Thêm thông tin chi tiết về đợt chi trả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

FS-2021-04, Tháng 3/2021

Sở Thuế Vụ, thay mặt Bộ Ngân khố, đã làm việc để nhanh chóng bắt đầu phân phối các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba được Quốc hội ủy quyền trong Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ vào tháng 3/2021. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về đợt chi trả kích thích kinh tế này, khác với hai đợt chi trả kích thích kinh tế đầu tiên vào năm 2020, được gọi là EIP1 EIP2.

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba là bao nhiêu tiền?

Những người đủ điều kiện sẽ tự động nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lên đến $1,400 cho các cá nhân hoặc $2,800 cho các cặp vợ chồng đã kết hôn và lên đến $1,400 cho mỗi người phụ thuộc. Không giống như EIP1 EIP2, các gia đình sẽ nhận được khoản chi trả cho tất cả những người phụ thuộc của họ được khai trên tờ khai thuế, không chỉ những trẻ đủ điều kiện dưới 17 tuổi. Thông thường, người đóng thuế sẽ đủ điều kiện nhận toàn bộ số tiền nếu họ có tổng lợi tức đã điều chỉnh lên đến $75,000 đối với người độc thân và những người đã kết hôn khai thuế riêng lẻ, lên đến $112,500 cho chủ hộ và lên đến $150,000 cho các cặp vợ chồng khai thuế chung và người phối ngẫu còn sống. Số tiền chi trả được giảm dần đối với những người khai thuế có lợi tức trên các mức đó.

Ai đủ điều kiện nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và những lợi tức nào đủ điều kiện?

Nói chung, nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú Hoa Kỳ, quý vị đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba nếu quý vị (và người phối ngẫu của quý vị nếu khai thuế chung) không phải là người phụ thuộc của người đóng thuế khác và có số An Sinh Xã Hội hợp lệ (xem trường hợp ngoại lệ khi đã kết hôn, khai thuế chung) và tổng lợi tức đã điều chỉnh (AGI) của quý vị trên tờ khai thuế của họ không vượt quá:

  • $150,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là một người góa vợ/chồng đủ điều kiện
  • $112,500 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ hoặc
  • $75,000 cho những cá nhân đủ điều kiện sử dụng bất kỳ tư cách khai thuế nào khác, chẳng hạn như những người khai thuế độc thân và những người đã kết hôn, khai thuế riêng.

Các khoản chi trả sẽ được giảm dần nếu AGI ở trên mức đó. Điều này có nghĩa là người đóng thuế sẽ không nhận được khoản chi trả thứ ba nếu AGI của họ vượt quá:

  • $160,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là một người góa vợ/chồng đủ điều kiện
  • $120,000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ hoặc
  • $80,000 cho những cá nhân đủ điều kiện sử dụng bất kỳ tư cách khai thuế nào khác, chẳng hạn như những người khai thuế độc thân và những người đã kết hôn, khai thuế riêng.

Ví dụ, một người độc thân không có người phụ thuộc và AGI là $77,500 thường sẽ nhận được khoản chi trả $700 (một nửa của toàn bộ số tiền). Một cặp vợ chồng có hai người phụ thuộc và AGI là $155,000 nói chung sẽ nhận được khoản chi trả là $2,800 (cũng là một nửa của toàn bộ số tiền). Những người khai thuế có lợi tức ít nhất $80,000 (độc thân và kết hôn, khai thuế riêng), $120,000 (chủ hộ) và $160,000 (đã kết hôn, khai thuế chung và người phối ngẫu còn sống) sẽ không được chi trả theo luật này.

