Một số người đóng thuế có thể cần nộp các khoản thanh toán thuế ước tính

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế của IRS 2020-115, ngày 8 tháng 9 năm 2020

Một số người đóng thuế kiếm được thu nhập không phải chịu thuế tạm thu. Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người tự làm chủ, điều đó có thể có nghĩa là thực hiện các khoản thuế ước tính hàng quý.

Dưới đây là một số điều quan trọng mà người nộp thuế nên biết về các khoản thanh toán thuế ước tính:

Những người đóng thuế mà không nộp đủ thuế trong suốt cả năm có thể phải trả một khoản tiền phạt do trả thiếu.

Người đóng thuế, những người có công việc hoặc lương hưu có khấu lưu thuế liên bang nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ bằng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov. Nếu công cụ ước tính này đề nghị một thay đổi thì người đóng thuế có thể gửi một Mẫu W-4 mới cho chủ thuê lao động của họ. Công cụ ước tính xử lý nhiều nguồn thu nhập và nhiều công việc với điều kiện người đóng thuế có báo cáo thu nhập hoặc lương hưu/niên kim trên mẫu W-2.

Thông tin bổ sung:

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)