Quản lý thuế cho một nền tảng kỹ thuật số

Hiểu được nghĩa vụ thuế của quý vị nếu quý vị vận hành một nền tảng kỹ thuật số, thị trường hoặc doanh nghiệp trong nền kinh tế tự do. Quý vị phải phân loại chính xác người lao động và đáp ứng các yêu cầu về báo cáo thông tin và khấu lưu thuế, nộp tờ khai và trả thuế. Quý vị cũng có thể cần cân nhắc việc giúp nhân viên của mình đáp ứng các nghĩa vụ về thuế của họ.

Việc cần làm

Dưới đây là cách quản lý thuế cho một nền tảng hoặc doanh nghiệp kỹ thuật số:

Điều quan trọng là chủ doanh nghiệp phải xác định chính xác liệu cá nhân cung cấp dịch vụ là nhân viên hay người làm việc theo hợp đồng độc lập. Đối với hầu hết những loại người lao động, các quy tắc pháp luật phổ biến để phân loại người lao động được áp dụng.

Chủ thuê lao động: dùng Mẫu đơn W-2
Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn Chung dành cho Mẫu đơn W-2W-3 (tiếng Anh)PDF.
 
Người trả tiền: Dùng Mẫu đơn 1099-MISC
Để biết thêm thông tin, hãy xem Báo cáo trên bản kê khai dữ kiện để khai thuế (tiếng Anh).

Các thực thể thu xếp việc thanh toán: Dùng Mẫu đơn 1099-K
Báo cáo các khoản thanh toán bằng Mẫu đơn 1099-K, Thẻ Thanh toán và Giao dịch Mạng của Bên thứ ba (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin, hãy xem Yêu cầu về Báo cáo Mạng Thanh toán Trực tuyến (tiếng Anh).

Các doanh nghiệp phải khai thuế cho dù họ có thu nhập chịu thuế hay không.

Tùy thuộc vào cấu trúc và hoạt động, doanh nghiệp có thể phải trả một số loại thuế kinh doanh.

Sử dụng Hệ thống Trả tiền Thuế Liên bang dạng Điện tử để trả tất cả các loại thuế liên bang và tiền gửi để trả thuế.

Việc không nộp tờ khai và trả thuế đúng hạn có thể dẫn đến việc phải trả tiền phạt và tiền lãi.

Nếu quý vị chịu một khoản tiền lãi trong một hoạt động thương mại hoặc kinh doanh thì quý vị có thể đủ điều kiện để được khấu trừ thu nhập kinh doanh đủ điều kiện (QBI). Xin vào trang web khấu trừ QBI để biết thêm thông tin.

Hãy cân nhắc việc chia sẻ thông tin về thuế cần thiết này với những người làm việc theo hợp đồng độc lập mà có làm việc với quý vị:

Quay lại Trung tâm thuế dành cho nền kinh tế tự do