Xác định tính đủ điều kiện cho khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba

Hầu hết những người đủ điều kiện sẽ tự động nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và không cần thực hiện thêm hành động nào. Sở Thuế Vụ sẽ sử dụng thông tin có sẵn để xác định tính đủ điều kiện và phát hành khoản chi trả thứ ba cho những người đủ điều kiện mà:

  • Đã nộp tờ khai thuế năm 2020
  • Đã nộp tờ khai thuế năm 2019 nếu tờ khai năm 2020 chưa được nộp hoặc chưa được xử lý.
  • Chưa nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc 2019 nhưng đã đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên bằng cổng thông tin Người Không Phải Khai Thuế đặc biệt vào năm ngoái.
  • Là những người nhận phúc lợi liên bang kể từ ngày 12/31/2020, những người thường không khai thuế và đã nhận các quyền lợi của Hội Đồng Hưu Trí Ngành Hỏa Xa và An sinh Xã hội, Lợi Tức An Sinh Bổ Sung (SSI) và những người nhận trợ cấp Cựu Chiến Binh vào năm 2020. Sở Thuế Vụ đang làm việc với các cơ quan này để có được thông tin cập nhật cho năm 2021 nhằm hỗ trợ các khoản chi trả kích thích kinh tế vào một ngày được xác định. Trang IRS.gov sẽ có thêm thông tin chi tiết.

Làm cách nào để biết Sở Thuế Vụ có gửi cho tôi một khoản chi trả hay không? 

Bắt đầu từ Thứ Hai, mọi người có thể kiểm tra trạng thái của cả khoản chi trả thứ ba của mình bằng cách sử dụng công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha chỉ có trên IRS.gov. Công cụ này đang được cập nhật thông tin mới và Sở Thuế Vụ dự đoán rằng thông tin cập nhật sẽ sớm có sẵn.

Làm thế nào Sở Thuế Vụ biết thông tin để gửi khoản chi trả của tôi về đâu? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi trương mục ngân hàng?

Sở Thuế Vụ sẽ sử dụng dữ liệu đã có trong hệ thống để gửi các khoản chi trả kích thích kinh tế thứ ba. Người đóng thuế thông tin để chuyển tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng trong hồ sơ sẽ nhận được khoản chi trả theo cách đó. Những người không có thông tin về phương thức tiền gửi trực tiếp cập nhật trong hồ sơ, họ sẽ nhận được khoản chi trả dưới dạng chi phiếu hoặc thẻ khấu trừ tiền qua thư.

Mọi người sẽ nhận được chi phiếu giấy hay thẻ khấu trừ tiền?

Sở Thuế Vụ khuyến khích mọi người kiểm tra công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi để biết thêm thông tin chi tiết; công cụ trên IRS.gov sẽ được cập nhật thường xuyên bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 3/15. Những người không nhận được một khoản tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng cần kiểm tra hòm thư của mình để biết họ có nhận được chi phiếu giấy hoặc thẻ khấu trừ tiền hay chưa. Để đẩy nhanh việc thực hiện các khoản chi trả đến càng nhiều người càng sớm càng tốt, một số khoản chi trả bằng thẻ khấu trừ tiền sẽ được gửi qua bưu điện. Hình thức chi trả cho lần chi trả kích thích kinh tế thứ ba có thể khác với hai lần đầu tiên.

Mọi người nên kiểm tra hòm thư cẩn thận. Thẻ Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hay Thẻ EIP sẽ được gửi trong một phong bì màu trắng với con dấu nổi bật của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Nó có chữ Visa ở mặt trước của Thẻ và ngân hàng phát hành – MetaBank®, N.A. – ở mặt sau của thẻ. Thông tin kèm theo thẻ sẽ giải thích rằng đây là một khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Thông tin thêm về các thẻ này có tại EIPcard.com (tiếng Anh).

Các cặp vợ chồng bị ảnh hưởng như thế nào, nếu chỉ có một người phối ngẫu có số An Sinh Xã Hội?

Như với EIP2, những người khai thuế chung mà chỉ có một người phối ngẫu có số An Sinh Xã Hội (SSN) thường sẽ nhận được khoản chi trả thứ ba. Điều này có nghĩa là những gia đình này hiện sẽ nhận được khoản chi trả bao gồm bất kỳ thành viên nào trong gia đình có số SNN đủ điều kiện làm việc.

Đối với những người đóng thuế khai thuế chung với người phối ngẫu của họ và chỉ một cá nhân có số SSN hợp lệ, người phối ngẫu có số SSN hợp lệ sẽ nhận được khoản chi trả thứ ba lên đến $1,400 và lên đến $1,400 cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện được khai trên tờ khai thuế năm 2020.

