Alèjman Penalite Akoz Premye Rediksyon Penalite oswa Lòt Renonsyasyon Administrativ

IRS la ka bay alèjman administartif nan yon penalite ki t ap aplikab nan kad politik Rediksyon Penalite pou Premye Fwa (an anglè) li a.

Ou ka kalifye pou alèjman administratif nan penalite yo si ou pa fè yon deklarasyon enpo, peye lè ou dwe peye ak/oswa depoze enpo ou lè ou dwe fè sa nan kad politik Rediksyon Penalite pou Premye Fwa Sèvis la, si sa annapre a se verite:

  • Ou pa t genyen pou ou depoze yon deklarasyon anvan oswa ou pa genyen penalite pandan 3 ane fiskal anvan ane fiskal kote ou te resevwa penalite a.
  • Ou te depoze tout deklarasyon aktyèl yo egzije yo oswa ou te depoze yon pwolongasyon tan pou deklare.
  • Ou te peye, oswa te aranje pou peye, tout taks ou dwe.

Mankman nan peman penalite ap kontinye akimile, jiskaske ou fin peye tout taks la. Sa ka nan avantaj ou pou ou tann jiskaske ou fin peye taks ou dwe anvan ou fè demann alèjman penalite a nan kad politik rediksyon penalite pou premye fwa Sèvis la.

Lòt alèjman administratif: Si ou te resevwa konsèy oral ki pa kòrèk nan men IRS la, ou ka kalifye pou alèjman administratif.

Rele Nimewo Apèl Gratis ki sou Avi W la

Èske enfòmasyon ki sou avi w la kòrèk? Si gen yon pwoblèm ou pa ka rezoud nan avi w la, yon penalite ka pa aplikab. Rele nimewo apèl gratis ki nan avi w la, swa pou w rezoud pwoblèm nan avèk aviw la oswa pou ou detèmine si ou kalifye pou Rediksyon Penalite pou Premye Fwa a oswa lòt renonsyasyon administrativ.

Èske Alèjman Enterè Disponib?

Enterè yo chaje sou yon penalite ap redui oswa y ap retire li lè penalite a redui oswa retire. Si yon balans ki pa peye rete sou kont ou an, enterè ap kontinye akimile jiskaske kont lan fin peye nèt. Gade paj Enterè sou mank Peman ak Peman Depase nou an pou enfòmasyon adisyonèl sou enterè.

Sijè ki an Rapò