Cập nhật thông tin chi tiết về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ ba

Những thay đổi làm gia tăng các khoản chi trả điện tử, tăng tốc cứu trợ cho người Mỹ; câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến

FS-2021-05, Tháng 3/2021

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố đang giải ngân khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba (EIP3) cho người dân một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể.

Các khoản chi trả này đã được Quốc Hội cho phép trong Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ, ban hành vào ngày 3/11/2021. Đối với những người chưa nhận được khoản chi trả, dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về gói chi trả kích thích kinh tế này, khác với hai gói chi trả kích thích kinh tế đầu tiên vào năm 2020, được gọi là EIP1 EIP2.

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của tôi là bao nhiêu?

Những cá nhân đủ điều kiện mà Sở Thuế Vụ có thông tin để thực hiện chi trả sẽ tự động nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lên đến $1,400 hoặc $2,800 cho các cặp vợ chồng đã kết hôn, khai thuế chung, cộng với $1,400 cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện. Không giống như EIP1 EIP2, các gia đình sẽ nhận được khoản chi trả cho tất cả những người phụ thuộc đủ điều kiện của họ được khai trên tờ khai thuế, không chỉ những trẻ đủ điều kiện dưới 17 tuổi. Thông thường, người đóng thuế sẽ đủ điều kiện nhận toàn bộ số tiền nếu họ có tổng lợi tức đã điều chỉnh (AGI) lên đến $75,000 đối với người độc thân và những người đã kết hôn khai thuế riêng lẻ, lên đến $112,500 cho chủ hộ và lên đến $150,000 cho các cặp vợ chồng khai thuế chung và người phối ngẫu còn sống. Số tiền chi trả được giảm bớt đối với những người đóng thuế có AGI trên các mức đó.

Ai đủ điều kiện nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ ba và những lợi tức nào đủ điều kiện?

Nói chung, bất kỳ ai là công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú Hoa Kỳ đều đủ điều kiện. Quý vị sẽ nhận được toàn bộ số tiền của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba nếu quý vị (và người phối ngẫu của quý vị nếu khai thuế chung) không phải là người phụ thuộc của một người đóng thuế khác, có số An Sinh Xã Hội (SSN) hợp lệ (xem ngoại lệ khi kết hôn khai thuế chung), và AGI của quý vị trên tờ khai thuế của quý vị không vượt quá:

 • $150,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là một người góa vợ/chồng đủ điều kiện;
 • $112,500 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; hoặc
 • $75,000 cho những cá nhân đủ điều kiện sử dụng bất kỳ tư cách khai thuế nào khác, chẳng hạn như những người khai thuế độc thân và những người đã kết hôn, khai thuế riêng.

Các khoản chi trả sẽ được giảm dần nếu AGI ở trên mức đó. Điều này có nghĩa là người đóng thuế sẽ không nhận được khoản chi trả thứ ba nếu AGI của họ vượt quá:

 • $160,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là một người góa vợ/chồng đủ điều kiện;
 • $120,000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; hoặc
 • $80,000 cho những cá nhân đủ điều kiện sử dụng bất kỳ tư cách khai thuế nào khác, chẳng hạn như những người khai thuế độc thân và những người đã kết hôn, khai thuế riêng.

Ví dụ, một người độc thân không có người phụ thuộc và AGI là $77,500 thường sẽ nhận được khoản chi trả $700 (một nửa của toàn bộ số tiền). Một cặp vợ chồng có hai người phụ thuộc và AGI là $155,000 nói chung sẽ nhận được khoản chi trả là $2,800 (cũng là một nửa của toàn bộ số tiền). Những người khai thuế có lợi tức ít nhất $80,000 (độc thân và kết hôn, khai thuế riêng), $120,000 (chủ hộ) và $160,000 (đã kết hôn, khai thuế chung và người phối ngẫu còn sống) sẽ không được chi trả theo luật này.

Sở Thuế Vụ xác định tính đủ điều kiện cho khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của tôi như thế nào?

