Thông thường, các doanh nghiệp cần EIN mới khi quyền sở hữu hoặc cơ cấu của họ thay đổi. Mặc dù việc thay đổi tên doanh nghiệp của bạn không yêu cầu bạn phải có EIN mới, nhưng bạn có thể muốn truy cập trang Thay đổi tên doanh nghiệp (tiếng Anh) để tìm hiểu những hành động cần thiết nếu bạn thay đổi tên doanh nghiệp của mình. Thông tin bên dưới cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc thay đổi EIN của bạn. Nếu sau khi đọc thông tin bên dưới, bạn thấy rằng mình cần EIN, vui lòng xem Cách nộp đơn xin EIN.

Doanh nghiệp cá thể

Bạn sẽ phải lấy EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • Bạn đang bị phá sản.
 • Bạn sát nhập.
 • Bạn nhận thêm thành viên và điều hành như là công ty hợp danh.
 • Bạn mua hay thừa hưởng doanh nghiệp hiện tại mà mình điều hành với tư cách là doanh nghiệp cá thể.

Bạn không cần phải lấy số EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • Bạn đổi tên doanh nghiệp.
 • Bạn đổi địa điểm và/hoặc thêm địa điểm khác.
 • Bạn điều hành nhiều doanh nghiệp.

Công ty cổ phần

Bạn sẽ phải lấy EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • Công ty nhận bản hiến chương mới từ thư ký tiểu bang.
 • Bạn là chi nhánh của công ty dùng số EIN của công ty mẹ hay trở thành chi nhánh của công ty.
 • Bạn đổi sang công ty hợp danh hay doanh nghiệp cá thể.
 • Công ty mới được thành lập sau khi sát nhập hợp pháp.

Bạn không cần phải lấy EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • Bạn là phân ban của công ty.
 • Công ty còn lại dùng EIN hiện có sau khi sát nhập.
 • Công ty tuyên bố phá sản.
 • Tên hay địa điểm của công ty thay đổi.
 • Công ty muốn đóng thuế như là công ty S.
 • Tái tổ chức công ty chỉ thay đổi tên hay địa điểm.
 • Chuyển đổi ở cấp tiểu bang nhưng cơ cấu doanh nghiệp vẫn giữ nguyên.

Công ty Hợp danh

Bạn sẽ phải lấy EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • Bạn sát nhập.
 • Công ty hợp danh của bạn bị một trong những thành viên tiếp quản và điều hành với tư cách là doanh nghiệp cá thể.
 • Bạn chấm dứt công ty hợp doanh cũ và thành lập công ty mới.

Bạn không cần phải lấy EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • Công ty hợp danh tuyên bố phá sản.
 • Tên của công ty hợp danh thay đổi.
 • Bạn thay đổi địa điểm của công ty hợp doanh hoặc thêm địa điểm khác.
 • Công ty hợp danh mới được thành lập do chấm dứt hợp danh theo đoạn 708(b)(1)(B) của IRS.
 • Sở hữu công ty hợp danh 50 phần trăm hay nhiều hơn (tính bằng phần hùn trên vốn và lợi nhuận) sang tay người khác trong vòng thời hạn mười hai tháng (công ty hợp danh kết thúc theo Quy định 301.6109-1).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn (LLC)

LLC là thực thể do quy chế tiểu bang thành lập. IRS không có phân loại thuế mới cho LLC khi tiểu bang đã lập ra; thay vào đó, IRS dùng phân loại thực thể cho người đóng thuế là doanh nghiệp: công ty, công ty hợp doanh, hoặc không xét đến như là thực thểtách khỏi chủ nhân, được coi là “thực thể không được xét đến.” LLC luôn được IRS phân loai là một trong những loại thực thể đóng thuế này. Nếu một người sở hữu “thực thể không được xét đến” thì được xem là chủ nhân duy nhất. Nếu bất cứ thực thể nào khác sở hữu “thực thể không được xét đến” thì sẽ được xem là chi nhánh hay phân ban của chủ nhân.

Những thay đổi ảnh hưởng đến LLC một thành viên có Nhân viên

Đối với tiền lương đã trả vào hay sau ngày 1 tháng 1, 2009, LLC một thành viên/một chủ nhân không được xem là công ty cần phải đổi cách khai cáo hay đóng thuế lao động liên bang và tiền trả lương cùng các loại thuế gián thu liên bang. Vào ngày 16 tháng 8, 2007, đã ban hành những thay đổi đối với Quy định Tài chính Đoạn 301.7701-2 (tiếng Anh). Quy định mới nêu rõ rằng LLC, chứ không phải chủ nhân duy nhất, sẽ chịu trách nhiệm khai và đóng tất cả loại thuế lao động trên tiền lương trả vào hay sau ngày 1 tháng 1, 2009. Những quy định này cũng nêu rõ rằng đối với một số loại thuế gián thu, thì LLC, chứ không phải chủ nhân duy nhất, sẽ chịu trách nhiệm đóng thuế và những hành động đòi hỏi hay cho phép trước tiên trong thời hạn bắt đầu vào hay sau ngày 1 tháng 1, 2008.

Nếu LLC một thành viên đã nộp và trả thuế việc làm dưới tên và EIN của chủ sở hữu và trước đó không có EIN nào được giao cho LLC, thì EIN mới sẽ được yêu cầu cho tiền lương được trả vào hoặc sau ngày 1 tháng 1, 2009. Nếu LLC một thành viên khai và đóng thuế gián thu dưới tên và EIN của chủ nhân và EIN chưa được cấp cho LLC trước đây thì sẽ cần có EIN mới cho trách nhiệm thuế gián thu và hành động đòi hỏi hay cho phép trước tiên trong thời hạn bắt đầu vào hay sau ngày 1 tháng 1, 2008. Các thí dụ sau đây có thể giúp bạn biết có cần phải có EIN mới hay không:

 • Nếu tên chánh trên trương mục là John Doe, thì cần có EIN mới.
 • Nếu tên chánh trên trương mục là John Doe và dòng tên thứ hai là Doe Plumbing (được thành lập như là LLC theo luật tiểu bang, thì cần có EIN mới.
 • Nếu tên chánh trên trương mục là Doe Plumbing LLC, thì không cần có EIN mới.

Bạn sẽ phải lấy EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • LLC mới có hơn một chủ nhân (LLC đa thành viên) được thành lập theo luật tiểu bang.
 • LLC mới có một chủ nhân (LLC một thành viên) được thành lập theo luật tiểu bang và muốn đóng thuế như là công ty hay công ty S.
 • LLC có một chủ nhân (LLC một thành viên) được thành lập theo luật tiểu bang, và có đòi hỏi khai thuế gián thu cho thời hạn thuế bắt đầu vào hay sau ngày 1 tháng 1, 2008 hoặc đòi hỏi khai thuế lao động cho tiền lương trả vào hay sau ngày 1 tháng 1, 2009.

Bạn không cần phải lấy EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • Bạn báo cáo thuế lợi tức như là chi nhánh hay phân ban của công ty hay thực thể khác, và LLC không có nhân viên hay trách nhiệm trả thuế gián thu.
 • Công ty hợp danh hiện tại chuyển sang LLC xếp loại như là công ty hợp doanh.
 • Tên hay địa điểm của LLC thay đổi.
 • LLC đã có EIN muốn đóng thuế như công ty hay công ty S.
 • LLC mới có một chủ nhân (LLC một thành viên) được thành lập theo luật tiểu bang, không muốn đóng thuế như là công ty hay công ty S, và không có nhân viên hay trách nhiệm nộp thuế gián thu. Ghi chú: Bạn có thể xin EIN cho mục đích giao dịch ngân hàng hay thuế tiểu bang, nhưng khôn cần có EIN cho mục đích thuế liên bang.

Di sản

Bạn sẽ phải lấy EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • Quỹ tín thác được lập bằng ngân quỹ từ di sản (không đơn thuần là tiếp tục di sản).
 • Bạn đại diện cho di sản quản lý kinh doanh sau khi chủ nhân qua đời.

Bạn không cần phải lấy EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • Người quản lý, đại diện cá nhân, hay người điều hành thay đổi tên hay địa chỉ của mình.

Quỹ tín thác

Bạn sẽ phải lấy EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • Một người là người ký thác/người lập nhiều quỹ tín thác.
 • Một quỹ tín thác đổi sang di sản.
 • Một quỹ tín thác sống thay đổi thành quỹ tín thác theo di chúc.
 • Một quỹ tín thác sống chấm dứt bằng cách phân phối tài sản của mình cho một quỹ tín thác còn lại.

Bạn không cần phải lấy EIN mới nếu bất kỳ tuyên bố nào sau đây là đúng.

 • Người được ủy thác thay đổi.
 • Người ký thác hay người thụ hưởng thay đổi tên hay địa chỉ.