IRS có các lựa chọn cho những người lao động thuộc nền kinh tế gig và những người có trợ cấp thất nghiệp

IR-2021-97, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ nhắc nhở người lao động trong nền kinh tế chia sẻ và những người đã yêu cầu trợ cấp thất nghiệp vào năm 2020 về các lựa chọn của họ và nơi tìm thông tin để đáp ứng các nghĩa vụ thuế của họ.

Nền kinh tế chia sẻ

Nền kinh tế gig đề cập đến thu nhập kiếm được từ việc cung cấp các dịch vụ thực hiện công việc theo yêu cầu hoặc bán hàng hóa, bao gồm lái xe ô tô để chở khách hoặc giao hàng đã đặt trước, cho thuê tài sản, bán hàng hóa trực tuyến hoặc công việc tự do. Thông thường, khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ hoặc người bán được kết hợp với nhau thông qua một nền tảng kỹ thuật số trên một ứng dụng hoặc trang web. Truy cập Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Gig trên IRS.gov để tìm hiểu thêm về các yêu cầu khấu lưu và thuế ước tính đối với các loại thu nhập kiếm được và các dịch vụ được trả tiền này.

Người đóng thuế nên thu thập và lưu giữ các hồ sơ, chứng từ thu tiền trong năm. Lưu trữ hồ sơ có thể giúp theo dõi thu nhập, chi phí khấu trừ và hoàn thành tờ khai thuế.

Trợ cấp thất nghiệp

Một số lượng kỷ lục người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào năm 2020 do đại dịch. Bất kỳ ai đã nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ cần phải khai báo trên tờ khai thuế của họ.

Tuy nhiên, Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, được ban hành vào ngày 3/11/2021, không bao gồm trong thu nhập khoản trợ cấp thất nghiệp lên tới $10,200 ($20,400 nếu đã kết hôn, khai thuế chung) được trả vào năm 2020 cho những người có tổng thu nhập điều chỉnh sửa đổi dưới $150,000. Bất kỳ số tiền nào trên $10,200 vẫn phải chịu thuế đối với mỗi người. Để xác định xem các khoản chi trả trợ cấp thất nghiệp nhận được có phải chịu thuế hay không, hãy xem Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh) trên IRS.gov.

Đối với những người đã nộp tờ khai thuế năm 2020 và đã nộp thuế cho toàn bộ số tiền trợ cấp thất nghiệp trước khi luật được thông qua, họ không cần nộp tờ khai sửa đổi. IRS sẽ tự động hoàn trả tiền cho những người đã nộp tờ khai thuế báo cáo khoản trợ cấp thất nghiệp.

IRS sẽ tính lại bất kỳ khoản tín thuế và khoản khấu trừ nào được yêu cầu trên tờ khai thuế ban đầu. Tuy nhiên, nếu việc giảm thu nhập hiện giúp người đóng thuế đủ điều kiện nhận được khoản tín thuế mới không được yêu cầu trên tờ khai thuế ban đầu, như Tín Thuế Thu nhập Do Lao Ðộng (EITC), những người đóng thuế đó sẽ cần phải nộp tờ khai thuế sửa đổi, Mẫu 1040x, để yêu cầu khoản tín thuế mới. Người đóng thuế có thể xem nếu họ đủ điều kiện cho EITC tại IRS.gov.

Những người nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận được Mẫu 1099-G Các Khoản Chi Trả Nhất Định Của Chính Phủ (tiếng Anh)  từ cơ quan chi trả các khoản trợ cấp. Mẫu đơn sẽ hiển thị số tiền trợ cấp thất nghiệp mà họ nhận được trong năm 2020 trong Ô 1 và bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào được khấu trừ trong Ô 4.

Một số tiểu bang không gửi Mẫu 1099-Gs qua đường bưu điện. Người đóng thuế có thể cần lấy phiên bản điện tử từ trang web của tiểu bang.

Người đóng thuế nhận được Mẫu 1099-G không chính xác về trợ cấp thất nghiệp phải liên lạc với cơ quan phát hành để yêu cầu Mẫu 1099-G sửa lại cho thấy họ không nhận được những khoản trợ cấp này.

Những người đóng thuế không thể nhận được mẫu đơn sửa đổi kịp thời từ tiểu bang của họ vẫn nên khai thuế chính xác, và chỉ báo cáo thu nhập mà họ nhận được. Mẫu 1099-G sửa đổi thể hiện không có trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp bị đánh cắp danh tính sẽ giúp người đóng thuế tránh bị gửi hóa đơn thuế liên bang bất ngờ đối với thu nhập không được báo cáo.

Ngoài ra, nếu người đóng thuế lo ngại rằng thông tin cá nhân của họ đã bị đánh cắp và họ muốn bảo vệ danh tính của mình khi khai thuế liên bang, họ có thể yêu cầu Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) từ IRS.

Nói chung, theo luật, khoản trợ cấp thất nghiệp phải được tính vào thu nhập. Các khoản trợ cấp chịu thuế bao gồm bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp đặc biệt nào được cho phép theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Do Vi-rút Corona (CARES), được ban hành vào năm 2020.

Nếu một người đóng thuế không báo cáo thu nhập từ công việc thuộc nền kinh tế chia sẻ hoặc khoản trợ cấp thất nghiệp khi khai thuế, thì có thể nộp tờ khai điều chỉnh sử dụng Mẫu 1040-X Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Được Điều Chỉnh. Mẫu 1040-X có thể được nộp dưới dạng điện tử.

Người đóng thuế nợ thuế nhưng không thể trả đầy đủ luôn có các tùy chọn để tìm kiếm trợ giúp thông qua các kế hoạch chi trả và các công cụ khác từ IRS.gov/payments.

Thông tin thuế cũng có sẵn bằng:

Nguồn Tài Nguyen