Kesyon yo poze souvan sou fiskalite entènasyonal patikilye yo

Sèvis Revni Entèn nan (IRS) te resevwa kesyon yo poze souvan sa yo konsènan enpo ekspatriyasyon (an anglè), deklare kont finans aletranje (an anglè)egzansyon revni ki fèt aletranje (an anglè)demann nimewo idantifikasyon kontribyab pèsonèl (ITIN), ak lòt kesyon fiskal federal entènasyonal jeneral ki afekte kontribyab patikilye yo. Repons kesyon sa yo se repons pou yon seri ankèt jeneral e yo pa fè otorite sou plan jiridik.

Sou paj sa a

FAQ jeneral yo

Wi, si ou se yon sitwayen ameriken oswa yon etranje rezidan k ap viv deyò Etazini, revni ou fè nenpòt kote ou ye nan mond lan gen enpo sou revni ameriken sou li, kèlkeswa kote w ap viv la. Sepandan, ou ka kalifye pou yon seri egzansyon revni ki fèt aletranje (an anglè) ak/oswa kredi enpo sou revni aletranje (an anglè). Ale nan Piblikasyon 54, Gid Fiskal pou Sitwayen Ameriken ak Etranje Rezidan ki Aletranje (an anglè), pou plis enfòmasyon.

Kòm yon moun ki gen rezidans legal oswa yon sitwayen ameriken, ou dwe ranpli yon deklarasyon enpo sou revni ameriken pandan w ap travay epi viv aletranje sof si w abandone estati detantè rezidans legal ou a lè ou depoze Fòm I-407, nan Sèvis Imigrasyon ak Sitwayènnte Ameriken, oswa ou renonse ak sitwayènnte ameriken ou selon yon seri kondisyon ki nan dispozisyon fiskal sou ekspatriyasyon an (an anglè). Ale nan Piblikasyon 519, Gid fiskal ameriken pou etranje (an anglè), pou plis enfòmasyon.

Sepandan, tanpri sonje ke yon moun ki rezidan tou nan yon peyi Etazini gen yon trete enpo sou revni, dapre lwa domestik peyi sa a, ka – si li kalifye – chwazi pou yo trete l kòm yon rezidan nan peyi sa a anba règ rezidans pou dispozisyon trete a, epi yo dwe mete Fòm 8833, Divilgasyon pozisyon retounen ki baze sou trete dapre seksyon 6114 oswa 7701(b), ak deklarasyon enpo sou revni ameriken yo a.

Jeneralman, dat limit pou yon deklarasyon enpo sou revni endividyèl federal se 15 avril nan chak ane sivil. Yo konsidere deklarasyon w lan fèt atan si anvlòp la ale nan bon adrès la epi gen bon tenb lan sou li anvan 15 avril. Ale nan Piblikasyon 17, Enpo sou Revni Federal Ou (Pou Endividi yo), Pati 1 – Kilè mwen dwe deklare? (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Si dat limit la tonbe nan yon jou samdi, dimanch, oswa yon jou konje, dat limit la ap repòte pou jou ouvrab ki vini apre a. Si ou pa kapab deklare nan delè deklarasyon w lan, ou kapab mande yon pwolongasyon tan pou deklare. Pou w jwenn yon pwolongasyon otomatik dat limit 6 mwa pou w fè deklarasyon w lan, ou ta dwe depoze Fòm 4868, Demann pou Pwolongasyon Otomatik Dat Limit pou Depoze Deklarasyon Enpo sou Revni Endividyèl Ameriken (an anglè), anvan delè deklarasyon w lan. Ale nan enstriksyon pou Fòm 4868 (an anglè), pou plis enfòmasyon.

Men, si ou se yon sitwayen ameriken oswa yon etranje rezidan, swa: 

 1. k ap viv deyò Etazini ak Pòtoriko, epi tout aktivite w oswa pòs travay ou se deyò Etazini ak Pòtoriko; oswa
 2. nan sèvis militè oswa naval ap travay deyò Etazini ak Pòtoriko nan jou ki dat limit deklarasyon w lan, w ap kapab jwenn yon pwolongasyon otomatik dat limit deklarasyon pou 2 mwa jiska 15 jen pou w deklare ak peye tout taks ou dwe.

Si ou itilize pwolongasyon otomatik 2 mwa sa a, ou dwe mete yon dokiman avèk deklarasyon w lan k ap di kiyès nan de (2) sitiyasyon yo ki kalifye w pou pwolongasyon an. Ale nan Piblikasyon 54, Gid Fiskal pou Sitwayen Ameriken ak Rezidan Etranje ki Aletranje (an anglè), pou plis detay.

Oumenm, antanke yon sitwayen ameriken oswa etranje rezidan, dwe depoze yon deklarasyon enpo sou revni federal pou tout ane fiskal kote revni brit ajiste ou egal oswa pi plis pase dediksyon estanda a. Pou plis detay, ale nan seksyon “Èske Mwen Dwe Deklare?” a ki nan Enstriksyon pou Fòm 1040 (ak 1040-SR) pou ane fiskal ki koresponn nan.

Pou etranje ki pa rezidan yo, ale nan seksyon “Who Must File” (Kiyès ki Dwe Deklare) a ki nan Enstriksyon pou Fòm 1040-NR, Deklarasyon Enpo sou Revni Etranje ki Pa Rezidan (an anglè) pou ane fiskal ki koresponn nan.

Jeneralman, ou bezwen fè deklarasyon pou sis (6) lane ki pase. Sa pral depan de reyalite ak sikonstans sitiyasyon w lan. Vizite Kontribyab Ameriken ki Rezide Deyò Etazini (an anglè) ak Kisa pou Ou Fè si Ou Poko Deklare (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Ou kapab verifye estati tout ranbousman ou espere yo depi apati 24 è apre ou fin fè yon deklarasyon pa vwa elektwonik oswa 4 semenn apre ou fin fè yon deklarasyon sou papye. Si ou te mete Fòm 8379, Alokasyon pou Konjwen ki Blese (an anglè), tann 11 semèn si ou te deklare pa vwa elektwokik oswa 14 semèn si ou te voye yon deklarasyon sou papye.

Ale nan Enfòmasyon sou Ranbousman (an anglè) pou plis enfòmasyon.

IRS la ofri plizyè opsyon pèman, e kèk pami yo ka enplike pran frè. Vizite Peye Anliy pou plis enfòmasyon.

Ou kapab mande kopi dokiman fiskal yo tankou relve deklarasyon taks ki fèt deja, enfòmasyon sou kont taks, salè ak deklarasyon revni, ak lèt verifikasyon non-deklaran yo. Ale sou Jwenn Relve pou detay.

Oswa

Jwenn aksè nan enfòmasyon sou kont endividyèl ou tankou balans, pèman, dosye taks ak plis ankò. Vizite Kont Anliy Ou pou detay.

IRS la te pibliye yon repètwa moun yo ap ka konsilte, ki genyen yon lis pwofesyonèl taks w ap jwenn nan zòn ou an. Ale sou paj Repètwa Moun ki Prepare Deklarasyon Taks Federal IRS la ansanm ak Konpetans ak Meyè Kalifikasyon yo (an anglè) pou detay yo.

Wi, genyen plizyè resous disponib ki konsantre yo sou zafè taks endividyèl entènasyonal pou kontribyab k ap viv aletranje yo. Pa egzanp:

 Si yo te prelve enpo Sekirite Sosyal ak Medicare pa erè nan peman ou te resevwa ki pa t sijè a enpo sa yo, ou dwe kontakte patwon an dabò pou ranbousman.

Si w pa kapab jwenn yon ranbousman nan men anplwayè a, ranpli yon reklamasyon pou ranbousman nan Sèvis Internal Revenue a sou Fòm 843, Reklamasyon pou Ranbousman ak Demann pou Rediksyon (an anglè).

Vizite seksyon Social Security and Medicare Taxes (Sekirite Sosyal ak Enpo Medicare) anba Chapit 8 nan Piblikasyon 519, Gid Enpo Ozetazini pou Etranje (an anglè), pou plis enfòmasyon.

 Yon anplwayè ka oblije prelve enpo federal sou revni nan chèk salè a. Salè ak lòt konpansasyon yo peye yon etranje ki pa rezidan pou sèvis li bay kòm yon anplwaye anjeneral sijè a prelèvman nan menm pousantaj avèk rezidan etranje yo ak sitwayen ameriken yo, sof si lalwa espesyalman eskli yo nan tèm "salè" a oswa egzante yo nan domèn enpo pa yon trete.

Etranje ki pa rezidan yo dwe suiv enstriksyon modifye yo lè yo ranpli Fòm W-4, Sètifika Alokasyon pou Retni Anplwaye. Tanpri gade nan Piblikasyon 519, Gid Enpo Ozetazini pou Etranje (an anglè), pou w jwenn enstriksyon sou fason pou w ranpli Fòm W-4.

Etranje ki pa rezidan k ap reklame yon egzanpsyon kontra enpo sou prelèvman pou konpansasyon ta dwe ranpli Fòm 8233, Egzanpsyon pou Prelèvman sou Konpansasyon pou Sèvis Pèsonèl Endepandan (ak Sèten Depandan) yon Etranje ki pa Rezidan (an anglè).

Pou plis detay, tanpri al gade nan Piblikasyon 515, Prelèvman Enpo sou etranje ki Pa Rezidan yo ak Antite Etranje yo (an anglè).

Adrès postal yo

Kondisyon fiskal ak depandan yo

An jeneral, si ou se yon sitwayen ameriken oswa etranje rezidan ki marye avèk yon etranje ki pa rezidan, nou konsidere ou tankou “Marye k ap Deklare Apa” sof si ou kalifye pou yon lòt kondisyon fiskal. Si ou peye plis pase mwatye depans pou antretyen kay la pou tèt ou ak yon timoun kalifye oswa lòt fanmi, ou ka kalifye pou kondisyon fiskal chèf fwaye a.

Pou plis enfòmasyon sou ekzijans kondisyon fiskal yo, vizite Piblikasyon 501, Depandan, Dediksyon Estanda, ak Enfòmasyon sou Deklarasyon (an anglè).

Remak: Pou ane fiskal ki kòmanse apre 31 desanm 2017 ak epi anvan 1ye janvye 2026, gade nan Revokasyon Ekzanpsyon Pèsonèl yo (an anglè).

An jenaral, ou kapab deklare endividi ki kalifye yo antanke depandan ou. Pou yon endividi kalifye konsidere kòm depandan ou, fòk li se yon sitwayen ameriken, yon resòtisan ameriken, oswa yon rezidan Canada oswa Meksik pandan yon peryòd nan ane sivil kote ane fiskal ou kòmanse a.

Dabitid timoun yo se sitwayen oswa rezidan menm peyi ak paran yo. Si ou te yon sitwayen ameriken lè timounn ou an te fèt la, jeneralman timoun ou an se yon sitwayen ameriken. L ap toujou sa menm si, lòt paran timoun nan se yon etranje ki pa rezidan, timoun nan te fèt nan yon peyi etranje, epi timoun nan ap viv aletranej avèk lòt paran an.

Ou dwe mete sou deklarasyon w lan nimewo Sekirite Sosyal (SSN) chak depandan w yo. Si depandan w lan se yon etranje ki pa rezidan ki pa elijib pou li genyen yon nimewo Sekirite Sosyal, ou dwe mete nan lis la nimewo idantifikasyon kontribyab pèsonèl depandan an pito olyede yon SSN.

Ale sou Kiyès Mwen Ka Deklare antanke yon Depandan? (an anglè) ak Piblikasyon 501, Depandan yo, Dediksyon Estanda, ak Enfòmasyon sou Deklarasyon (an anglè), pou plis detay.

To echanj yo

Sèvis Revni Entèn nan pa genyen yon to echanj ofisyèl. Jeneralman, li aksepte tout to echnaj ki pibliye yo itilize anpil.

Si ou genyen yon sèl tranzaksyon, tankou vant yon biznis, ki te fèt nan yon sèl jou, itilize to echanj ki nan jou sa. Sepandan, si ou resevwa menm fòs revni an pandan ane fiskal la, ou ka konvèti monnen etranjè a an dola ameriken avèk to echanj mwayen anyèl pou ane fiskal la.

Si genyen plis pase yon to echanj, itilize sa yo plis sèvi a. Vizite paj Monnen etranjè ak to echanj monnen yo (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Avi yo

Rele nimewo telefòn ki nan lèt ou te resevwa a pou enfòmasyon pi presi konsènan sitiyasyon w lan.

Kèk rezon ki koz ou ka resevwa lèt la se:

 • Si ou chwazi pou yon eleman revni pa gen taks ameriken sou li oswa kalifye pou yon to taks ki pi ba selon yon konvansyon fiskal sou revni ameriken (yon pozisyon ki baze konvansyon), jeneralman ou dwe divilge pozisyon sa sou Fòm 8833 epi tache li avèk deklarasyon w lan. Konsènan eksepsyon nan ekzijans divilgasyon an, gade enstriksyon ki tache avèk Fòm 8833, Divilgasyon Pozisyon nan Deklarasyon ki Baze sou Konvansyon Daprè Atik 6114 oswa 7701(b) (an anglè).
 • Si ou se yon rezidan fiskal alafwa ozetazini ak nan yon peyi etranje selon lwa chak peyi yo, ou dwe itilize pwoviizyon yon konvansyon fiskal sou revni pou w deklare rezidans fiskal la nan yon peyi sèlman. Si ou deklare rezidans fiskal la nan yon peyi kote ou pa genyen elijibilite pou w deklare rezidans, oswa enfòmasyon ki nan deklarasyon taks ou a sanble pa kore pozisyon sa a, yo ka refize pozisyon w lan ki baze sou konvansyon an.

Si ou resevwa yon lèt oswa yon avi ki soti nan IRS la, l ap esplike rezon ki fè ou resevwa lèt la oswa avi a epi l ap ba ou enstriksyon yo. Anpil nan lèt ak avi sa yo kapab trete byen senp, san nesesite pou rele oswa ale nan yon biwo IRS.

Avi ou resevwa a abòde yon kesyon byen presi sou kont ou oswa deklarasyon taks ou. Jeneralman, IRS la ap voye yon avi si li kwè ou dwe taks adisyonèl, si yo dwe ou yon pi gwo ranbousman, si gen kesyon konsènan deklarasyon taks ou a oswa si gen nesesite pou enfòmasyon adisyonèl. Pou plis enfòmasyon, gade Konprann Avi oswa Lèt IRS Ou a.

Jeneralman, yo mete enterè sou tout taks ki pa peye apati dat limit pou deklarasyon an (san pwolongasyon) jiska dat pèman an. Gade nan Sijè 653, Avi ak Fakti IRS, Chay Penalite ak Enterè (an anglè) pou plis detay.

Gen plizyè tip penalite ak plizyè metòd diferan pou kalkile yo. Tanpri, ale nan Piblikasyon 17, Enpo sou Revni Federal Ou (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Moun ki gen green card yo

Antanke yon moun ki genyen green card, jeneralman, ou gen ekzijans pou w fè deklarasyon taks sou revni ameriken w epi deklare revni tout kote nan mond lan kèlkeswa kote w ap viv la.

Sepandan, si ou renonse ak green card ou a oswa Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) twouve ke ou abandonnen green card ou a epi li pran l nan men w, w ap bezwen swiv ekzijans etranje ki pa rezidan yo pou w depoze yon Fòm 1040-NR, Deklarasyon Enpo sou Revni pou Etranje ki Pa Rezidan (an anglè) Ale nan Piblikasyon 519, Gid Fiskal Ameriken pou Etranje (an anglè), pou plis enfòmasyon.

Ou se yon rezidan alontèm pou zafè enpo sou revni federal si ou te yon rezidan pèmanan legal Ozetazini (detantè green card) pandan omwen 8 nan 15 dènye ane fiskal yo ki fini nan ane rezidans ou fini an. Pou detèmine si w ranpli egzijans 8 ane a, pa konte pyès ane kote yo trete ou kòm yon rezidan nan yon peyi etranje dapre yon konvansyon fiskal epi pa renonse ak avantaj konvansyon yo.

Si ou se yon rezidan alontèm ki te renonse ak green card li, ou ka genyen pou w peye taks sou ekspatriyasyon. Tanpri, ale gade nan pwovizyon fiskal sou ekspatriyasyon yo nan Piblikasyon 519, Gid Fiskal Ameriken pou Etranje (an anglè), ak nan kesyon annapre yo. An jeneral, pwovizyon fiskal sou ekspatriyasyon yo aplike pou sitwayen ameriken ki te renonse ak sitwayènte yo ak rezidan alontèm ki te fini rezidans yo. Règleman ki aplike yo depann de dat ekspatriyasyon yo.

Yon eleksyon yon moun fè anba règ tie-breaker yo pou yo trete l kòm yon moun ki pa rezidan Ozetazini kapab deklanche enpo ekspatriyasyon an (menm jan ak abandone kat rezidans la) nan ane eleksyon an fèt si lòt kondisyon yo satisfè.

Ou ka yon etranje a doub estati tou si ou te alafwa yon a etranje rezidan (an anglè) epi yon etranje ki pa rezidan (an anglè) nan menm ane a. Doub estati pa gen pou wè ak sitwayènte w; li sèlman gen rapò a estati w kòm rezidan pou zafè taks Ozetazini.

 • Pou Pati nan Ane a kote Ou se yon Etranje Rezidan an, ou gen taks sou revni ki soti nan tout sous, anndan Etazini ak deyò Etazini.
 • Pou Pati ki kòmanse Lè Ou Abandonnen Grenn Card Ou a, ou gen taks sou revni ki soti nan sous ki Ozetazini sèlman.

Antanke yon detantè green card, ou se yon rezidan fiskal ameriken. Sepandan, definisyon rezidans dapre lejislasyon fiskal ameriken yo pa toujou anile definisyon rezidans nan konvansyon fiskal la. Si ou se yon kontribyab a doub rezidans (yon rezidans Ozetazini epi nan yon lòt peyi selon lejislasyon fiskal chak peyi yo), ou kapab toujou reklame avantaj yo selon yon konvansyon fiskal sou revni.

Konvansyon fiskal taks sou revni ant de (2) peyi yo dwe gen ladan yon dispozisyon ki prevwa rezolisyon pou reklamasyon konfliktyèl nan koze rezidans (règleman depataj la). Si yo t ap konsidere ou antanke yon rezidan lòt peyi a dapre règleman depataj la epi ou kapab reklame avantaj konvansyon an antanke yon rezidan peyi sa, yo konsidere ou antanke yon etranje ki pa rezidan pou kalkil enpo sou revni ameriken ou. Pou lòt bagay ki gen rapò ak kalkil taks ou, y ap trete w kòm yon rezidan ameriken.

Si ou se yon kontribyab a doub rezidans epi ou reklame avantaj konvansyon an antanke yon rezidan lòt peyi a, ou dwe soumèt deklarasyon w lan anvan dat limit la (ansanm avèk pwolongasyon) avèk Fòm 1040-NR epi kalkile taks ou antanke yon etranje ki pa rezidan. Ou dwe tache yon Fòm 8833 ki byen ranpli si ou detèmine rezidans ou selon yon konvansyon fiskal epi ou resevwa pèman oswa revni ki totalize plis pase 100 000 dola. Ou ka genyen pou w tache tou, Fòm 8938, jan sa diskite nan seksyon “Lòt Fòm Ou Ka Genyen pou Depoze” nan Chapit 7 la nan Piblikasyon 519, Gid Fiskal Ameriken pou Etranje (an anglè). Pou plis enfòmasyon sou deklare avantaj konvansyon yo, gade nan "Deklare Avantaj Konvansyon yo Reklame," ki nan Chapit 9 nan Piblikasyon 519, Gid Fiskal Ameriken pou Etranje (an anglè).

Si ou se yon rezidan alontèm epi ou reklame avantaj konvansyon yo antanke yon rezidan yon lòt peyi selon yon konvansyon fiskal, ou ka genyen pou w peye taks sou ekspatriyasyon. Tanpri, ale gade nan pwovizyon fiskal sou ekspatriyasyon yo nan Piblikasyon 519, Gid Fiskal Ameriken pou Etranje (an anglè), ak nan kesyon annapre yo.

Ekspatriyasyon: Ansyen sitwayen am rezidan pèmanan alontèm yo

Dispozisyon sou taks ekspatriyasyon yo aplike pou sitwayen ameriken ki te renonse a sitwayènte yo ak rezidan alontèm (Green Card) ki te fini rezidans yo. Sitwayen ki ekspatriye itilize fòm 8854 lan pou kapab enfòme IRS la de ekspatriyasyon yo epi sètifye yo respekte tout obligasyon taks federal yo pandan 5 dènye ane avan dat ekspatriyasyon an. Gade Apwopo Fòm 8854, Deklarasyon Ekspatriyasyon Inisyal ak Anyèl (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Pou plis detay konsènan dispozisyon enpo ekspatriyasyon, gade “Taks Ekspatriyasyon” seksyon “Kijan yo takse revni Etranje yo” nan Piblikasyon 519, U.S. Gid Fiskal Ameriken pou Etranje (an anglè).

Yon fwa ou abandone kat rezidans ou a (Rezidans Pèmanan Legal), jeneralman yo konsidere w kòm yon etranje ki pa rezidan pou rezon enpo Ameriken sof si w satisfè tès prezans sibstansyèl la. Si w se yon etranje ki rete Ozetazini paske w satisfè tès prezans sibstansyèl la, règ yo pou ranpli deklarasyon enpo sou revni, byen imobilye, ak kado ak pou peye enpo estime yo jeneralman menm si w nan peyi Etazini oswa aletranje. Si w se yon etranje ki pa rezidan, anjeneral ou sijè a enpo sou revni ameriken sèlman sou revni ki gen sous Ozetazini. Nan kèk sikonstans limite, sèten revni sous etranje sijè a enpo Ozetazini. Etranje ki pa rezidan (sa vle di, ki pa rezidan, ki pa sitwayen) kapab tou sijè a règleman yo pou ranpli deklarasyon enpo sou byen imobilye Ozetazini (epi yo ka gen yon obligasyon enpo sou byen imobilye US), paske enpo sou byen imobilye Ameriken an jeneralman baze sou domisil, ki se yon detèminasyon separe de si yon moun se yon rezidan Ozetazini pou rezon enpo sou revni ameriken. Tanpri gade nan Piblikasyon 519, U.S. Gid Fiskal Ameriken pou Etranje (an anglè).

Pou egzijans ak pwosedi enpo ki gen pou wè ak lè estati etranje rezidan ou fini, gade “Taks ekspatriyasyon” nan seksyon “Kijan Revni Etranje rezidan yo takse” nan Piblikasyon 519, U.S. Gid Fiskal Ameriken pou Etranje (an anglè), ak Enstriksyon pou Fòm 8854, Deklarasyon Ransèyman sou Ekspatrisyon Inisyal ak Anyèl (an anglè) pou plis detay.

Aplikasyon pou nimewo idantifikasyon kontribyab pèsonèl (ITIN) IRS la – Fòm W-7

Anjeneral, moun ki pa elijib pou jwenn yon Nimewo Sekirite Sosyal epi ki gen yon obligasyon pou bay yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab oswa ranpli yon deklarasyon enpo Ozetazini dwe aplike epi jwenn yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl si yo:

 • Se etranje ki pa rezidan ki oblije ranpli yon deklarasyon enpo Ozetazini.
 • Se etranje rezidan Ozetazini ki (baze sou jou li prezan Ozetazini) k ap ranpli yon deklarasyon enpo Ozetazini.
 • Se depandan oswa konjwen yon sitwayen ameriken/rezidan etranje.
 • Se depandan oswa konjwen yon moun ki gen viza etranje ki pa rezidan.
 • Se etranje ki pa rezidan k ap reklame benefis yon trete fiskal.
 • Se elèv etranje ki pa rezidan, pwofesè oswa chèchè ki ranpli deklarasyon enpo Ozetazini oswa reklame yon eksepsyon.

 Vizite Nimewo idantifikasyon kontribyab pèsonèl pou plis enfòmasyon.

Remake byen yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab (TIN) gen ladann:

 • Nimewo Sekirite Sosyal (SSN)
 • Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl (ITIN)
 • Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (EIN)
 • Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Adopsyon

W ap bezwen yon ITIN imedyatman ou pare pou ou fè deklarasyon taks federal ou, paske w ap gen pou ou atache deklarasyon an nan aplikasyon ou an. Pou w aplike pou yon ITIN, ranpli Fòm W-7, Aplikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl IRS la. Gade enstriksyon ki gen pou wè ak sa yo nan Fòm W-7 la, pou ou kapab wè dokiman w ap gen bezwen yo ak ki kote pou ou soumèt aplikasyon an. Vizite paj Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl (ITIN) pou enfòmasyon ki pi presi.

Gen eksepsyon ki fèt pou egzijans ki genyen pou ou enkli yon deklarasyon taks peyi Etazini nan Fòm W-7 la. Pa egzanp, si ou se yon etranje ki pa rezidan ki kalifye pou benefinsye rediksyon sou prelèvman gras ak trete taks sou revni, ou kapab fè demann yon ITIN san ou pa oblije atach yon deklarasyon taks federal. Pou yon lis eksepsyon okonplè ki gen pou wè ak egzijans pou atache yon deklarasyon taks, ale nan tablo eksepsyon ki nan Enstriksyon Fòm W-7 la.

Sous revni redevans Ameriken, ki se revni ki pa nesesèman gen rapò ak yon komès oswa yon biznis Ozetazini, yon etranje ki pa rezidan resevwa, jeneralman sijè ak 30% prelèvman enpo federal sou revni. Si w reklame yon to rediksyon sou enpo federal sou revni pou sous revni redevans Ozetazini nan kad yon trete enpo, ou sipose fè demann yon ITIN epi bay ajan ki fè prelèvman yo li nan yon Fòm W-8 BEN, Sètifika Estati Etranje Pwopriyetè Benefisyè pou Prelèvman Taks Ozetazini (an anglè). Deklarasyon Fòm W-8 BEN nan pa fèt nan IRS.

Eksepsyon yo ki nan tablo ki nan Enstriksyon Fòm W-7, eksepsyon espesyal 1(d), Prelèvman Tyès pati sou Revni Pasif, Patikilye ki resevwa vèsman redevans pandan ane fiskal ki an kou an epi ki gen egzijans pou bay ajan prelèvman an ITIN pou sa ki gen pou wè ak prelèvman taks ak/oswa rapò egzijans yo, sipoze soumèt yon lèt ki siyen oswa dokiman pou ajan prelèvman ki verifye yon ITIN nesesè pou fè vèsman pandan ane fiskal ki ankou ki sijè ak deklarasyon enfòmasyon IRS oswa prelèvman taks federal. Pou yon modèl lèt, gade modèl Lèt nan Ajan Prelèvman nan Piblikasyon 1915, Konprann Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl (ITIN) Ou (an anglè)PDF.

Non. Ekzekitè a mande pou ou enkli yon anèks K-1 (Fòm 1041) pou chak benefisyè lè w ap ranpli Fòm 1041, U.S. la. Deklarasyon Taks sou Revni pou Siksesyon ak Fidisi pou yon desandan eritye. Anèks K-1 sipoze bay benefisyè a nimewo idantifikasyon fiskal.

Anplis de sa, eritye oswa benefisyè yon etranje ki pa rezidan ki swete reklame rekdisyon to enpo sou revni federal Ozetazini sou distribisyon siksesyon nan kad yon trete taks, sipoze ranpli ansanm ak egzekitè distribisyon an yon Fòm W-8 BEN, Sètifika Estati Etranje oswa Benefisyè Pwopriyetè pou Prelèvman Taks Ozetazini (an anglè), ki sipoze bay nimewo idantifikasyon fiskal pèsonèl la. Tanpri ale nan Deklarasyon Taks sou revni yon byen Imobilye — Fòm 1041 nan Piblikasyon 559, Sivivan, Ekzekitè, ak Administratè (an anglè). Deklarasyon Fòm W-8 BEN nan pa fèt nan IRS.

Si eritye a oswa benefisyè a pa gen nimewo Sekirite sosyal, li sipoze fè demann yon ITIN nan IRS. Tanpri, ale nan Fòm W-7 ak Enstriksyon yo pou w konnen kòman ou kapab aplike pou yon ITIN.

IRS la te fè mizajou pwosedi ki afekte pwosesis pou fè demann Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl la (ITIN). Kontribyab yo ak reprezantan yo sipoze revize chanjman sa yo, nou bay plis detay sou yo nan Revizyon Règleman pou Demann ITIN yo.

Ou gendwa gen posiblite pou fè demann yon kopi sètifye dokiman ou yo nan yon anbasad oswa konsila. Sepandan, sèvis yo gendwa diferan soti nan yon peyi pou ale nan yon lòt, se poutèt sa nou konseye ou kontakte konsila oswa anbasad ki apwopriye a pou enfòmasyon espesifik.

 

Prelèvman sou revni ki soti ozetazini yo 

Jeneralman, moun etranje yo sijè ak prelèvman enpo Ozetani a yon to 30% sou montan brit revni yo resevwa ki pa gen rapò ak yon komès oswa yon biznis  Ozetazini. Lè w bay yon peyè (sa yo rele tou ajan prelèvman Ozetazini) yo Fòm W-8 BEN, Sètifika Estati Etranje Pwopriyetè Benefisyè Prelèvman Taks Ozetazini (an anglè) byen ranpli, avan oswa nan moman w ap touche oubyen resevwa revni an, ou:

 • Konfime ou pa yon sitwayen ameriken,
 • Deklare ou se pwopriyetè benefisyè revni ou bay Fòm W-8 BEN pou li an, epi
 • Si sa aplikab, ou reklame yon rediksyon to, oswa egzanpsyon prelèvman antanke rezidan yon peyi etranje Etazini gen konvansyon fiskal sou revni ak li. Pou ou kapab reklame yon rediksyon to oswa egzanpsyon taks nan kad yon konvansyon fiskal sou revni, Fòm W-8 BEN nan sipoze genyen yon nimewo idantifikasyon kontribyab valid ladan.

Fòm W-8 BEN ki ranpli a al jwenn Peyè ozetazini an (sa yo rele ajan prelèvman Ozetazini an) avan oswa pandan moman w ap touche oswa resevwa revni an. Fòm sa a pa ranpli ansanm avèk Sèvis Revni Entèn Ozetazini. Vizite Fòm W-8 BEN, Sètifika Estati Etranje Pwopriyetè Benefisyè pou Prelèvman Taks Ozetazini (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Jeneralman, ou bay ajan prelèvman an oswa peyè a Fòm W-8 BEN nan si ou se yon etranje epi ou se benefisyè pwopriyetè yon montan ki sijè a prelèvman.

Ou soumèt Fòm W-8 BEN nan lè ajan prelèvman an oswa peyè a mande pou ou fè sa, menm delè ou p ap fè demann rediksyon to, oswa ekzanpsyon prelèvman.

Vizite Fòm W-8 BEN, Sètifika Estati Etranje Pwopriyetè Benefisyè pou Prelèvman Taks Ozetazini ak Deklarasyon (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Pliske ou se yon sitwayen ameriken, kèlkeswa kote w ap viv la, ou sipoze bay bank ou Ozetazini oswa peyè ou yon Fòm W-9, Demann Nimewo Idantifikasyon Kontribyab ak Sètifikasyon, pou

 • Sètifye nimewo idantifikasyon fiskal ou bay la kòrèk (oswa w ap tann yo ba ou yon nimewo),
 • Sètifye ou pa sijè a Sovgad Prelèvman, oswa,
 • Reklame egzanpsyon apati de Sovgad Prelèvman (an anglè) ki aplikap ak benefisyè ki pa bay yon nimewo idantifikasyon kontribyab ki valid oswa benefisyè ki egzante.

Tanpri ale nan Enstriksyon Fòm W-9 yo pou plis detay.

Jeneralman, achtè (moun ki resevwa) yon byen reyèl ozetazini sipoze prelve taks sou lavant lan lè achtè a ap fè akizisyon byen nan men yon etranje. prelèvman sa a ap sèvi pou kolekte taks Ozetazini yon etranje gendwa dwe. Gade Prelèvman FIRPTA (an anglè).

Fòm 8288-A, Deklarasyon Prelèvman sou Enterè sou Byen Imobilye Ozetazini Yon Etranje Fè (an anglè), itilize pou rapòte detay sou lavant lan, sa ki gen ladan montan enpo ki prelve Ozetazini an, epi transmèt enfòmasyon yo bay vandè (moun kap transfere) a ak IRS la.

Fòm 8288-B, Aplikasyon pou Sètifika Prelèvman sou Enterè sou Byen Imobilye Ozetazini Yon Etranje Fè (an anglè), etranje yo itilize li pou kapab fè demann sètifika prelèvman pou diminye oswa elimine prelèvman sou dispozisyon enterè byen imobilye Ozetazini. Gade Aplikasyon pou Sètifika Prelèvman FIRPTA yo (an anglè).

Benefis yo oswa pèt yo sou lavant byen imobilye ou yo sipoze rapòte nan Fòm 1040-NR, U.S. Deklarasyon Enpo sou Revni pou Etranje ki Pa Rezidan (an anglè). Montan enpo sou enpo sou revni federal ki prelve a ki afiche nan Fòm 8288-A ou a sipoze rantre nan seksyon Pèman yo nan paj 2 Fòm 1040-NR pou ou kapab resevwa kredi pou prelèvman taks la.

Si byen an ou te vann nan, se te pou ou menm ak tout konjwen ou li te ye, se de Fòm 1040-NR deklarasyon taks ki sipoze depoze. N ap gen pou nou konplete endividyèlman pwòp Fòm 1040-NR nou separeman. Sa ki gen ladan anèks D ak Fòm 1040-NR epi divize montan yo egal ego lè n ap konplete divès fòm yo.

Vizite Deklare ak Peye Enpo sou Enterè Byen Imobilye Ozetazini (an anglè) pou plis enfòmasyon.

An jeneral, etranje ki pa rezidan yo dwe peye 30% taks la sou montan brit yo te genyen nan jwèt aza yo Ozetazini si revni sa pa efektivman lye ak yon komès oswa yon antrepriz nan etazini epi yon konvansyon fiskal sou revni pa ekzante li. Tout fwa, pa gen okenn taks ki enpoze sou revni jwèt aza ki pa komèsyal yon etranje ki pa rezidan fè nan jwe blakdjak, bakara, kraps, kazino, lawoulèt Ozetazini. Etranje ki pa rezidan rapòte prelèvman taks, ansanm ak pwofi brit jwèt aza yo nan Fòm 1042-S Moun ki se Etranje Ozetazini. Sous Revni ki Sijè ak Prelèvman (an anglè). Pou sa ki gen pou wè ak prelèvman sou pwofi jwèt aza, pwofi brit yo se pwofi jwèt aza ki egal oswa ki depase montan debaz pou chak kalite jwèt aza byen espesifik.

Konsa tou, verifye trete enpo sou revni yo ant Etazini ak yon peyi etranje an Patikilye pou yon rediksyon to potansyèl oswa yon egzanpsyon enpo sou revni okonplè, pou rezidan peyi sa a an patikilye. Vizite Konvansyon Fiskal sou Revni Ozetazini yo soti nan A pou rive nan Z (an anglè) pou ou kapab jwenn yon lis konplè ki gen tout konvansyon fiskal ki an vigè yo.

Pou ou reklame nenpòt ki avantaj trete enpo nan sous la (sa vle di yon egzanpsyon oswa rediksyon nan prelèvman an), ou sipoze bay peyè a yon Fòm W-8 BEN ki valid, Sètifika Estati Etranje Pwopriyetè Benefisye pou Prelèvman ak Rapòte Enpo Ozetazini (Moun) - ak yon nimewo idantifikasyon kontribyab Ameriken - Si revni jwèt aza a pa gen rapò dirèk ak komès oswa biznis Ozetazini. Deklarasyon Fòm W-8 BEN nan pa depoze nan IRS.

Vizite Piblikasyon 515, Prelèvman Taks sou Etranje ki pa Rezidan ak Antite Etranje yo (an anglè) ak Piblikasyon 901, Konvansyon Fiskal Ameriken yo (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Deklarasyon kont finans aletranje yo

Si w genyen yon enterè finansye oswa siyati nan men yon otorite nan yon kont finansye aletranje, sa ki gen ladan l yon kont bankè, kont koutaj, fon mityèl, fidisi, oswa lòt kalite kont finansye etranje, lwa sou sekrè bankè gendwa egzije w pou w rapòte kont sa a chak ane bay Sèvis Revni Entèn (IRS) lè w ranpli Rapò FinCEN 114, Deklarasyon Kont Bank ak Finans Aletranje (FBAR) (an anglè) (sa yo te rele avan TD F 90-22.1).

Anplis de sa, Sitwayen ameriken ki pa marye yo ak rezidan ki gen byen finansye espesifik aletranje yo ki gen yon valè global ki depase $50 000 ($100 000 pou koup ki ranpli ansanm) nan dènye jou ane enpo a oswa plis pase $75 000 ($150 000 pou marye epi ranpli ansanm) a nenpòt moman nan ane enpo a, sipoze rapòte yo bay IRS la nan Fòm 8938, Deklarasyon Byen Finansye Espesifik ki Aletranje yo (an anglè), atache nan deklarasyon enpo federal yo. Pou lòt kalite egzijans rapò, gade enstriksyon ki pou Fòm 8938. Pou pli enfòmasyon konsènan deklarasyon espesifik byen finansye aletranje yo, gade Enfòmasyon sou FATCA pou Moun (an anglè).

Egzijans pou ranpli Fòm 8938 an pa ranplase oswa afekte yon lòt fason obligasyon kontribyab la genyen pou li ranpli Deklarasyon 114 FinCEN nan, Deklarasyon Kont Bank ak Finans Aletranje (FBAR) (sa yo te rele avan TD F 90-22.1) Pou yon tablo konparezon sou egzijans de deklarasyon kont aletranje sa yo, gade Konparezon Egzijans Fòm 8938 ak FBAR yo (an anglè).

Moun ki fè deklarasyon, apati de premye jiyè 2013, sipoze fè deklarasyon FBAR atravè Sistèm Deklarasyon Elektwonik BSA (an anglè). Si ou pa an mezi pou ou fè sa elektwonikman, moun k ap fè deklarasyon an kapab fè demann yon egzanpsyon, lè li kontakte liy telefòn asistans FinCEN nan ki se 800-949-2732 oswa 313-234-6146 (apèl la pa gratis pou moun k ap rele ki p ap viv ozetazini.).

Asistans pou ede konplete FBAR a disponib lendi - vandredi sòti 8 è nan maten pou rive 4 è 30 nan aprè midi. Lè ès 866-270-0733 (apèl gratis si w ap viv Ozetazini.) oswa 313-234-6146 (apèl la pa gratis pou moun ki pap viv Ozetazini). Ou kapab voye kesyon ou genyen sou FBAR a nan fbarquestions@irs.gov. Moun k ap fè deklarasyon k ap vi aletranje gendwa kontakte anbasad ak konsila yo pou kapab jwen èd.

Pou kesyon konsènan sistèm deklarasyon elektwonik la, sone biwo ki bay asistans pou dekalarasyon elektwonik BSA a nan 866-346-9478, opsyon 1 (lendi - vandredi, 8 a.m. pou 6 p.m. Lè ès) oswa voye yon imèl nan bsaefilinghelp@fincen.gov.

Vizite Rapò Kont Finansye ak Labank Aletranje yo (FBAR) (an anglè), Lwa sou Respè Obligasyon Fiskal Kont Aletranje yo (FATCA) (an anglè), ak Enfòmasyon sou FATCA pou Patikilye yo (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Kesyon yo plis poze souvan pou sitwayen ak rezidan ameriken k ap viv aletranje yo

Antanke yon sitwayen ameriken k ap viv Okanada ou:

Pou plis detay, tanpri, ale nan Piblikasyon 54, Gid Fiskal pou Sitwayen Ameriken ak Etranje Rezidan Aletranje (an anglè), ak Piblikasyon 597, Enfòmasyon sou Konvansyon Fiskal sou Revni Etazini-Kanada a (an anglè).

Enpo sou peman w resevwa ki sòti nan pwogram retrèt kanada yo fèt menm jan Ozetazini. Sistèm Sekirite Sosyal la benefisye tretman espesyal gras ak yon trete taks ant Etazin ak Gouvènman Kanadyen an. Fason revni sa a takse depann de Rezidans benefisyè a. Tretman taks espesyal sa a aplikap pou pèman ki sòti nan pwogram retrèt kanadyen sa yo: Plan Pansyon Kanadyen (CPP), Plan Pansyon Kebekwa (QPP), ak Sekirite Pou Poun Ki Aje (OAS).

Tretman taks espesyal sa a aplikap pou pèman ki sòti nan pwogram retrèt kanadyen sa yo: Plan Pansyon Kanadyen (CPP), Plan Pansyon Kebekwa (QPP), ak Sekirite Pou Poun Ki Aje (OAS).

Si benefisyèe a ap viv Ozetazini, avantaj yo:

 • taksab sèlman Ozetazini,
 • trete tankou Ozetazini Avantaj Sekirite Sosyal Ozetazini pou sa ki gen pou wè ak taks, epi
 • deklare nan Fòm 1040, Ozetazini Deklarasyon Enpo sou Revni Endividyèl (oswa Fòm 1040-SR) nan liy kote Avantaj Sekirite sosyal Ameriken yo t ap rapòte a.

Si benefisyè a se yon Sitwayen ameriken oswa yon Rezidan Pèmanan Legal (ki gen green card li) ki ap viv kanada, avantaj yo ap taksab sèlman kanada.

Remak: Ale nan Sijè taks 423, Sekirite Sosyal ak Ekivalan Avantaj Retrèt Wout Tren (an anglè), pou plis enfòmasyon sou fason pou detèmine montan ki taksab nan avantaj ou yo.

Pou plis detay, tanpri, ale nan Piblikasyon 519, Ozetazini Gid Fiskal pou Etranje (an anglè)Piblikasyon 597, Enfòmasyon sou trete taks ant Etazini ak Kanada (an anglè), ak Piblikasyon 915, Sekirite Sosyal ak Ekivalan Avantaj Retrèt Wout Tren (an anglè).

Revni salaryal la peye jeneralman pou sèvis pèsonèl ki bay, tankou salè, ak frè pwofesyonèl pou sèvis pèsonèl. Revni Salaryal ki Fèt Aletranje se revni ou resevwa pou sèvis ou bay nan youn oswa plizyè peyi etranje.
Pou w ka kalifye pou ekzanpsyon sou revni ki fèt aletranje a:

 • Adrès fiskal ou sipoze nan yon peyi etranje; epi
 • Ou sipoze satisfè swa tès rezidans toutbon an  oswa tès prezans fizik la.

Sa pa gen anyen pou wè ak si ou touche revni an nan men yon anplwayè ameriken oswa etranje.

Tanpri sonje pou esklizyon revni etranje w touche a, esklizyon lojman etranje, ak dediksyon lojman etranje a, revni etranje touche pa gen ladan l okenn kantite lajan Ozetazini oswa nenpòt nan ajans li yo peye anplwaye li yo menm si travay la te fè nan yon peyi etranje. Sa gen ladan l ni kantite lajan yo peye nan fon ki apwopriye ni lajan ki pa apwopriye.

Ale sou Ekzanpsyon pou Revni ou Touche Aletranje - Kisa ki Revni Salaryal Aletranje (an anglè) ak Fòm 2555, Revni ki Fèt Aletranje (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Lè w ap prepare deklarasyon taks sou revni ameriken ou, Sitwayen ameriken yo ak rezidan k ap travay aletranje yo sipoze deklare kòrèkteman revni yo epi kalkile dediksyon yo ak kredi yo.

Yo takse rezidan etranje sou revni global yo, menm jan ak sitwayen ameriken yo.

 • Ou sipoze deklare salè w ak lòt revni w touche, ke se swa Ozetazini oswa aletranje, sou liy ki kòrèk la nan Fòm 1040 ou an.

Gen kèk kontribyab ki gendwa kalifye pou eskli yon montan limite nan revni yo touche aletranje yo epi an menm tan reklame egzanpsyon oswa dediksyon ou lojman. Pou kalifye:

 • Adrès fiskal ou sipoze nan yon peyi etranje; epi an menm tan:
  • Ou sipoze yon sitwayen ameriken ki se yon rezidan Bona Fide youn oswa plizyè peyi etranje, pandan yon peryòd sanzentèwonp ki gen ladan li yon ane fiskal an antye ;
  • Ou sipoze yon rezidan etranje ki se sitwayen yon peyi kote Etazini gen trete taks sou revni ki an vigè epi ki se yon rezidan Bona Fide youn oswa plizyè peyi etranje, pandan yon peryòd inentèwonpi ki gen ladan li yon ane fiskal an antye, oswa
  • Ou se yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan etranje ki prezan fizikman nan youn oswa plizyè peyi etranje pou pi piti 330 jou okonplè pandan nenpòt peryòd 12 mwa youn apre lòt.

Kontribyab yo gendwa elijib pou reklame yon kredi enpo etranje si yo te gen obligasyon pou yo peye enpo aletranje pou peyi etranje a si yo pa t elijib pou egzanpsyon ki gen pou wè ak revni sa.

Pou plis detay, tanpri, ale nan Piblikasyon 54, Gid Fiskal pou Sitwayen ak Rezidan Etranje Lòtbò dlo (an anglè),  ak Piblikasyon 514, Kredi Taks Etranje pou Patikilye (an anglè).

IRS la mete disponib lis peyi yo ki gen trete taks ki an vigè ak Etazini. Tanpri, ale nan Piblikasyon 901, Konvansyon Fiskal Ameriken yo (an anglè), pou plis enfòmasyon konsènan Konvansyon Fiskal Amerikeni yo.

Vizite paj Tete Fiskal Ameriken yo soti nan A pou rive nan Z (an anglè).

Sèvis Revni Entèn nan pa genyen sit ofisyèl ki bay to chanj. Jeneralman, li aksepte tout to echnaj ki pibliye yo itilize anpil. Vizite Monnen Etranjè ak To Echanj Monnen Etranjè yo (an anglè) ak Mwayèn Anyèl To Echanj Monnen Etranjè yo pou plis enfòmasyon.

Sitwayen Ameriken yo ak rezidan etranje k ap viv andeyò Etazini yo jeneralman gen dwa a dediksyon yo menm jan avèk sitwayen ak rezidan k ap viv Ozetazini yo. Si w te peye oswa akimile enpo etranje nan yon peyi etranje sou revni sous etranje epi yo sijè a enpo Ozetazini sou menm revni an, ou ka anmezi pou pran swa yon kredi enpo etranje pou enpo sou revni etranje oswa yon dediksyon detaye pou enpo etranje ki elijib yo. Sepandan, si w pran esklizyon revni etranje w touche, kredi oswa dediksyon enpo etranje w ap redwi.

Si w kalifye, ou ka reklame yon kredi enpo etranje pou enpo sou revni etranje w dwe epi peye lè w ranpli Fòm 1116 ak deklarasyon enpo sou revni ameriken ou. Vizite Piblikasyon 514, Kredi Taks Etranje pou Patikilye (an anglè), pou plis detay.

Ou ka elijib tou pou esklizyon revni etranje w touche. Gade seksyon Foreign Earned Income and Housing: Exclusion – Deduction (Revni Etranje w Touche ak Lojman: Eksklizyon - Dediksyon) nan Piblikasyon 54, Gid Fiskal pou Sitwayen ak Rezidan Etranje Lòtbò dlo (an anglè), pou plis detay. Tanpri sonje pou esklizyon revni etranje w touche, esklizyon lojman etranje, ak dediksyon lojman etranje a, revni etranje w touche pa enkli okenn montan Ameriken oswa nenpòt nan ajans li yo peye anplwaye li yo. Sa gen ladan l kantite lajan yo peye ni nan fon ki apwopriye ni lajan ki pa apwopriye.

Eksklizyon revni aletranje (Fòm 2555)

Pa gen kredi enpo etranje sou revni eksklizib. Si w chwazi eskli revni etranje w touche, ou pa kapab pran yon kredi oswa dediksyon enpo etranje pou enpo sou revni w chwazi eskli. Si w pran yon kredi oswa yon dediksyon pou nenpòt nan enpo sa yo, yo pral revoke eleksyon w genyen pou eskli revni etranje ak/oswa depans lojman etranje yo apati ane kote w te reklame yon kredi enpo etranje oswa dediksyon pou enpo sou revni w ta ka eskli. Gade Piblikasyon 54 pou plis enfòmasyon.

Pa gen lòt kredi enpo pou timoun. Ou pa kapab pran kredi enpo adisyonèl pou timoun si w reklame esklizyon revni etranje w touche.

Pa gen kredi sou revni w touche. Si w reklame esklizyon revni w touche aletranje a, ou pa kalifye pou kredi revni w touche pou ane a. Pou plis enfòmasyon sou kredi sa a, gade Piblikasyon 596, Kredi Revni Touche.

Règ espesyal sou kalkile enpo. Si w reklame esklizyon revni etranje w touche a, esklizyon lojman etranje a, oswa toude, ou dwe kalkile enpo sou revni ki rete ki pa eskli a lè w sèvi ak to enpo ki t ap aplike si w pa t reklame esklizyon an (yo). Sèvi ak Fèy Travay Enpo sou Revni Etranje nan Entriksyon pou Fòm 1040 yo.

Wi, paske esklizyon revni ki jenere aletranje a volontèe, ou sipoze fè yon deklarasyon enpo pou w kapab reklame esklizyon pou revni ki jenere aletranje a. Sa pa gen anyen pou wè ak si revni w jenere aletranje a pi ba pase limit esklizyon revni ki jenere aletranje a.

Gen egzijans byen espesifik ou sipoze reponn pou ou elijib pou ou reklame esklizyon pou revni ki jenere aletranje. Gade nan seksyon Foreign Earned Income and Housing: Exclusion – Deduction (Revni Etranje w Touche ak Lojman: Eksklizyon - Dediksyon) ki nan Piblikasyon 54, Gid Fiskal pou Sitwayen ak Rezidan Etranje Lòtbò dlo (an anglè) pou plis detay.

Wi. Pou ou kapab elijib pou esklizyon pou revni ki jenere aletranje a, ou sipoze genyen yon rezidans fiskal nan yon peyi etranje epi ou se yon sitwayen ameriken oswa yon etranje rezidan. Konsa tou, ou sipoze, swa yon rezidan bona fide youn oswa plizyè peyi etranje pandan yon peryòd inetèwonpi ki gen ladan li yon ane fiskal an antye, oswa ou sipoze prezan fizikman nan peyi etranje a oubyen peyi etranje yo pandan omwen 330 jou okonplè pandan yon peryòd 12 mwa konsekitif. Sitwayen ameriken yo gendwa kalifye pou esklizyon revni aletranje a nan kad toulède tès yo. Sitwayen ameriken yo sipoze kalifye sou baz tès prezans fizik la sof si yo ta sitwayen yon peyi Etazini gen trete taks sou revni ak li ki an vigè. Nan ka sa a, Rezidan etranje ki Ozetazini yo gendwa kalifye pou esklizyon revni aletranje an sou baz tès rezidans bona fide a.

Rezidans fiskal ou sipoze nan peyi etranje a oswa nan peyi etranje yo pandan tout peryòd rezidans bona fide a oswa prezans fizik la. Pou sa ki gen pou wè ak sa, peryòd prezans fizik ou sipoze 330 jou okonplè kote ou prezan fizikman nan peyi etranje a ou byen yo, se pa douz (12) mwa konsekitif pou kantite jou sa yo.

Vizite seksyon Foreign Earned Income and Housing: Exclusion – Deduction (Revni Etranje w Touche ak Lojman: Eksklizyon - Dediksyon) ki nan Piblikasyon 54, Gid Fiskal pou Sitwayen ak Rezidan Etranje Lòtbò dlo (an anglè) pou plis detay.

Pou ou kapab elijib pou esklizyon pou revni ki jenere aletranje a, ou sipoze genyen yon rezidans fiskal nan yon peyi etranje epi w se yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan etranje. Konsa tou, ou sipoze, swa yon rezidan bona fide youn oswa plizyè peyi etranje pandan yon peryòd inetèwonpi ki gen ladan l yon ane enpo an antye, (Tès Rezidans Bona Fide), oswa ou sipoze prezan fizikman nan peyi etranje a oubyen peyi etranje yo pandan omwen 330 jou okonplè pandan yon peryòd 12 mwa konsekitif (Tès Prezans Fizik).

Sitwayen ameriken yo gendwa kalifye pou toulède tès yo, men gen definisyon ki byen espesifik pou rezidan etranje ameriken yo pou  chak tès yo.

Sitwayen ameriken yo gendwa kaliye pou toulède tès yo, men gen definisyon ki byen espesifik pou rezidan etranje ameriken yon ki gen pou wè ak chak tès yo.

Tès prezans fizik

Pou ou pase tès sa a, ou dwe yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan etranje ki prezan fizikman nan youn oswa plizyè peyi etranje pou pi piti 330 jou okonplè pandan nenpòt peryòd 12 mwa konsekitif. Yon jou okonplè vle di yon peryòd 24 èd tan ki kòmanse a minwi.

Tès Rezidan Bona Fide

Pou ou pase tès sa a ou sipoze reponn ak youn nan kritè sa yo:

 • Yon sitwayen ameriken ki se yon rezidan Bona Fide youn oswa plizyè peyi etranje, pandan yon peryòd inentèwonpi ki gen ladan li yon ane an antye (sòti premye janvye pou rive 31 desanm, si fè yon deklarasyon taks ki baze sou ane sivil), oswa
 • Yon rezidan etranje ki se sitwayen yon peyi kote Etazini gen trete taks sou revni ki an vigè epi ki se yon rezidan Bona Fide youn oswa plizyè peyi etranje, pandan yon peryòd inentèwonpi ki gen ladan li yon ane an antye (sòti premye janvye pou rive 31 desanm, si fè yon deklarasyon taks ki baze sou ane sivil).

Pou nou konnen si ou se yon rezidan bona fide yon peyi etranje depan de entansyon konsènan dire ak nati sejou ou an. Prèv entansyon ou gendwa se pawòl ou ak aksyon ou. Si yo ta an konfli, aksyon ou yo ap peze pi lou pase pawòl ou. Jeneralman, si w ale nan yon peyi etranje ak yon bi tanporè byen defini epi w retounen Ozetazini apre w fin reyalize li, ou pa yon rezidan bona fide peyi etranje a.

Gen diferans ki egziste ant de tès yo. Youn nan yo baze sou sèlman sou prezans fizik, epi lòt la li menm li baze sou entansyon kontribyab la.

Vizite seksyon Foreign Earned Income and Housing: Exclusion – Deduction (Revni Etranje w Touche ak Lojman: Eksklizyon - Dediksyon) ki nan Piblikasyon 54, Gid Fiskal pou Sitwayen ak Rezidan Etranje Lòtbò dlo (an anglè) oswa paj Ekzanpsyon sou Revni ki Fèt Aletranje (an anglè) a pou plis enfòmasyon.

Pansyon aletranje yo pa kapab eskli nan Fòm 2555 lan. Revni ki fèt aletranje pou sa ki gen pou wè ak revni ki fèt aletranje pa gen revni pansyon ak rant ladan (ni Avantaj Sekirite Sosyal ak avantaj retrèt wout tren ki trete tankou Sekirite Sosyal). Vizite seksyon “Revni ki Fèt Aletranje ak Lojman: Ekzanpsyon – Dediksyon” ki nan Chapit 4 nan Piblikasyon 54, Gid Fiskal pou Sitwayen Ameriken ak Etranje Rezidan ki Aletranje (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Si w reklame esklizyon revni aletranje a, esklizyon lojman, oswa dediksyon lojman nan Fòm 2555, ou sipoze itilize fèy kalkil Enpo sou revni ki fèt aletranje a (pou liy 16) pou kalkile obligasyon fiskal ou ki nan Enstriksyon Fòm 1040 ak 1040-SR yo oswa lojisyèl preparasyon enpo sou revni ou an.

Pou reklame esklizyon revni etranje w touche ak swa esklizyon lojman etranje oswa dediksyon lojman etranje a:

 • Ou dwe genyen revni etranje w touche,
 • Kay fiskal ou dwe nan yon peyi etranje, epi
 • Ou dwe youn nan bagay sa yo:
  • Yon sitwayen ameriken ki se yon rezidan bòn fwa nan yon peyi etranje oswa peyi etranje pou yon peryòd san entèripsyon ki gen ladan l yon ane enpo antye,
  • Yon etranje rezidan Ozetazini ki se yon sitwayen oswa nasyonal nan yon peyi ak ki Etazini gen yon trete enpo sou revni epi ki se yon rezidan bòn fwa nan yon peyi etranje oswa plizyè peyi pou yon peryòd san entèripsyon ki gen ladan l yon ane enpo antye, oswa
  • Yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan etranje ki prezan fizikman nan yon peyi oswa plizyè peyi etranje pou omwen 330 jou okonplè pandan nenpòt peryòd 12 mwa afile.

Lwa enpo Ozetazini pa egzije espesyalman yon viza rezidan etranje oswa viza travay pou objektif sa a, men ou ta dwe konfòme w ak lwa peyi etranje a.

Vizite Ekslizyon revni touche aletranje (an anglè), Piblikasyon 54, Gid Fiskal pou Sitwayen Ameriken ak Etranje Rezidan ki Aletranje (an anglè), ak Fòm 2555, Revni etranje (an anglè), pou plis enfòmasyon.