Hầu hết những người đủ điều kiện sẽ tự động nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ ba và không cần thực hiện thêm hành động nào. Sở Thuế Vụ sẽ sử dụng thông tin có sẵn để xác định tính đủ điều kiện và phát hành khoản chi trả thứ ba cho những người đủ điều kiện mà:

 • Đã nộp tờ khai thuế năm 2020
 • Đã nộp tờ khai thuế năm 2019 nếu tờ khai năm 2020 chưa được nộp hoặc chưa được xử lý.
 • Chưa nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc 2019 nhưng đã đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên bằng cổng thông tin Người Không Phải Khai Thuế đặc biệt vào năm ngoái.
 • Là những người nhận phúc lợi liên bang kể từ ngày 12/31/2020, thường không khai thuế và đã nhận các quyền lợi Hội Đồng Hưu Trí Ngành Hỏa Xa và An Sinh Xã Hội, Lợi Tức An Sinh Bổ Sung và trợ cấp Cựu Chiến Binh.
 • Sở Thuế Vụ đang làm việc với các cơ quan này để có được thông tin cập nhật cho năm 2021 nhằm hỗ trợ các khoản chi trả kích thích kinh tế vào một ngày được xác định. Trang IRS.gov sẽ có thêm thông tin chi tiết.

Làm cách nào để biết Sở Thuế Vụ có gửi cho tôi một khoản chi trả hay không? 

Mọi người có thể kiểm tra trạng thái của khoản chi trả thứ ba của mình bằng cách sử dụng công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, chỉ có trên IRS.gov.

Làm thế nào Sở Thuế Vụ biết thông tin để gửi khoản chi trả của tôi về đâu? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi trương mục ngân hàng?

Người đóng thuế thông tin phương thức tiền gửi trực tiếp trong hồ sơ nộp cho Sở Thuế Vụ sẽ nhận được khoản chi trả theo cách đó. Cho những người không có thông tin phương thức tiền gửi trực tiếp trong hồ sơ nộp cho Sở Thuế Vụ, Sở sẽ sử dụng hồ sơ liên bang về các khoản chi trả gần đây cho hoặc từ chính phủ, nếu có, để thực hiện chi trả dưới dạng tiền gửi trực tiếp. Điều này giúp đẩy nhanh việc thực hiện chi trả. Nếu không, người đóng thuế sẽ nhận được khoản chi trả của họ dưới dạng chi phiếu hoặc thẻ khấu trừ tiền qua đường bưu điện. Nếu thông tin tiền gửi trực tiếp được gửi đến một trương mục ngân hàng đã đóng, khoản chi trả sẽ được phát hành lại qua đường bưu điện đến địa chỉ trong hồ sơ nộp cho Sở Thuế Vụ. Sở khuyến khích người đóng thuế kiểm tra công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi để biết thêm thông tin.

Tôi sẽ nhận được chi phiếu giấy hay thẻ khấu trừ tiền?

Giống như EIP1 EIP2 trước đây, hầu hết mọi người sẽ nhận được khoản chi trả của họ bằng hình thức tiền gửi trực tiếp, nhưng một số người sẽ nhận được chi phiếu hoặc thẻ khấu trừ tiền. Cách tốt nhất để nhận biết là kiểm tra công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi, chỉ có sẵn trên IRS.gov. Những người không nhận được một khoản tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng của họ cần kiểm tra hòm thư của mình để biết họ có nhận được chi phiếu giấy hoặc thẻ khấu trừ tiền hay chưa. Bộ Ngân Khố đang phát hành một số khoản chi trả bằng thẻ khấu trừ tiền để tăng tốc độ phân phối các khoản chi trả và tiếp cận càng nhiều người càng sớm càng tốt. Hình thức chi trả mà mọi người nhận được cho khoản chi trả kích thích kinh tế thứ ba này có thể khác với các khoản EIP1 EIP2 trước đó.

Tôi có nhiều khả năng sẽ nhận được khoản chi trả của mình dưới dạng một khoản tiền gửi trực tiếp cho lần này không?

Có. Bằng cách tăng cường sử dụng hình thức tiền gửi trực tiếp và sử dụng thẻ khấu trừ tiền trả trước, mọi người sẽ thấy sự gia tăng số lượng các khoản chi trả kích thích kinh tế bằng phương thức điện tử cho những người Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Việc tăng số lượng các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế được thực hiện bằng phương thức điện tử sẽ giúp cứu trợ nhiều người hơn theo cách nhanh nhất và an toàn nhất có thể. Nó cũng sẽ giúp người nhận tránh mất thời gian cần thiết và chi phí tiềm ẩn của việc phát hành chi phiếu hay rút tiền mặt từ chi phiếu.

Để thực hiện điều này, Bộ Ngân Khố đang dựa trên hồ sơ của mình về các khoản chi trả điện tử đến và đi từ chính phủ liên bang và chuyển đổi sang các khoản chi trả tiền gửi trực tiếp mà lẽ ra phải được chi trả dưới dạng chi phiếu.

