Với thời hạn ngày 5/17 đã qua, khai thuế ngay bây giờ để nhận được tiền hoàn thuế hoặc cắt giảm khoản tiền phạt và tiền lãi mà quý vị phải trả

IR-2021-117, ngày 5/20/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ nhắc nhở những người đóng thuế đã bỏ lỡ thời hạn khai thuế gần đây rằng những người mà có một khoản tiền hoàn thuế thì sẽ không bị phạt nếu khai thuế chậm. Những ai có nợ thuế và bỏ lỡ thời hạn nộp tờ khai thuế mà không yêu cầu gia hạn thì cần khai thuế nhanh chóng để hạn chế khoản tiền phạt và tiền lãi mà họ phải trả.

Một số người đóng thuế sẽ có thêm thời gian để khai thuế và nộp bất kỳ khoản thuế nào đến hạn mà không phải nộp tiền phạt và tiền lãi. Bao gồm:

Dưới đây là một số mẹo cho những người khai thuế muộn:

Khai thuế để được nhận tiền hoàn thuế

Cách duy nhất để được nhận tiền hoàn thuế là khai thuế. Không bị phạt khi khai thuế sau thời hạn nếu có một khoản tiền hoàn thuế. Sử dụng các tùy chọn khai thuế điện tử, bao gồm Khai Thuế Miễn Phí của Sở Thuế Vụ, có sẵn trên IRS.gov đến hết ngày 10/15, để khai và nộp tờ khai thuế theo phương thức điện tử.

COVID-19 tiếp tục gây ra sự chậm trễ đối với một số dịch vụ của Sở Thuế Vụ. Nếu người đóng thuế nộp tờ khai thuế bằng giấy, Sở Thuế Vụ sẽ xử lý theo thứ tự đã nhận được. Người đóng thuế không nên khai thuế lần thứ hai hoặc gọi cho Sở Thuế Vụ. Sở Thuế Vụ phát hành hơn 9 trong số 10 khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày. Tuy nhiên, tờ khai thuế có thể cần yêu cầu duyệt xét bổ sung và mất nhiều thời gian hơn.

Người đóng thuế có thể theo dõi khoản tiền hoàn thuế bằng cách sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov, IRS2Go và qua điện thoại theo số 800-829-1954. Người đóng thuế cần có số An Sinh Xã Hội chính điền trên tờ khai thuế, tư cách khai thuế và số tiền hoàn thuế dự kiến. Công cụ được cập nhật mỗi ngày một lần, thường là qua đêm, vì vậy quý vị không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn thế. Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? không thể được sử dụng để theo dõi các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Hãy nộp tờ khai thuế để giảm tiền phạt và tiền lãi cho quý vị

Thông thường, người đóng thuế nên khai thuế, hoặc yêu cầu gia hạn và nộp bất kỳ khoản thuế nào họ nợ trước thời hạn để tránh tiền phạt và tiền lãi. Gia hạn khai thuế không phải là gia hạn trả tiền nợ thuế. Tiền phạt và tiền lãi có thể được áp dụng cho các khoản thuế nợ sau ngày 5/17.

Ngay cả khi người đóng thuế không đủ khả năng chi trả ngay các khoản thuế mà họ nợ, họ vẫn nên khai thuế càng sớm càng tốt để giảm các khoản tiền phạt có thể có. Sở Thuế Vụ có thêm thông tin cho người đóng thuế nợ Sở Thuế Vụ, nhưng không có khả năng chi trả (tiếng Anh).

Thông thường, khoản tiền phạt do không khai thuế là 5% số thuế nợ cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng chậm khai thuế, cho nhiều nhất là 5 tháng, trừ đi khoản tiền phạt do không trả tiền thuế cho một tháng bất kỳ, trong trường hợp áp dụng cả hai loại tiền phạt. Nếu tờ khai thuế được nộp sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn, mức phạt tối thiểu là $435 hoặc 100% số thuế chưa chi trả, tùy theo mức nào thấp hơn. Nộp tờ khai thuế và trả nợ thuế càng nhiều càng tốt là điều quan trọng vì tiền phạt khai thuế trễ và tiền phạt trả chậm sẽ tăng lên nhanh chóng. Tỷ lệ tiền phạt do không nộp thuế nói chung là 0,5% số thuế chưa nộp của mỗi tháng hoặc một phần của tháng cho đến khi nộp đủ thuế hoặc cho đến khi đạt 25%. Tỷ lệ có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy xem IRS.gov/penalties.

Người đóng thuế có tiền sử khai thuế và chi trả đúng hạn thường đủ điều kiện để được giảm nhẹ khoản tiền phạt. Người đóng thuế thường đủ điều kiện nếu họ đã khai thuế và chi trả đúng hạn trong ba năm qua và đáp ứng các yêu cầu khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang chính sách giảm nhẹ hình phạt lần đầu (tiếng Anh) trên IRS.gov.

Tiền lãi được tính vào tiền thuế và tiền phạt cho đến khi số dư được trả hết toàn bộ.

Nộp thuế đến hạn bằng phương thức điện tử

Những người nợ thuế có thể chi trả cho Sở Thuế Vụ bằng cách sử dụng công cụ Trả Trực Tiếp của Sở Thuế Vụ, bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc đăng ký trực tuyến kế hoạch chi trả (bao gồm cả thỏa thuận trả góp). Để biết thêm các tùy chọn chi trả điện tử, hãy truy cập IRS.gov/payments. Các tùy chọn này an toàn và dễ sử dụng. Người đóng thuế chi trả bằng phương thức điện tử nhận được xác nhận ngay lập tức khi họ nộp tiền. Với công cụ Trả Trực Tiếp và Hệ thống Chi Trả Thuế Liên Bang Điện Tử (EFTPS), người đóng thuế có thể chọn đăng ký để nhận thông báo qua email về các khoản chi trả của họ.

Chọn một chuyên gia thuế

Sở Thuế Vụ cung cấp các lời khuyên để giúp người đóng thuế chọn chuyên viên khai thuế một cách khôn ngoan. Trang Chọn Chuyên Gia Thuế có thông tin về chứng chỉ và trình độ chuyên môn (tiếng Anh) của chuyên viên khai thuế và hướng dẫn cách tránh những chuyên viên khai thuế không tốt

Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh) có thể giúp người đóng thuế tìm thấy những chuyên viên khai thuế có chứng chỉ nghề nghiệp được Sở Thuế Vụ công nhận hoặc những người đã hoàn thành các yêu cầu đối với Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ.

Tuyên Ngôn Về Quyền Của Người Đóng Thuế

Người đóng thuế có các quyền cơ bản theo luật mà sẽ bảo vệ người đóng thuế khi họ tương tác với Sở Thuế Vụ. Tuyên Ngôn Về Quyền Của Người Đóng Thuế trình bày những quyền này trong 10 hạng mục. Ấn Phẩm 1: Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế (tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ nêu bật những quyền này và nghĩa vụ của Sở trong việc bảo vệ chúng.