Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — Chủ Đề L: Hỗ Trợ Cá Nhân Đăng Ký Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

A1. Có. Quý vị có thể hỗ trợ một người khác, chẳng hạn như bạn bè hoặc thành viên gia đình hoặc thông qua một dịch vụ khai thuế thiện nguyện như VITA hoặc TCE, miễn là quý vị được sự cho phép của cá nhân đó. Quý vị có thể hỗ trợ họ bằng cách giúp họ hiểu cách sử dụng Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế hoặc nhập thông tin của họ vào công cụ dành cho họ. Không hoàn thành Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế mà không có sự tham gia trực tiếp của cá nhân đó vì công cụ này yêu cầu cá nhân khai báo rằng thông tin đã nhập là đúng, chính xác và đầy đủ và nhập chữ ký của chính họ. 

Nếu quý vị đang thực hiện khai thuế cho người khác, quý vị phải tuân theo các quy tắc quản lý việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin khai thuế được cung cấp trong các mục 6713 và 7216 của Bộ Luật. Truy cập Mục 7216 Trung Tâm Thông Tin (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.