Khai thuế là theo mùa, nhưng Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế áp dụng cho cả năm

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-05, Ngày 1/21/2021

Tất cả người đóng thuế đều có các quyền cơ bản khi họ tương tác với Sở Thuế Vụ. Các quyền này được áp dụng cả năm, không chỉ trong mùa thuế. Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế (tiếng Anh) trình bày những quyền này trong 10 hạng mục.

Dưới đây là tổng quan về các quyền này và đường dẫn đến thông tin chi tiết về từng quyền:

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)