IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Các lựa chọn trả tiền: Trả trên mạng, các chương trình trả góp và nhiều chương trình khác

English

April 15, 2015 Filing Icon  

Trả trực tuyến, qua điện thoại hay dùng thiết bị di động rồi được cho biết ngay là tiền trả của quý vị đã được đệ nộp.

Picture of monitor

Trả Thẳng Trực Tuyến từ Trương Mục Ngân Hàng

Nếu quý vị là cá nhân đóng thuế thì IRS Direct Pay cung cấp một phương pháp trả tiền rất an toàn và không bị thu phí.


Direct Pay button

 

Picture of creditcards

Chi Trả bằng Thẻ Ghi Nợ hay Thẻ Tín Dụng

Chọn biện pháp thu tiền đã được phê duyệt để trả thuế theo cách an toàn (trực tuyến hoặc qua điện thoại).

Nộp Thuế bằng Thẻ Ghi Nợ hay Thẻ Tín Dụng
Pay by credit card button

 

Những Tùy Chọn Chi Trả Khác

Không Thể Trả Thuế Cùng Một Lúc?


Kiểm Tra Tiền Thuế Còn Nợ (Check Your Balance Due)

Quý vị có thể xem trực tuyến số tiền còn nợ hoặc xem thông tin trong thông báo gửi cho quý vị để biết số tiền còn nợ.

Làm thế nào để tôi ngăn ngừa việc thiếu tiền thuế trong tương lai (Prevent Future Tax Liabilities)

Quý vị có thể giảm hoặc ngay cả loại bỏ số tiền kết toán sau khi nộp đơn, bằng cách điều chỉnh số tiền tạm giữ hoặc trả số tiền phỏng định.

Máy Tính Số Tiền IRS Tạm Giữ có thể giúp quý vị điều chỉnh số tiền tạm giữ từ tiền lương bởi chủ hãng, nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ số tiền kết toán.  

Thuế phỏng đoán là phương pháp dùng để trả thuế trên lợi tức không bị tạm giữ.  (Tìm hiểu thêm về thuế ước tính qua đoạn video này this video)

 


 

Page Last Reviewed or Updated: 31-Jan-2017