Người đóng thuế cần lưu ý rằng hình thức chi trả của khoản EIP3 có thể khác với các khoản chi trả kích thích kinh tế trước đây. Những người nhận EIP3 qua thư có thể nhận được chi phiếu giấy hoặc Thẻ EIP. Điều này có thể khác với cách họ nhận được các khoản chi trả kích thích kinh tế trước đây.

Nếu tôi nhận được một khoản chi trả qua bưu điện, tôi nên làm gì?

Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố kêu gọi những người đủ điều kiện mà không nhận được khoản tiền gửi trực tiếp thì hãy kiểm tra hòm thư của họ một cách kỹ lưỡng hơn trong thời gian này.

Một số người đóng thuế sẽ nhận được một phong bì từ Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ có chứa chi phiếu giấy. Đối với những người nhận tiền hoàn thuế qua thư, chi phiếu này sẽ trông tương tự, mặc dù nó sẽ lưu ý rằng đó là khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Những người khác sẽ nhận được một khoản khấu trừ tiền trả trước được gọi là Thẻ EIP. Thẻ này được gửi trong một phong bì màu trắng với con dấu nổi bật của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Thẻ có chữ Visa ở mặt trước của Thẻ và ngân hàng phát hành là MetaBank, N.A, ở mặt sau của thẻ. Thông tin kèm theo thẻ sẽ giải thích rằng đây là một khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Mỗi thư sẽ bao gồm hướng dẫn về cách kích hoạt và sử dụng thẻ một cách an toàn. Điều quan trọng cần lưu ý là không thẻ EIP nào được phát hành cho bất kỳ đợt nào trong ba đợt có thể được nạp lại tiền; người nhận sẽ nhận được một thẻ riêng biệt và sẽ không thể nạp lại tiền vào thẻ hiện có.

Thẻ EIP an toàn, tiện lợi và bảo mật. Người nhận Thẻ EIP có thể mua hàng trực tuyến hoặc tại các cửa hàng ở bất kỳ nơi nào chấp nhận Thẻ Khấu Trừ Tiền Visa. Họ có thể nhận tiền mặt từ các máy ATM nội mạng trong nước, chuyển tiền vào trương mục ngân hàng cá nhân và lấy Thẻ EIP thay thế nếu cần mà không phải chịu bất kỳ khoản phí nào. Họ cũng có thể kiểm tra số dư thẻ của mình trực tuyến, thông qua ứng dụng di động hoặc qua điện thoại mà không mất phí. Thẻ EIP cung cấp các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng chống lại gian lận, mất mát và các lỗi khác. Thẻ EIP được tài trợ bởi Cục Dịch Vụ Tài Chánh và được phát hành bởi cơ quan tài chánh của Bộ Ngân Khố là MetaBank, N.A. Thẻ EIP cũng cung cấp các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng bao gồm một số biện pháp bảo vệ chống lại gian lận, mất mát và các lỗi khác.

Sở Thuế Vụ không quyết định ai sẽ nhận được thẻ khấu trừ tiền trả trước. Thông tin thêm về các thẻ này có tại EIPcard.com (tiếng Anh).

Việc tăng cường sử dụng chi trả bằng phương thức tiền gửi trực tiếp và thẻ khấu trừ tiền trả trước sẽ giúp cho nhiều người hơn nhận được các khoản chi trả kích thích kinh tế của họ nhanh hơn so với trường hợp khác. Nó sẽ cung cấp cứu trợ nhanh hơn cho hàng triệu người Mỹ trong thời kỳ đại dịch. Người nhận có thể kiểm tra trạng thái chi trả của mình tại IRS.gov/getmypayment.

Các cặp vợ chồng bị ảnh hưởng như thế nào nếu chỉ có một người phối ngẫu có số An Sinh Xã Hội?

Cũng như với EIP2, những người khai thuế chung mà chỉ một người phối ngẫu có số An Sinh Xã Hội hợp lệ thường sẽ nhận được khoản chi trả EIP3. Số An Sinh Xã Hội (SSN) hợp lệ cho EIP3 là một số được cấp bởi Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội trước ngày đến hạn khai thuế của quý vị (bao gồm cả việc gia hạn đến ngày 10/15/2021 nếu quý vị yêu cầu).

Đối với những người đóng thuế khai thuế chung với người phối ngẫu của họ và chỉ một người trong số họ có số SSN hợp lệ, người phối ngẫu có số SSN hợp lệ sẽ nhận được khoản chi trả thứ ba lên đến $1,400 và lên đến $1,400 cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện được khai trên tờ khai thuế năm 2020.

