Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Tài Khoản Trực Tuyến của Quý Vị

Khám phá phần bên dưới mô tả chính xác nhất nhu cầu trợ giúp của quý vị.

Tổng Quan

Thông qua Profile Page (Trang Thông Tin) trong tài khoản trực tuyến của quý vị, quý vị có thể cập nhật địa chỉ email của mình và chọn không tham gia/tham gia các tùy chọn thông báo bằng giấy.  Để thay đổi/cập nhật địa chỉ nhận thư, quý vị có thể nộp Mẫu 8822 (tiếng Anh)PDF qua đường bưu điện hoặc tìm hiểu thêm thông tin về thay đổi địa chỉ.

Đại Diện Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của IRS không thể truy cập tài khoản trực tuyến của quý vị. Họ cũng không được xem những gì được hiển thị trong tài khoản trực tuyến.

Để biết thêm thông tin về việc khai thuế, hãy xem Thông Tin Thuế Dành Cho Cá Nhân. Đối với các câu hỏi về luật thuế cụ thể cho từng trường hợp của quý vị, hãy xem Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác (ITA) (tiếng Anh).

Hiện tại thì không nhưng chúng tôi sẽ cung cấp các bản cập nhật nếu có bất kỳ kế hoạch nào để phát triển tính năng này trong tương lai.

IRS có kế hoạch xây dựng tài khoản trực tuyến cho người đóng thuế doanh nghiệp trong tương lai, cho phép các doanh nghiệp quản lý dễ dàng và an toàn các nghĩa vụ thuế liên bang của họ.

Có. Dịch vụ này có thể được sử dụng bởi những cá nhân đóng thuế có địa chỉ quốc tế.

Trở lại đầu trang

Truy Cập Tài Khoản

Các cách khác để tìm thông tin tài khoản của quý vị

 • Quý vị có thể yêu cầu một Bản Ghi Tài Khoản. Xin lưu ý rằng mỗi Bản Ghi Tài Khoản chỉ bao gồm một năm tính thuế và có thể không hiển thị các khoản tiền phạt, tiền lãi, thay đổi hoặc hành động đang chờ xử lý gần đây nhất.
 • Nếu quý vị là một doanh nghiệp hoặc một cá nhân đã nộp một mẫu đơn không phải là 1040, quý vị có thể lấy bản ghi bằng cách gửi Mẫu 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi Tờ Khai Thuế (tiếng Anh).
 • Tìm thêm hỗ trợ.

Không. Chỉ người đóng thuế mới nên đăng nhập vào tài khoản của họ. Thông tin xác thực không bao giờ được chia sẻ với người khác.

Quý vị có thể nhận được một thông báo cho biết dịch vụ không khả dụng do lỗi hệ thống với ứng dụng của chúng tôi hoặc lỗi khi truy xuất dữ liệu của quý vị. Quý vị vẫn có thể thấy các tùy chọn khác khả dụng ngay cả khi gặp trường hợp này, chẳng hạn như nút Nhận Bản Ghi hoặc thẻ Hoạt Động Thanh Toán. Thẻ Hoạt Động Thanh Toán hiện liên kết đến các trang web, như Công cụ Trả Trực Tiếp (Direct Pay), Trả Bằng Thẻ và Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến (OPA) không bị ảnh hưởng bởi tình trạng không khả dụng của chúng tôi.

Trở lại đầu trang

Số Dư Tài Khoản

Chúng tôi gửi cho quý vị một bản sao kê khi mỗi kỳ thuế được thanh toán. Chúng tôi cũng gửi báo cáo hàng năm về hoạt động thỏa thuận trả góp. Quý vị có thể xem lại tài khoản của mình để biết số dư hiện tại và lịch sử thanh toán.

Tài khoản trực tuyến hiển thị chi tiết về mọi khoản nợ thuế liên bang được liên kết với tài khoản cá nhân của quý vị, chẳng hạn như:

 • Thuế thu nhập còn nợ trên Mẫu 1040 của quý vị
 • Thuế bổ sung nợ trên Mẫu 5329, Thuế Bổ Sung Cho Các Chương Trình Đủ Tiêu Chuẩn (Kể Cả IRA) Và Các Tài Khoản Được Ưu Đãi Về Thuế Khác của quý vị.
 • Tiền Trả Chia Sẻ Trách Nhiệm (cho các năm tính thuế 2014 đến 2018), áp dụng nếu một cá nhân thích hợp trong một hộ thuế thiếu bảo hiểm tối thiểu cần thiết cho bất kỳ tháng nào
 • Tiền Phạt Thu Hồi Tín Quỹ

Nếu quý vị đã khai thuế hoặc nộp thuế muộn, IRS có thể đã định mức một hoặc nhiều khoản phạt đối với tài khoản của quý vị. Trong một số trường hợp, IRS sẽ miễn các khoản phạt cho việc khai thuế và nộp thuế muộn. Tuy nhiên, quý vị sẽ cần yêu cầu IRS thực hiện việc này.

Hãy chuẩn bị để giải thích cho IRS những vấn đề quý vị gặp phải và lý do tại sao chúng khiến quý vị phải khai thuế hoặc nộp thuế muộn. Quý vị cũng nên chuẩn bị để cho IRS thấy rằng quý vị đã khắc phục tình huống và quý vị sẽ không gặp vấn đề trong việc khai thuế và nộp thuế đúng hạn trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về Giảm Nhẹ Hình Phạt

Quý vị được coi là người phối ngẫu bị thiệt hại nếu quý vị đã khai thuế chung và phần tiền hoàn lại của quý vị đã (hoặc sẽ được) áp dụng cho một khoản nợ quá hạn riêng biệt chỉ thuộc về vợ/chồng của quý vị. Số tiền quá hạn có thể là một khoản nợ liên bang, nợ thuế thu nhập tiểu bang, nợ bồi thường thất nghiệp của tiểu bang, hoặc các khoản chi trả hỗ trợ con cái hoặc vợ/chồng.

Tìm hiểu thêm về Người Phối Ngẫu Bị Thiệt Hại (tiếng Anh).

Khi quý vị khai thuế chung, quý vị và người phối ngẫu của quý vị phải chịu trách nhiệm riêng về thuế, tiền phạt và tiền lãi phát sinh ngay cả khi quý vị ly hôn sau này.

Nếu vợ/chồng hoặc người từng là vợ/chồng của quý vị đã báo cáo không chính xác các khoản khấu trừ hoặc không báo cáo thu nhập mà quý vị không biết, quý vị có thể là người phối ngẫu vô can và có thể yêu cầu miễn khoản nợ này.

Tìm hiểu thêm về Người Phối Ngẫu Vô Can. 

Trở lại đầu trang

Tùy Chọn/Hoạt Động Thanh Toán

Quý vị có thể xem chi tiết kế hoạch chi trả của mình trên trang chủ tài khoản của quý vị và cả trên trang tùy chọn thanh toán. Thông tin được hiển thị bao gồm loại kế hoạch quý vị có, ngày đến hạn và số tiền thanh toán.

Điều này còn tùy thuộc. Thông tin chúng tôi cung cấp dựa trên dữ liệu chúng tôi có tại thời điểm quý vị đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình. Nếu số tiền được hiển thị bằng 0, thì điều này chính xác tại thời điểm quý vị đăng nhập nhưng nó có thể thay đổi sau này nếu dữ liệu thay đổi, chẳng hạn như nếu có điều chỉnh được thực hiện đối với tài khoản của quý vị hoặc tờ khai thuế của quý vị chưa được xử lý và hoàn thành hiển thị số tiền nợ trong tờ khai đó.

Quý vị có thể thanh toán cho số tiền quý vị nợ, khoản tiền thuế ước tính hàng quý, khoản thanh toán trên Tờ Khai Được Điều Chỉnh được nộp gần đây (Mẫu 1040-X), khoản định mức thuế được đề xuất (ví dụ: CP2000, Thông Báo Nợ) hoặc khoản thanh toán cho việc gia hạn nộp tờ khai thuế thu nhập của quý vị (có sẵn từ tháng 1 đến tháng 4).

Có, nếu quý vị thanh toán bằng tài khoản trực tuyến của mình, quý vị có thể chọn nhận email xác nhận. Quý vị cũng có thể xem (các) khoản thanh toán đang chờ xử lý trong tài khoản trực tuyến của mình trong Hoạt Động Thanh Toán.

Những người khai thuế chung có thể xem thông tin số dư, thanh toán và hồ sơ thuế của họ đối với bất kỳ tờ khai thuế nào mà họ đã khai chung. Đối với những năm thuế chưa được nộp, mỗi người phối ngẫu sẽ thấy thông tin riêng của họ trong tài khoản.

 • Các khoản thanh toán thuế ước tính có thể được thực hiện bởi một trong hai người phối ngẫu nhưng sẽ chỉ hiển thị theo người phối ngẫu đã thanh toán cho đến khi nộp tờ khai thuế chung.
 • Các khoản thanh toán tác động kinh tế là một khoản ứng trước, vì vậy người đóng thuế sẽ chỉ thấy phần thanh toán của họ.

Quý vị có thể:

 • Thay đổi số tiền thanh toán hàng tháng của quý vị
 • Thay đổi ngày đến hạn thanh toán hàng tháng của quý vị
 • Chuyển đổi kế hoạch ngắn hạn thành thanh toán hàng tháng
 • Chuyển đổi một thỏa thuận hiện có thành một thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp
 • Thay đổi số định tuyến ngân hàng và số tài khoản trên một thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp
 • Khôi phục sau khi không trả nợ đúng kỳ hạn

Hiện tại, quý vị có thể thực hiện những thay đổi này bằng cách sử dụng công cụ Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến.

Thanh toán có thể được thực hiện thông qua ghi nợ ACH từ tài khoản chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm của quý vị hoặc sử dụng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng của quý vị. Quý vị có thể chọn một trong các phương pháp này khi đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình và chọn Thanh Toán. Nếu quý vị chọn "Trả Bằng Thẻ" (trên một trang web bên ngoài), quý vị sẽ được chuyển hướng đến một trang web khác.

Các khoản thanh toán của quý vị có thể được nhìn thấy trong thẻ "Hoạt Động Thanh Toán".

 • Các khoản thanh toán từ tài khoản ngân hàng của quý vị được thực hiện thông qua tài khoản trực tuyến, Công cụ Trả Trực Tiếp (Direct Pay) của IRS, phần mềm thuế hoặc người giúp khai thuế của quý vị sẽ hiển thị ngay lập tức trong tài khoản trực tuyến của quý vị.
 • Các khoản thanh toán theo Thỏa Thuận Trả Góp Bằng Ghi Nợ Trực Tiếp hiển thị khoảng bốn ngày trước khi chúng được rút khỏi tài khoản ngân hàng của quý vị.
 • Khoản thanh toán bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng sẽ xuất hiện sau 1-2 ngày kể từ ngày thanh toán của quý vị.
 • Thanh toán bằng chi phiếu hoặc lệnh phiếu có thể mất đến ba tuần để hiển thị.

Đề Nghị Thỏa Hiệp (OIC) là một thỏa thuận giữa quý vị và IRS, trong đó IRS đồng ý chấp nhận ít hơn toàn bộ số tiền quý vị nợ.

Tìm hiểu thêm về Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh)

Có hai lý do chính mà IRS có thể đồng ý chấp nhận ít hơn toàn bộ số tiền quý vị nợ:

 • Nghi Ngờ về Khả Năng Truy Thu: Điều này có nghĩa là quý vị không có đủ thu nhập hoặc tài sản để trả toàn bộ số nợ.
 • Quản Lý Thuế Hiệu Quả: Quý vị có thể trả toàn bộ khoản nợ của mình, nhưng nó sẽ tạo ra khó khăn về kinh tế, hoặc sẽ không công bằng hoặc bất bình đẳng.

Một lý do khác mà IRS có thể chấp nhận thanh toán ít hơn toàn bộ số tiền thuế còn nợ là do nghi ngờ khoản nợ (nghĩa là quý vị không tin rằng mình nợ số thuế đó, hoặc quý vị không tin số tiền đó là chính xác).

Hãy sử dụng công cụ Kiểm Tra Tiêu Chuẩn cho Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) của IRS để xem liệu quý vị có đủ điều kiện cho OIC hay không.

Trở lại đầu trang

Hồ Sơ Thuế

Có, tài khoản trực tuyến hiển thị số tiền các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị cùng với các mẹo trợ giúp và liên kết đến trang EIP trên IRS.gov. Để biết thêm thông tin về các khoản thanh toán này, hãy xem Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Không, sẽ không tính phí khi quý vị tải xuống/in bản ghi của mình.

Nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế và sau đó nhận ra mình đã nhầm lẫn, quý vị có thể cần phải sửa đổi tờ khai, điều này có thể thay đổi tiền nợ thuế của quý vị.

Tìm hiểu thêm và nhận trợ giúp sửa đổi tờ khai thuế (tiếng Anh).

Tờ khai thuế của quý vị có thể không chính xác hoặc chưa hoàn thiện vì nhiều lý do khác nhau; từ việc đơn giản là quên ký một mẫu đơn đến không khai báo thu nhập hoặc tính toán không chính xác một khoản tín thuế. Nó cũng có thể xảy ra do các lỗi khác nhau khi nộp hồ sơ thuế điện tử. Tùy theo tính chất của lỗi quý vị cần sửa và khi nhận thấy cần thay đổi tờ khai thuế thì có những cách khác nhau để sửa tờ khai thuế không chính xác hoặc chưa hoàn thiện.

Tìm hiểu thêm về cách sửa tờ khai thuế không chính xác hoặc chưa hoàn thiện (tiếng Anh)

Trở lại đầu trang

Thông Báo và Thư

Không, tại thời điểm này, chỉ một số thông báo được chọn có sẵn để xem hoặc tải xuống trong tài khoản trực tuyến của quý vị.

Vâng, người đóng thuế vẫn sẽ nhận được thông báo bằng giấy qua đường bưu điện. Tuy nhiên, chúng tôi đang cố gắng cung cấp cho quý vị lựa chọn chỉ nhận thông báo dưới dạng điện tử.

IRS gửi thông báo để cho biết về số dư chưa thanh toán và những thay đổi đối với tài khoản thuế cá nhân của quý vị. Nếu quý vị nhận được một thông báo, điều quan trọng là phải đọc nó rất cẩn thận và ghi lại để tham khảo khi xử lý thông báo của quý vị. Quý vị sẽ cần xác định xem quý vị có đồng ý rằng quý vị nợ số dư đó hay không.

Tìm hiểu thêm về hiểu thông báo của quý vị

Nếu quý vị đồng ý với số dư nợ trên thông báo hoặc tài khoản trực tuyến của mình, quý vị sẽ muốn thanh toán số tiền đến hạn đó. Quý vị có thể sử dụng các tùy chọn thanh toán có sẵn để thanh toán số dư nợ của mình hoặc để tạo một kế hoạch chi trả.

Nếu quý vị không đồng ý với số dư nợ trên thông báo hoặc tài khoản trực tuyến của mình, hãy tìm thêm thông tin về Thông Báo và Thư và nếu cần, quý vị sẽ cần trả lời thông báo và cho IRS biết lý do tại sao quý vị không nợ số tiền đến hạn đó.

Trở lại đầu trang

Trộm Cắp Danh Tính/Gian Lận

Thông báo của IRS có thể cảnh báo quý vị về một sai sót trên tờ khai thuế của quý vị hoặc rằng nó đang được kiểm xét. Quý vị có thể xác minh thông tin đã được IRS xử lý bằng cách xem bản ghi tờ khai thuế đó để so sánh với tờ khai thuế mà quý vị có thể đã ký hoặc chấp thuận. Quý vị có thể truy cập hồ sơ thuế của mình thông qua tài khoản. Nếu quý vị là nạn nhân của hành vi gian lận hoặc sai trái của người giúp khai thuế, quý vị sẽ cần phải chứng minh điều đó với IRS.

Tìm hiểu thêm về các vấn đề về người giúp khai thuế (tiếng Anh).

Hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế xảy ra khi ai đó sử dụng số An Sinh Xã Hội bị đánh cắp của quý vị để khai thuế yêu cầu tiền hoàn thuế gian lận. Quý vị có thể không biết rằng điều này đã xảy ra cho đến khi quý vị nộp tờ khai thuế điện tử và phát hiện ra rằng một tờ khai đã được nộp bằng SSN của quý vị. Hoặc, IRS có thể gửi cho quý vị một thư cho biết rằng chúng tôi đã xác định được một tờ khai thuế đáng ngờ sử dụng số SSN của quý vị. Hãy lưu ý rằng những tình huống này cũng có thể xảy ra vì những lý do khác ngoài hành vi trộm cắp danh tính.

Có một số bước quý vị có thể cần thực hiện như được nêu trong Hướng Dẫn Người Đóng Thuế Về Trộm Cắp Danh Tính.

Trở lại đầu trang

Hỗ Trợ Bổ Sung

Nếu khoản thuế quý vị nợ là do một cuộc kiểm xét mà quý vị không biết hoặc không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào, quý vị có thể yêu cầu IRS xem xét lại hồ sơ của quý vị thông qua quá trình xem xét lại cuộc kiểm toán.

Nhận trợ giúp để hiểu việc xem xét lại cuộc kiểm xét (tiếng Anh).

Nếu quý vị đang gặp vấn đề về thuế mà quý vị không thể tự giải quyết, thì Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (TAS) có thể trợ giúp. Là một tổ chức độc lập trong IRS, TAS bảo vệ quyền lợi của người đóng thuế theo Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế, giúp người đóng thuế giải quyết các vấn đề với IRS và khuyến nghị các thay đổi để ngăn chặn vấn đề này xảy ra trong tương lai.

Duyệt xét Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

Quý vị có thể đủ điều kiện để được trợ giúp nếu vấn đề IRS của quý vị đang gây ra khó khăn về tài chánh hoặc quý vị tin rằng một thủ tục của IRS đang không hoạt động đúng cách.

Đọc thêm về các loại trường hợp TAS làm việc (tiếng Anh).

TAS có văn phòng ở mọi tiểu bang, Đặc Khu Columbia và Puerto Rico. Nếu quý vị đủ điều kiện để được trợ giúp, quý vị sẽ được chỉ định cho một viên chức trợ giúp người khai thuế, người sẽ ở bên quý vị ở mọi tình huống. Các viên chức trợ giúp người khai thuế TAS làm việc với IRS để giải quyết các vấn đề của quý vị và các dịch vụ của chúng tôi luôn miễn phí.

Để nói chuyện với một viên chức trợ giúp người khai thuế, hãy gọi 877-777-4778 hoặc liên lạc với văn phòng địa phương của quý vị.
Tìm văn phòng TAS địa phương (tiếng Anh) của quý vị. 

Chương Trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Với Thu Nhập Thấp (LITC) có thể đại diện cho quý vị trước IRS hoặc trước tòa về các cuộc kiểm toán, kháng cáo, vấn đề truy thu thuế và các tranh chấp thuế khác. Các dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với một khoản phí nhỏ. LITC hỗ trợ các cá nhân có thu nhập thấp có tranh chấp về thuế với IRS, đồng thời cung cấp chương trình giáo dục và tiếp cận với những cá nhân nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL). Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ LITC, thông thường, thu nhập của người đóng thuế phải dưới một ngưỡng nhất định và số tiền tranh chấp với IRS thường dưới $50.000.

Tìm hiểu thêm về Chương Trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (tiếng Anh).

Nếu quý vị đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần đây, hãy tìm hiểu về các điều khoản về hỗ trợ thuế (tiếng Anh) gần đây nhất để biết các lựa chọn của quý vị.

Gọi cho đại diện dịch vụ khách hàng của IRS. Quý vị nên chuẩn bị sẵn thông tin, bao gồm cả thông tin khai thuế.

Hãy để chúng tôi giúp quý vị – Hỗ trợ qua Điện thoại và Địa phương

Quý vị cũng có thể gửi yêu cầu FOIA (Đạo Luật Tự Do Thông Tin) để có được những thứ sau:

 • Mẫu báo cáo kiểm toán của quý vị
 • Giấy tờ công việc của quý vị
 • Thông báo của quý vị

Gửi yêu cầu FOIA (tiếng Anh)

Trở lại đầu trang