Ai cần nộp tờ khai thuế

FS-2023-02, Tháng 1 Năm 2023

Người đóng thuế cần biết trách nhiệm về thuế của mình, bao gồm cả việc họ có bắt buộc phải khai thuế hay không. Thông thường, hầu hết công dân Hoa Kỳ (tiếng Anh)thường trú nhân (tiếng Anh) làm việc tại Hoa Kỳ cần khai thuế nếu họ kiếm được nhiều hơn một số tiền nhất định trong năm (tiếng Anh).

Người đóng thuế có thể phải trả tiền phạt nếu họ được yêu cầu khai thuế nhưng không làm như vậy. Nếu họ cố tình không khai thuế, họ cũng có thể bị phạt bổ sung và có thể bị truy tố hình sự.

Các yếu tố ảnh hưởng đến yêu cầu khai thuế

Ấn phẩm 501, Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn và thông tin khai thuế (tiếng Anh), có tất cả thông tiết chi tiết, nhưng đây là những điều ảnh hưởng đến việc một cá nhân có bắt buộc phải khai thuế hay không.

Tổng thu nhập. Tổng thu nhập có nghĩa là tất cả thu nhập mà một cá nhân nhận được dưới dạng tiền, hàng hóa, tài sản và dịch vụ không được miễn thuế. Điều này bao gồm mọi thu nhập từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ hoặc từ việc bán nhà chính, ngay cả khi người đóng thuế có thể loại trừ một phần hoặc toàn bộ khoản đó.

Ngưỡng khai thuế bắt buộc. Người đóng thuế sẽ cần xem liệu tổng thu nhập của họ có vượt quá ngưỡng khai thuế bắt buộc (tiếng Anh) hay không. Tư cách khai thuế (tiếng Anh) có các ngưỡng thu nhập khác nhau, vì vậy người đóng thuế cũng có thể cần xem xét tư cách khai thuế tiềm năng của mình.

Tư cách khai thuế được chia thành năm loại: độc thân, chủ gia đình, vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và vợ/chồng còn lại đủ điều kiện.

Ngưỡng khai thuế Niên thuế 2022 theo Tư cách khai thuế

Tư cách khai thuế Tuổi của người đóng thuế vào cuối năm 2022 Người đóng thuế phải nộp tờ khai thuế nếu tổng thu nhập của họ ít nhất là:
độc thân dưới 65 tuổi $12.950
độc thân 65 tuổi trở lên $14.700
chủ gia đình dưới 65 tuổi $19.400
chủ gia đình 65 tuổi trở lên $21.150
vợ chồng khai chung hồ sơ thuế dưới 65 tuổi (cả hai vợ chồng) $25.900
vợ chồng khai chung hồ sơ thuế 65 tuổi trở lên (một vợ/chồng) $27.300
vợ chồng khai chung hồ sơ thuế 65 tuổi trở lên (cả hai vợ chồng) $28.700
vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế bất kỳ độ tuổi nào $5
vợ/chồng còn lại đủ điều kiện dưới 65 tuổi $25.900
vợ/chồng còn lại đủ điều kiện 65 tuổi trở lên $27.300

Tư cách tự kinh doanh. Các cá nhân tự kinh doanh được yêu cầu khai thuế hàng năm và trả tiền thuế ước tính hàng quý nếu họ có thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh từ $400 trở lên.

Tư cách là người phụ thuộc. Một người được khai là người phụ thuộc có thể vẫn phải khai thuế. Nó phụ thuộc vào tổng thu nhập của họ, bao gồm:

 • Thu nhập kiếm được. Điều này bao gồm tiền lương, tiền công, tiền boa, phí chuyên môn và các khoản khác được trả cho công việc thực tế được thực hiện.
 • Thu nhập phi lao động. Đây là thu nhập loại đầu tư và bao gồm tiền lãi, cổ tức và lãi vốn, tiền thuê nhà, tiền bản quyền, v.v. Các khoản phân phối tiền lãi, cổ tức, lãi vốn và thu nhập không do lao động khác từ một quỹ ủy thác cũng là thu nhập phi lao động cho người thụ hưởng của quỹ ủy thác.

