Người đóng thuế phải đảm bảo có tất cả thông tin của họ trước khi đến gặp chuyên gia thuế

Lời Khuyên về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2022-125, ngày 16 tháng Tám, 2022

Người đóng thuế sử dụng một chuyên viên khai thuế chuyên nghiệp nên đảm bảo rằng họ có sẵn tất cả thông tin của mình trước cuộc hẹn. Việc thu thập thông tin à lấy bản sao của bất kỳ tài liệu nào còn thiếu trước khi người đóng thuế ngồi xuống để khai tờ khai thuế là rất quan trọng để khai thuế chính xác. Việc có trong tay các hồ sơ và thông tin được sắp xếp sẽ giúp ngăn ngừa sai sót khi khai thuế và có thể sẽ tạo ra trải nghiệm khai thuế suôn sẻ hơn.

Đây là danh sách thông tin mà người đóng thuế có thể cần. Không phải tất cả thông tin đều áp dụng cho tất cả người đóng thuế.

 • Số An Sinh Xã Hội của mọi người được liệt kê trên tờ khai thuế. 
 • Tài khoản và số định tuyến ngân hàng để ký thác trực tiếp hoặc thông tin để thanh toán thuế.
 • Các mẫu W-2 từ (các) chủ lao động.
 • Mẫu 1099 từ các ngân hàng, cơ quan phát hành và những bên trả tiền khác bao gồm bồi thường thất nghiệp, cổ tức, khoản phân phối từ lương hưu, niên kim hoặc chương trình hưu trí.
 • Mẫu 1099-K, 1099-MISC, W-2 hoặc báo cáo thu nhập khác cho người lao động trong nền kinh tế chia sẻ.
 • Mẫu 1099-INT cho tiền lãi nhận được.
 • Các tài liệu thu nhập khác và hồ sơ giao dịch tiền ảo.
 • Mẫu 1095-A, Tuyên Bố Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe.
 • Thư 6419, Tổng Các Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021, để đối chiếu các khoản trả trước tín thuế trẻ em.
 • Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Năm 2021, để xác định tính đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi.
 • Thông tin trợ giúp việc yêu cầu các khoản tín thuế hoặc khấu trừ khác (tiếng Anh), chẳng hạn như biên lai cho việc chăm sóc con cái hoặc người phụ thuộc, chi phí đại học hoặc các khoản tặng biếu.

Người đóng thuế có thể nhận được thông tin về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và các khoản trả trước tín thuế trẻ em qua tài khoản trực tuyến IRS của họ.

Những người đóng thuế không có thư về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của họ để yêu cầu các khoản chi trả kích thích kinh tế bị thiếu và các khoản trả trước tín thuế trẻ em để yêu cầu toàn bộ tín thuế trẻ em của mình có một lựa chọn trực tuyến. Họ có thể đăng nhập vào tài khoản trực tuyến IRS của mình và lấy thông tin từ thẻ Hồ Sơ Thuế.

Đối với những người đóng thuế đã kết hôn, khai thuế chung, mỗi người phối ngẫu sẽ cần phải có thông tin về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và khoản trả trước tín thuế trẻ em của riêng họ.

Người đóng thuế nên làm gì nếu họ thiếu các tài liệu khác

Người đóng thuế chưa nhận được W-2 hoặc Mẫu 1099 nên liên lạc với chủ lao động, bên trả tiền hoặc cơ quan cấp và yêu cầu các tài liệu còn thiếu. Điều này cũng áp dụng cho những người đã nhận được W-2 hoặc Mẫu 1099 không chính xác.

Nếu họ vẫn không thể nhận được các mẫu đơn thì họ có thể sử dụng Mẫu 4852, Thay Thế Cho Mẫu W-2, Bản Khai Thuế Và Tiền Lương (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1099-R, Phân Phối từ Tiền Hưu Bổng, Niên Kim, Chương Trình Hưu Trí hoặc Chia Sẻ Lợi Nhuận, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (tiếng Anh) Nếu người đóng thuế không nhận được mẫu bị thiếu hoặc sửa đổi kịp thời để khai thuế, họ có thể ước tính tiền lương hoặc các khoản chi trả cho họ, cũng như bất kỳ khoản thuế nào bị khấu lưu. Họ có thể sử dụng Mẫu 4852 để khai báo thông tin này trên tờ khai thuế liên bang.

Tìm người được quyền cung cấp dịch vụ khai thuế qua hệ thống mạng điện tử

Những người đóng thuế đang tìm kiếm một chuyên gia thuế nên sử dụng dịch vụ định vị người được quyền cung cấp dịch vụ khai thuế qua hệ thống mạng điện tử của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh). Đây là danh sách toàn quốc của tất cả các doanh nghiệp đã được chấp nhận tham gia vào chương trình khai thuế điện tử của IRS. Các doanh nghiệp này là người được quyền cung cấp dịch vụ khai thuế qua hệ thống mạng điện tử của Sở Thuế Vụ. Họ có đủ điều kiện để khai, truyền và xử lý các tờ khai đã nộp theo phương thức điện tử.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)