có tùy chọn sử dụng lợi tức năm 2019 của họ để tính Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (tiếng Anh) cho năm 2020.

Trợ cấp thất nghiệp chịu thuế

Hàng triệu người Mỹ đã nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp vào năm 2020, nhiều người trong số họ là lần đầu tiên. Khoản trợ cấp này phải chịu thuế và phải được tính vào tổng lợi tức trên tờ khai thuế của họ.

Người đóng thuế có thể chọn khấu trừ thuế liên bang từ trợ cấp thất nghiệp của họ hoặc trả khoản thuế ước tính, nhưng nhiều người không thực hiện các lựa chọn này. Trong trường hợp đó, thuế đối với những lợi ích đó sẽ được nộp khi khai thuế năm 2020. Thuế có thể được trả trong suốt cả năm. Để biết các cách chi trả thuế điện tử an toàn và bảo mật, hãy truy cập IRS.gov/payments.

Người đóng thuế có thể tìm thêm thông tin chi tiết về trợ cấp thất nghiệp chịu thuế trong Chủ Đề Thuế 418, Trợ Cấp Thất Nghiệp, hoặc trong Ấn Phẩm 525, Lợi Tức Chịu Thuế Và Không Chịu Thuế (tiếng Anh), trên IRS.gov.

Tiền lãi là lợi tức chịu thuế

Nhiều người đóng thuế cá nhân đã nhận được tiền hoàn lại cho tờ khai thuế năm 2019 của họ cũng nhận được tiền lãi từ Sở Thuế Vụ. Các khoản chi trả tiền lãi phần lớn là kết quả của thời hạn nộp hồ sơ bị hoãn lại tới ngày 7/15 do đại dịch COVID-19.

Các khoản chi trả tiền lãi của tiền hoàn thuế năm 2019 phải chịu thuế và người đóng thuế phải báo cáo tiền lãi trên tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020 của họ.

Sở Thuế Vụ sẽ gửi Mẫu Đơn 1099-INT (tiếng Anh) cho bất kỳ ai nhận được tổng số tiền lãi ít nhất là $10. Số tiền lãi của tiền hoàn thuế trung bình là $18, nhưng số tiền cho mỗi người đóng thuế khác nhau dựa trên số tiền hoàn thuế mà người đó nhận được. Mẫu Đơn 1099-INT sẽ được phát hành không muộn hơn ngày 2/1/2021.

Khấu trừ văn phòng tại gia

Khoản khấu trừ văn phòng tại gia dành cho những người đóng thuế tự kinh doanh đủ điều kiện, các nhà thầu độc lập và những người làm việc trong nền kinh tế chia sẻ.

Tuy nhiên, Đạo Luật Việc Làm và Cắt Giảm Thuế đã đình chỉ việc khấu trừ sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh từ năm 2018 đến năm 2025 cho nhân viên. Những nhân viên nhận được tiền lương hoặc W-2 chỉ từ một doanh nghiệp không đủ điều kiện để được khấu trừ, ngay cả khi họ hiện đang làm việc tại gia. Ấn Phẩm 587 Sử Dụng Nhà Cho Mục Đích Kinh Doanh (tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ cung cấp thêm thông tin về khoản khấu trừ văn phòng tại gia.

Người lao động chuyển sang nền kinh tế chia sẻ

Nhiều người đã tìm được việc làm khác vào năm 2020, bao gồm cả việc làm trong nền kinh tế chia sẻ. Người đóng thuế phải báo cáo lợi tức kiếm được trong nền kinh tế chia sẻ trên tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, những người làm công việc trong nền kinh tế chia sẻ nói chung không bị khấu trừ thuế như những người làm công ăn lương thường làm. Sở Thuế Vụ khuyến khích những người có lợi tức trong nền kinh tế chia sẻ xem xét thực hiện các khoản chi trả thuế ước tính hàng quý để tuân thủ các nghĩa vụ thuế liên bang của họ.

Khoản khấu trừ đóng góp thiện nguyện cho những người không liệt kê các mục

Các cá nhân thực hiện khấu trừ tiêu chuẩn thường không thể yêu cầu khấu trừ cho các khoản đóng góp thiện nguyện của họ. Tuy nhiên, Đạo Luật CARES cho phép những cá nhân này yêu cầu một khoản khấu trừ hạn chế (tiếng Anh) trên tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020 của họ đối với các khoản đóng góp bằng tiền mặt cho một số tổ chức thiện nguyện đủ điều kiện và vẫn yêu cầu khoản khấu trừ tiêu chuẩn. Gần chín trong số 10 người đóng thuế hiện đang nhận khoản khấu trừ tiêu chuẩn và có tiềm năng đủ điều kiện.

Trước khi quyên góp, Sở Thuế Vụ lưu ý mọi người rằng họ có thể kiểm tra công cụ Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế (TEOS) (tiếng Anh) đặc biệt trên IRS.gov để bảo đảm tổ chức đủ điều kiện nhận các khoản đóng góp được khấu trừ thuế.

Theo thay đổi này, các cá nhân có thể yêu cầu khoản khấu trừ lên tới $300 cho các khoản đóng góp tiền mặt cho tổ chức thiện nguyện đủ điều kiện trong năm 2020. Khoản khấu trừ này không áp dụng cho tài sản được tặng cho. Khoản khấu trừ tối đa là $150 đối với những cá nhân đã kết hôn khai thuế riêng. Có thêm thông tin trong Ấn Phẩm 526 Đóng Góp Thiện Nguyện (tiếng Anh), trên IRS.gov.

Các thảm họa như cháy rừng, lũ lụt hoặc bão

Các quy định của luật thuế đặc biệt có thể giúp người đóng thuế và thương nghiệp khôi phục tài chính sau tác động của thiên tai, đặc biệt khi chính phủ liên bang tuyên bố các địa điểm của họ nằm ở khu vực thiên tai lớn (tiếng Anh). Một số thời hạn thuế năm 2020 ở một số quận nhất định đã được kéo dài sang năm 2021 do các trận cháy rừng, bão hoặc lũ lụt gần đây.