Cha mẹ hoặc người giám hộ phải khai thuế cho người phụ thuộc được yêu cầu khai thuế nhưng không thể tự khai.

Quyền lợi tiềm năng khi người đóng thuế nộp tờ khai thuế

Nhận lại tiền. Trong một số trường hợp, mọi người có thể nhận lại tiền khi khai thuế. Ví dụ, nếu chủ lao động khấu lưu thuế từ tiền lương của họ, thì họ có thể được hoàn lại tiền khi khai thuế.

Tránh tiền lãi và tiền phạt. Người đóng thuế có thể tránh được tiền lãi và tiền phạt bằng cách nộp tờ khai thuế chính xác đúng hạn và trả bất kỳ khoản thuế nào họ nợ trước thời hạn (tiếng Anh). Ngay cả khi họ không thể trả tiền, họ nên khai thuế đúng hạn hoặc yêu cầu gia hạn để tránh một số hình phạt.

Nộp đơn xin hỗ trợ tài chánh. Khi nộp đơn xin hỗ trợ tài chánh, sinh viên có thể cần cung cấp thông tin tài khoản thuế từ tờ khai thuế của họ hoặc của cha mẹ họ. Công Cụ Truy Xuất Dữ Liệu Của IRS cho phép những người hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Sinh Viên Liên Bang Miễn Phí chuyển dữ liệu của họ từ tờ khai thuế sang mẫu FAFSA một cách dễ dàng và an toàn.

Xây dựng quyền lợi An sinh Xã hội. Báo cáo thu nhập trên tờ khai thuế là điều quan trọng đối với những người đóng thuế tự doanh vì thông tin này được sử dụng để tính toán quyền lợi An Sinh Xã Hội của họ. Thu nhập không được khai báo có thể dẫn đến tính toán không chính xác.

Có được một hình ảnh chính xác về thu nhập của họ. Khi người đóng thuế khai báo tất cả thu nhập của họ, họ cung cấp cho người cho vay tiền một hình ảnh tài chánh chính xác để xác định số tiền và lãi suất cho vay mà người đóng thuế được nhận.

Yên tâm. Khi người đóng thuế khai thuế chính xác và nộp thuế đúng hạn, họ biết rằng họ đang làm đúng theo luật.

Một số người đóng thuế nên xem xét việc khai thuế, ngay cả khi họ không được yêu cầu

Mọi người có thể muốn khai thuế ngay cả khi họ kiếm được ít hơn ngưỡng khai thuế, vì họ có thể được hoàn lại tiền. Điều này có thể áp dụng cho họ nếu họ:

 • Đã bị khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ tiền lương
 • Thực hiện thanh toán các khoản tiền thuế ước tính
 • Đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín thuế như:
  • Tín thuế thu nhập kiếm được
  • Tín thuế trẻ em
  • Tín thuế cơ hội Mỹ
  • Tín thuế cho thuế nhiên liệu liên bang
  • Tín thuế bảo phí
  • Tín thuế bảo hiểm y tế
  • Tín thuế cho phép nghỉ bệnh và gia đình
  • Tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc

Sử dụng Công cụ Trợ lý thuế Tương tác (tiếng Anh) để giúp xác định sự cần thiết phải khai thuế

Công cụ Trợ lý thuế Tương tác là một công cụ cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi chung về luật thuế dựa trên hoàn cảnh cụ thể của một cá nhân. Dựa trên thông tin đầu vào của người dùng, nó có thể xác định xem họ có nên khai thuế hay không. Nó cũng có thể giúp họ hiểu:

 • Tư cách khai thuế của họ
 • Liệu họ có thể khai người phụ thuộc không
 • Liệu loại thu nhập họ có có phải chịu thuế không
 • Liệu họ có đủ điều kiện để yêu cầu một khoản tín thuế không
 • Liệu họ có thể khấu trừ chi phí không

Thông tin của người dùng là ẩn danh và chỉ cho phép công cụ trợ lý trả lời các câu hỏi của người đóng thuế. Trợ lý sẽ không chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin theo bất kỳ cách nào khác, cũng như không thể xác định cá nhân sử dụng. Hệ thống xóa thông tin người dùng cung cấp khi họ thoát khỏi một chủ đề.

Thêm thông tin: