Trong Tuần lễ Doanh nghiệp Nhỏ, IRS kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính để họ không nợ thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Các video trên YouTube của IRS:

  • Những lời khuyên về Công cụ Tính tiền Khấu lưu – Tiếng Anh
  • Các khoản thuế ước tính – Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | ASL

IR-2019-91, ngày 8 tháng 5 năm 2019

WASHINGTON — Là một phần của Tuần lễ Doanh nghiệp Nhỏ (tiếng Anh), Sở Thuế Vụ hôm nay nhắc nhở các chủ doanh nghiệp nhỏ và người tự làm chủ rằng họ có thể tránh được hóa đơn thuế bất ngờ và khả năng bị phạt bằng cách thanh toán thuế ước tính trong năm.

Năm nay, Tuần lễ Doanh nghiệp Nhỏ Quốc gia là ngày 5-11 tháng 5. Trong hơn 50 năm, tuần lễ này đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ của Mỹ.

Theo luật, mọi người phải trả thuế khi họ kiếm được thu nhập. Thuế ước tính là phương pháp được sử dụng để nộp thuế đối với thu nhập không phải chịu thuế tạm thu. Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người tự làm chủ, điều đó thường có nghĩa là thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính hàng quý khi họ kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong năm. Họ cần phải vừa làm vừa trả để không nợ thuế.

Các cá nhân, bao gồm kinh nghiệp tư nhân do một người làm chủ, người hùn vốn và cổ đông Công ty S thường phải thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính nếu họ dự đoán nợ thuế từ $1,000 trở lên khi khai thuế năm 2019. Thông thường, điều này bao gồm những người tham gia vào kinh doanh theo dạng chia sẻ kinh phí. Các công ty thường phải thực hiện các khoản thanh toán này nếu họ dự kiến nợ thuế từ $500 trở lên trong tờ khai thuế năm 2019 của họ.

Thuế ước tính được sử dụng không chỉ để trả thuế thu nhập mà còn để trả các thuế khác như thuế tự kinh doanh và thuế tối thiểu thay thế. Các yêu cầu về thuế ước tính là khác nhau đối với nông dân và ngư dân. Ấn phẩm 505, Khấu lưu Thuế và Thuế Ước tính (tiếng Anh), có thêm thông tin về các quy tắc thuế ước tính đặc biệt này.

Cách và thời điểm nộp thuế ước tính

Khoản thanh toán thuế ước tính hàng quý tiếp theo cho năm 2019 là vào ngày 17 tháng 6. Người đóng thuế có thể phải trả thuế ước tính cho năm 2019 nếu tiền thuế của họ là nhiều hơn 0 trong năm 2018. Xin xem mẫu tính toán trong Mẫu đơn 1040-ES, Thuế Ước tính cho Cá nhânPDF, hoặc Mẫu đơn 1120-W, Thuế Ước tính cho Công ty (tiếng Anh)PDF, và Ấn phẩm 505 để biết chi tiết về cách tính các khoản thanh toán thuế ước tính.

Việc dung Hệ thống Thanh toán Điện tử Thuế Liên bang  (Electronic Federal Tax Payment System hay EFTPS) là cách dễ nhất để các cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính. Sử dụng EFTPS, họ có thể truy cập vào lịch sử thanh toán của mình, vì vậy họ biết số tiền và thời điểm chúng được thực hiện. Các công ty phải gửi tiền thanh toán bằng cách sử dụng EFTPS. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn phẩm 542, Công ty (tiếng Anh).

Những người có thu nhập bằng lương mà cũng có thu nhập kinh doanh thường có thể tránh phải trả thuế ước tính bằng cách yêu cầu chủ thuê lao động của họ khấu trừ thêm tiền thuế từ thu nhập của họ. IRS kêu gọi bất cứ ai trong tình huống này thực hiện Kiểm tra Phiếu lương  bằng cách dùng Công cụ Tính tiền Khấu lưu. Nếu công cụ này đề nghị một sự thay đổi thì họ có thể gửi một Mẫu đơn W-4(tiếng Anh)PDF mới cho chủ thuê lao động của họ. Mẫu này có một dòng đặc biệt để nhập vào bất kỳ số tiền khấu lưu bổ sung nào.

Tiền phạt vì không đóng đủ thuế ước tính

Bất cứ ai trả quá ít thuế thông qua khấu lưu, các khoản thanh toán thuế ước tính hoặc kết hợp cả hai cách thì có thể nợ tiền phạt. Trong một số trường hợp, tiền phạt có thể được áp dụng nếu các khoản thanh toán thuế ước tính của họ bị trễ, ngay cả khi họ được hoàn thuế.

Đối với năm thuế 2019, tiền phạt thường sẽ áp dụng cho bất kỳ ai trả ít hơn 90 phần trăm tiền thuế được báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập năm 2019 của họ trong năm thông qua khấu trừ, nộp thuế ước tính hoặc kết hợp cả hai. Những người nộp các khoản thanh toán thuế ước tính của họ căn cứ vào tiền thuế năm ngoái thì thường sẽ tránh bị phạt nếu họ trả 100% số tiền được hiển thị trên Dòng 15 của Mẫu đơn 1040 năm 2018 của họ (110% nếu thu nhập của họ nhiều hơn $150,000).

Một số nhóm người đóng thuế được hưởng ngoại lệ và được áp dụng quy tắc đặc biệt đối với hình phạt này, như nông dân, ngư dân, nạn nhân của tai biến và thiên tai, những người gần đây bị tàn tật và những người mới nghỉ hưu. Ngoài ra, bất cứ ai nhận được thu nhập không đều trong năm thường có thể tránh hoặc giảm mức phạt bằng cách tính thu nhập của họ trên cơ sở cả năm và thực hiện các khoản thanh toán không đều trong suốt cả năm. Xin xem Mẫu đơn 2210, Trả thiếu Thuế ước tính cho Cá nhân, Bất động sản và Quỹ tín thác (tiếng Anh)PDF (hoặc Mẫu đơn 2220, Trả thiếu Thuế ước tính cho Doanh nghiệp), để biết thêm thông tin về tiền phạt. Tham khảo Hướng dẫn cho Mẫu đơn 1040 (tiếng Anh) hoặc Hướng dẫn cho Mẫu đơn 1120 (tiếng Anh)PDF để biết nơi cần báo cáo về tiền phạt thuế ước tính.

Dưới đây là một lời nhắc cho những người vẫn cần nộp tờ khai thuế cho năm thuế 2018. Những người trả quá ít thuế trong năm 2018 có thể được hưởng quy định miễn tiền phạt thuế ước tính kéo dài. Xin xem Mẫu đơn 2210 (tiếng Anh) và các hướng dẫn cũng như Mẫu đơn 843, Đòi lại Tiền và Yêu cầu Cắt giảm (tiếng Anh), để biết chi tiết. 

Thông tin bổ sung: