Quý Vị Có Cần Số EIN Mới Không?

Thông thường, các doanh nghiệp cần số EIN mới khi tình trạng sở hữu hay cấu trúc của họ thay đổi. Dù đổi tên doanh nghiệp không đòi hỏi phải xin số EIN mới nhưng quý vị có thể viếng thăm trang Đổi Tên Doanh Nghiệp (Business Name Change) để biết cần làm gì nếu đổi tên doanh nghiệp. Thông tin dưới đây giải đáp những thắc mắc thông thường về đổi số EIN. Xin tham Cách Nộp Đơn Xin số EIN, để biết thêm thông tin.

Chủ Nhân Duy Nhất (Sole Proprietors)

Quý vị sẽ phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Quý vị đang bị phá sản.
 • Quý vị sát nhập.
 • Quý vị nhận thêm đối tác và điều hành như là công ty hợp doanh.
 • Quý vị mua hay thừa hưởng doanh nghiệp hiện tại mà mình điều hành với tư cách là chủ nhân duy nhất.

Quý vị không cần phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Quý vị đổi tên doanh nghiệp.
 • Quý vị đổi địa điểm và/hoặc thêm địa điểm khác.
 • Quý vị điều hành nhiều doanh nghiệp.

Công Ty (Corporations)

Quý vị sẽ phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Công ty nhận bản hiến chương mới từ thư ký tiểu bang.
 • Quý vị là chi nhánh của công ty dùng số EIN của công ty mẹ hay trở thành chi nhánh của công ty.
 • Quý vị đổi sang công ty hợp doanh hay chủ nhân duy nhất.
 • Công ty mới được thành lập sau khi sát nhập hợp pháp.

Quý vị không cần phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Quý vị là phân ban của công ty.
 • Công ty còn lại dùng số EIN hiện có sau khi sát nhập.
 • Công ty tuyên bố phá sản.
 • Tên hay địa điểm của công ty thay đổi.
 • Công ty muốn đóng thuế như là công ty S.
 • Tái tổ chức công ty chỉ thay đổi tên hay địa điểm.
 • Chuyển đổi ở cấp tiểu bang nhưng cấu trúc doanh nghiệp vẫn giữ nguyên.

Công Ty Hợp Doanh (Partnerships)

Quý vị sẽ phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Quý vị sát nhập.
 • Công ty hợp doanh của quý vị bị một trong những đối tác tiếp quản và điều hành với tư cách là chủ nhân duy nhất.
 • Quý vị chấm dứt công ty hợp doanh cũ và thành lập công ty mới.

Quý vị không cần phải xin số EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Công ty hợp doanh tuyên bố phá sản.
 • Tên của công ty hợp doanh thay đổi.
 • Quý vị thay đổi địa điểm của công ty hợp doanh hoặc thêm địa điểm khác.
 • Công ty hợp doanh mới được thành lập do chấm dứt hợp doanh theo đoạn 708(b)(1)(B) của IRS.
 • Sở hữu công ty hợp doanh 50 phần trăm hay nhiều hơn (tính bằng phần hùn trên vốn và lợi nhuận) sang tay người khác trong vòng thời hạn mười hai tháng (công ty hợp doanh kết thúc theo Quy Định 301.6109-1).

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Limited Liability Company, hay LLC)

LLC là thực thể do quy chế tiểu bang thành lập. IRS không có phân loại thuế mới cho LLC khi tiểu bang đã lập ra; thay vào đó, IRS dùng phân loại thực thể cho người đóng thuế là doanh nghiệp: công ty, công ty hợp doanh, hoặc không xét đến như là thực thểtách khỏi chủ nhân, được coi là “thực thể không được xét đến.” LLC luôn được IRS phân loai là một trong những loại thực thể đóng thuế này. Nếu một người sở hữu “thực thể không được xét đến” thì được xem là chủ nhân duy nhất. Nếu bất cứ thực thể nào khác sở hữu “thực thể không được xét đến” thì sẽ được xem là chi nhánh hay phân ban của chủ nhân.

Những thay đổi ảnh hưởng đến LLC Một Thành Viên có Nhân Viên (Changes affecting Single Member LLCs with Employees)
Đối với tiền lương đã trả vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2009, LLC một thành viên/một chủ nhân không được xem là công ty cần phải đổi cách khai cáo hay đóng thuế lao động liên bang và tiền trả lương cùng các loại thuế gián thu liên bang. Vào ngày 16 tháng Tám, 2007, đã ban hành những thay đổi đối với Quy Định Ngân Khố Đoạn 301.7701-2 (Treasury Regulation Section 301.7701-2). Quy định mới nêu rõ rằng LLC, chứ không phải chủ nhân duy nhất, sẽ chịu trách nhiệm khai và đóng tất cả loại thuế lao động trên tiền lương trả vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2009. Những quy định này cũng nêu rõ rằng đối với một số loại thuế gián thu, thì LLC, chứ không phải chủ nhân duy nhất, sẽ chịu trách nhiệm đóng thuế và những hành động đòi hỏi hay cho phép trước tiên trong thời hạn bắt đầu vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2008.

Nếu LLC một thành viên khai thuế và đóng thuế lao động dưới tên và EIN của chủ nhân, và EIN chưa được cấp cho LLC trước đây thì sẽ cần có EIN mới cho tiền lương trả vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2009. Nếu LLC một thành viên khai và đóng thuế gián thu dưới tên và EIN của chủ nhân và EIN chưa được cấp cho LLC trước đây thì sẽ cần có EIN mới cho trách nhiệm thuế gián thu và hành động đòi hỏi hay cho phép trước tiên trong thời hạn bắt đầu vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2008. Các thí dụ sau đây có thể giúp quý vị biết có cần phải có EIN mới hay không:

 • Nếu tên chánh trên trương mục là John Doe, thì cần có EIN mới.
 • Nếu tên chánh trên trương mục là John Doe và dòng tên thứ hai là Doe Plumbing (được thành lập như là LLC theo luật tiểu bang, thì cần có EIN mới.
 • Nếu tên chánh trên trương mục là Doe Plumbing LLC, thì không cần có EIN mới.

Quý vị sẽ phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • LLC mới có hơn một chủ nhân (LLC Đa Thành Viên) được thành lập theo luật tiểu bang.
 • LLC mới có một chủ nhân (LLC Một Thành Viên) được thành lập theo luật tiểu bang và muốn đóng thuế như là công ty hay công ty S.
 • LLC có một chủ nhân (LLC Một Thành Viên) được thành lập theo luật tiểu bang, và có đòi hỏi khai thuế gián thu cho thời hạn thuế bắt đầu vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2008 hoặc đòi hỏi khai thuế lao động cho tiền lương trả vào hay sau ngày 1 tháng Giêng, 2009.

Quý vị không cần phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Quý vị báo cáo thuế lợi tức như là chi nhánh hay phân ban của công ty hay thực thể khác, và LLC không có nhân viên hay trách nhiệm nộp thuế gián thu.
 • Công ty hợp doanh hiện tại chuyển sang LLC xếp loại như là công ty hợp doanh.
 • Tên hay địa điểm của LLC thay đổi.
 • LLC đã có EIN muốn đóng thuế như công ty hay công ty S.
 • LLC mới có một chủ nhân (LLC một thành viên) được thành lập theo luật tiểu bang, không muốn đóng thuế như là công ty hay công ty S, và không có nhân viên hay trách nhiệm nộp thuế gián thu. LƯU Ý: Quý vị có thể xin số EIN cho mục đích giao dịch ngân hàng hay nộp thuế tiểu bang, nhưng không cần có EIN cho mục đích nộp thuế liên bang.

Tài Sản (Estates)

Quý vị sẽ phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Ký gửi được lập bằng ngân quỹ từ tài sản (không đơn thuần là tiếp tục tài sản).
 • Quý vị đại diện cho tài sản quản lý kinh doanh sau khi chủ nhân qua đời.

Quý vị không cần phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Người điều hành, đại diện cá nhân, hay người thừa hành thay đổi tên hay địa chỉ của mình.

Ký Gửi (Trust)

Quý vị sẽ phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Một người là người chuyển nhượng/người lập nhiều ký gửi.
 • Ký gửi đổi sang tài sản.
 • Ký gửi đương thời hay giữa người còn sống đổi sang ký gửi di chúc.
 • Ký gửi đương thời chấm dứt bằng cách phân phối tài sản cho ký gửi còn lại.

Quý vị không cần phải xin EIN mới nếu bất cứ câu nào sau đây là đúng.

 • Người được ủy thác thay đổi.
 • Người chuyển nhượng hay người thụ hưởng thay đổi tên hay địa chỉ.