IRA là một công cụ trong hộp công cụ lập kế hoạch hưu trí

Mẹo Thuế của IRS 2022-107, ngày 14 tháng 7, 2022

Có nhiều cách để mọi người lập kế hoạch cho việc nghỉ hưu. Quỹ Hưu Trí Cá Nhân (tiếng Anh), hoặc IRA, là một cách phổ biến. IRA cung cấp các ưu đãi về thuế cho mọi người để thực hiện các khoản đầu tư có thể mang lại sự an toàn tài chánh khi họ nghỉ hưu. Những tài khoản này có thể là với một ngân hàng hoặc tổ chức tài chánh khác, một công ty bảo hiểm nhân thọ, quỹ tương hỗ hoặc bên môi giới chứng khoán.

Dưới đây là một số điều cần biết về IRA truyền thống.

  • Một IRA truyền thống là một chương trình tiết kiệm cá nhân được ưu đãi về thuế trong đó các khoản đóng góp có thể được khấu trừ thuế.
  • Nói chung, tiền trong IRA truyền thống không bị đánh thuế cho đến khi được rút ra.
  • giới hạn đóng góp hàng năm tùy thuộc vào độ tuổi của người đó và loại IRA.
  • Khi lập kế hoạch khi nào sẽ rút tiền từ IRA, người đóng thuế nên biết rằng:

Roth IRA cũng giống như IRA truyền thống, nhưng có một số khác biệt quan trọng.

Roth IRA là một chương trình tiết kiệm cá nhân được ưu đãi về thuế khác với nhiều quy tắc giống như IRA truyền thống nhưng có ngoại lệ (tiếng Anh):

Dưới đây là một số loại IRA khác:

  • Chương Trình Kết Hợp Khuyến Khích Tiết Kiệm Cho Nhân Viên. SIMPLE IRA (tiếng Anh) cho phép nhân viên và chủ lao động đóng góp cho IRA truyền thống được thiết lập cho nhân viên. Nó như một chương trình tiết kiệm hưu trí mới bắt đầu dành cho những chủ lao động nhỏ hiện không tài trợ cho chương trình hưu trí.
  • Hưu Trí Nhân Viên Đơn Giản. SEP IRA (tiếng Anh) do chủ lao động thiết lập. Chủ lao động đóng góp trực tiếp vào IRA được thiết lập cho mỗi nhân viên.
  • IRA Chuyển Tiếp. Đây là khi chủ sở hữu IRA nhận được khoản chi trả từ chương trình hưu trí của họ và ký gửi khoản tiền đó vào một IRA khác (tiếng Anh) trong vòng 60 ngày.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)

More information:

Subscribe to IRS Tax Tips