Quân nhân tại ngũ: Nếu một trong hai người phối ngẫu là thành viên tích cực của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ vào bất kỳ thời điểm nào trong niên thuế, chỉ cần một người phối ngẫu có số SSN hợp lệ thì cặp vợ chồng sẽ nhận được khoản chi trả lên đến $2,800.

Những người thụ hưởng An Sinh Xã Hội, những người hồi hưu ngành hỏa xa và những người nhận trợ cấp cựu chiến binh, những người thường không phải khai thuế có cần thực hiện bất kỳ hành động nào không?

Thường là không. Giống như với hai khoản chi trả kích thích kinh tế đầu tiên, Sở Thuế Vụ sẽ gửi các khoản chi trả mới giống như cách chi trả tiền trợ cấp thông thường. Sở Thuế Vụ đang làm việc trực tiếp với Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội, Hội Đồng Hưu Trí Ngành Hỏa Xa và Cơ Quan Quản Lý Cựu Chiến Binh để có được thông tin cập nhật năm 2021 về người nhận. Các cập nhật bổ sung về thời gian chi trả cho nhóm này cho những người thụ hưởng liên bang, bao gồm cả những người thụ hưởng không khai thuế bằng thẻ Direct Express®, dự kiến sẽ sớm có; thông tin sẽ được đăng trên IRS.gov trong thời gian sớm nhất.

Một số người thụ hưởng có người phụ thuộc mà thường không khai thuế cần nộp tờ khai năm 2020 để được chi trả bổ sung cho người phụ thuộc của họ càng nhanh càng tốt. Đây là trường hợp người thụ hưởng tự động nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba chỉ dựa trên tư cách của họ là người thụ hưởng. Nếu điều này xảy ra, hãy bảo đảm nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020 và kê khai người phụ thuộc.

Ngoài ra, bất kỳ ai không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai (nghĩa là EIP1 hoặc EIP2) hoặc nhận ít hơn toàn bộ số tiền, có thể yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi vào tờ khai năm 2020 của họ. Xem mục đặc biệt trên IRS.gov: Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020 (tiếng Anh).

Tôi đã không nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 và không đăng ký với công cụ Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov năm ngoái. Tôi có đủ điều kiện để được chi trả không?

Có, nếu quý vị đáp ứng yêu cầu về tính đủ điều kiện. Mặc dù bây giờ quý vị sẽ không nhận được khoản chi trả tự động, nhưng quý vị vẫn có thể nhận được cả ba khoản chi trả (đó là EIP1, EIP2 EIP3). Hãy nộp tờ khai thuế năm 2020 và yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho số tiền EIP1 EIP2. Sau đó, tờ khai này sẽ được sử dụng để phát hành khoản chi trả EIP3.

Sở Thuế Vụ khuyến cáo những người thường không khai thuế và chưa nhận bất kỳ khoản chi trả kích thích kinh tế nào nên xem xét các lựa chọn khai thuế của họ. Sở Thuế Vụ sẽ tiếp tục liên lạc với những người không phải khai thuế để càng nhiều người đủ điều kiện nhận được khoản chi trả kích thích kinh tế mà họ được hưởng càng tốt.

Sở Thuế Vụ khuyến khích mọi người khai thuế điện tử, và phần mềm thuế sẽ giúp xác định số tiền chi trả kích thích kinh tế chính xác, được gọi là khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên các mẫu đơn thuế năm 2020. Truy cập IRS.gov/filing để biết thêm thông tin chi tiết về Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), Địa điểm khai thuế miễn phí VITA hoặc TCE (tiếng Anh) trong cộng đồng hoặc bằng cách tìm một chuyên gia thuế đáng tin cậy.

Nếu tôi nhận được một khoản chi trả, tôi có nhận được thông báo từ Sở Thuế Vụ không?

Có. Như với EIP1 EIP2, mọi người sẽ nhận được thông báo hoặc thư của Sở Thuế Vụ sau khi họ nhận được một khoản chi trả cho họ biết số tiền họ nhận được. Họ nên giữ thông báo này để cho vào hồ sơ thuế của họ.

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?

Để biết thêm thông tin về Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, hãy truy cập IRS.gov/eip. Kiểm tra trạng thái chi trả tại IRS.gov/getmypayment. Để được giảm thuế khác liên quan đến COVID-19, hãy truy cập IRS.gov/coronavirus (tiếng Anh).