Tôi Có Đủ Điều Kiện Được EITC Không?

Quý vị hội đủ tiêu chuẩn được EITC nếu (You qualify for EITC if):

 • lợi tức do lao động, và tổng lợi tức đã điều chỉnh nằm trong hạn mức đã định; VÀ
 • đáp ứng một số quy tắc căn bản; VÀ
 • đạt một trong hai điều sau đây:
  • đáp ứng quy tắc dành cho người không có trẻ hợp thức (meet the rules for those without a qualifying child); HOẶC
  • có đứa con đáp ứng mọi quy tắc cứu xét hợp thức đối với quý vị, hoặc người hôn phối - nếu khai thuế chung.

Nên dùng Trợ Tá EITC (EITC Assistant) để tìm hiểu diện đệ nộp, để xem đứa con có là trẻ hợp thức không, xem quý vị có hội đủ điều kiện không, và để ước lượng tín thuế có thể xin. 

EITC có những quy tắc đặc biệt cho các quân nhân, hội viên giáo đoàn (special rules for members of the military, members of the clergy), và người đóng thuế nào có một số dạng trợ cấp tàn tật, hoặc trẻ em khuyết tật (taxpayers with certain types of disability income or children with disabilities). 

Các Quy Tắc Căn Bản (Basic Rules)

Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number)

Quý vị, người hôn phối và bất cứ trẻ nào đủ điều kiện, liệt kê trên khai thuế của quý vị đều phải có số An Sinh Xã Hội hợp lệ để đi làm, cấp trước ngày đáo hạn khai thuế (gồm cả thời gian gia hạn).

Diện Đệ Nộp (Filing Status)

Quý vị phải khai thuế trên cương vị: 

 • Đã kết hôn và khai chung (Married filing jointly)
 • Chủ hộ (Head of household)
 • Góa bụa (hợp thức) (Qualifying widow(er))
 • Độc thân (Single)

Quý vị không thể xin EITC nếu diện đệ nộp là đã kết hôn và khai thuế riêng (married filing separately)

Nếu quý vị hoặc người hôn phối là ngoại nhân không thường trú (nonresident alien), thì xem Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Nhân (Publication 519, U.S. Tax Guide for Aliens), để biết quý vị có hội đủ điều kiện được EITC hay không. 

Lợi Tức Do Lao Động trong năm 2018 (Income Earned During 2018)

 • Lợi tức đầu tư trong niên thuế phải là $3,500 hoặc ít hơn.
 • Không được khai theo Mẫu Đơn 2555, Lợi Tức từ Việc Làm ở Hải Ngoại (Form 2555, Foreign Earned Income) hoặc 2555-EZ, Miễn Trừ Lợi Tức từ Việc Làm ở Hải Ngoại (Form 2555-EZ, Foreign Earned Income Exclusion).
 • Tổng lợi tức tối thiểu do lao động phải là $1.
 • Cả lợi tức do lao động và AGI (tổng lợi tức đã điều chỉnh) đều không được vượt quá:
Diện Đệ Nộp Trẻ Hợp Thức Đã Khai
0 Một Hai Ba trở lên
Độc Thân hoặc Góa Bụa $15,270 $40,320 $45,802 $49,194
Đã Kết Hôn và Khai Chung $20,950 $46,010 $51,492 $54,884

Đối với các năm trước đó, nên xem EITC: Thông Tin Cập Nhật về Hạn Mức Lợi Tức, Tín Thuế Tối Đa và Luật Thuế

Các Quy Tắc Phụ Trội (Additional Rules)

Tôi Có Trẻ Hợp Thức

Nếu quý vị - và người hôn phối, nếu khai thuế chung - đáp ứng những tiêu chí bên trên, và có đứa con sống chung, thì có thể hội đủ điều kiện được EITC. Mỗi trẻ quý vị đã khai đều phải đạt chuẩn về mối quan hệ, độ tuổi, nơi thường trú và tờ khai chung thì mới xem là trẻ hợp thức. Xem Các Quy Tắc về Trẻ Hợp Thức để được hướng dẫn thêm.

Tôi Không Có Trẻ Hợp Thức

Nếu quý vị - và người hôn phối, nếu khai thuế chung - đáp ứng những quy tắc EITC căn bản cho mọi người, thì sẽ hội đủ tiêu chuẩn được EITC (you qualify for EITC) nếu: 

 • Quý vị cư trú ở Hoa Kỳ lâu hơn nửa năm; VÀ
 • Không thể liệt kê quý vị là người thuộc quyền hoặc trẻ hợp thức trên tờ khai của bất cứ người nào khác; VÀ
 • Quý vị phải được ít nhất 25 nhưng dưới 65 tuổi vào cuối niên thuế.

Những Ngoại Lệ (Exceptions)

Các Quy Tắc EITC Đặc Biệt (Special EITC Rules)

Có quy tắc EITC đặc biệt dành cho quân nhân, mục sư, hội viên giáo đoàn, những người hưởng trợ cấp tàn tật, và nạn nhân của thảm họa.

Khuyết Tật và EITC (Disability and EITC)

Nhiều người tàn tật hoặc có con bị tật nguyền sẽ hội đủ tiêu chuẩn được EITC.

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?

Nếu quý vị xin hưởng Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (Earned Income Tax Credit, hay EITC) hoặc Tín Thuế Thêm cho Trẻ Em (Additional Child Tax Credit, hay ACTC) trên khai thuế thì IRS phải giữ lại tiền hoàn thuế của quý vị ít nhất cho đến ngày 15 tháng Hai – ngay cả khi phần tiền này không liên quan đến EITC hoặc ACTC. 

Cách tốt nhất để theo dõi tình trạng hoàn thuế của quý vị là sử dụng ứng dụng Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? hoặc ứng dụng IRS2Go trên điện thoại di động (IRS2Go mobile app).