Được liệt kê dưới đây là các đường dẫn với những thông tin căn bản về thuế liên bang dành cho người mới khởi nghiệp, và còn có cả thông tin giúp lấy quyết định kinh doanh tất yếu. Tuy nhiên không nên xem đây là danh sách bao gồm cho mọi trường hợp. Có thể có giải pháp khác thích hợp cho dạng doanh nghiệp cụ thể của quý vị.

Thông tin về những chuyên ngành cụ thể được tìm thấy tại trang Nghành/Nghiệp (tiếng Anh).

Để biết thông tin về những yêu cầu của tiểu bang khi khởi nghiệp và vận hành doanh nghiệp, xin tham trang web của tiểu bang (tiếng Anh).

Chủ Doanh Nghiệp Mới Cần Biết Gì về Thuế Liên Bang