Quân nhân tại ngũ: Nếu một trong hai người phối ngẫu là thành viên tích cực của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ vào bất kỳ thời điểm nào trong niên thuế, chỉ một người phối ngẫu cần có số SSN hợp lệ thì cặp vợ chồng sẽ nhận được tới $2,800 trong lần chi trả kích thích kinh tế thứ ba.

Những người thụ hưởng An Sinh Xã Hội, những người hồi hưu ngành hỏa xa và những người nhận trợ cấp cựu chiến binh, những người thường không phải khai thuế có cần thực hiện bất kỳ hành động nào không?

Hầu hết những người hưởng trợ cấp hưu trí và tàn tật An Sinh Xã Hội, những người hồi hưu ngành hỏa xa và những người nhận trợ cấp cựu chiến binh trong năm 2020 không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để nhận được khoản chi trả. Giống như với hai khoản chi trả kích thích kinh tế đầu tiên, Sở Thuế Vụ sẽ gửi các khoản chi trả mới giống như cách trả tiền trợ cấp thông thường. Sở Thuế Vụ đang làm việc trực tiếp với các cơ quan liên bang khác để có được thông tin cập nhật năm 2021 cho người nhận.

Một số người sẽ nhận được khoản chi trả thứ ba tự động dựa trên thông tin phúc lợi liên bang của họ có thể cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020 ngay cả khi họ thường không nộp tờ khai thuế. Nếu khoản chi trả thứ ba của quý vị không bao gồm khoản chi trả cho người phụ thuộc đủ điều kiện của quý vị, người mà không nhận được khoản chi trả thứ ba, quý vị phải nộp tờ khai thuế năm 2020 để được xem xét khoản chi trả thứ ba bổ sung ngay cả khi quý vị thường không nộp.

Nếu quý vị đủ điều kiện và không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai hoặc nhận ít hơn toàn bộ số tiền, quý vị có thể đủ điều kiện cho khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho năm 2020 nhưng quý vị sẽ cần phải khai thuế năm 2020. Xem mục đặc biệt trên IRS.gov: Yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).

Tôi đã không nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 và không đăng ký với công cụ Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov năm ngoái. Tôi có đủ điều kiện để được chi trả không?

Có, nếu quý vị đáp ứng yêu cầu về tính đủ điều kiện. Mặc dù bây giờ quý vị sẽ không nhận được khoản chi trả tự động, nhưng quý vị vẫn có thể nhận được cả ba khoản chi trả. Nộp tờ khai thuế năm 2020 và yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Sở Thuế Vụ khuyến cáo những người thường không khai thuế và chưa nhận được bất kỳ khoản chi trả kích thích kinh tế nào nên xem xét các lựa chọn khai thuế của họ. Sở Thuế Vụ sẽ tiếp tục liên lạc với những người không phải khai thuế để càng nhiều người đủ điều kiện nhận được khoản chi trả kích thích kinh tế mà họ được hưởng càng tốt.

Sở Thuế Vụ khuyến khích mọi người khai thuế điện tử, và phần mềm thuế sẽ giúp xác định số tiền chi trả kích thích kinh tế chính xác, được gọi là khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên các mẫu đơn thuế năm 2020. Truy cập IRS.gov/filing để biết thêm thông tin chi tiết về Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), Địa điểm khai thuế miễn phí VITA hoặc TCE (tiếng Anh) trong cộng đồng hoặc bằng cách tìm một chuyên gia thuế đáng tin cậy.

Những người nhận được khoản chi trả có nhận được thông báo từ Sở Thuế Vụ không?

Có. Như với EIP1 EIP2, mọi người sẽ nhận được thông báo hoặc thư của Sở Thuế Vụ sau khi họ nhận được một khoản chi trả cho họ biết số tiền họ nhận được. Họ nên giữ thông báo này để cho vào hồ sơ thuế của họ.

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?

Để biết thêm thông tin về Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, hãy truy cập IRS.gov/eip. Kiểm tra trạng thái chi trả tại IRS.gov/getmypayment. Để được giảm thuế khác liên quan đến COVID-19, hãy truy cập IRS.gov/coronavirus (tiếng Anh).