Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: IRS nhắc nhở người đóng thuế báo cáo thu nhập trong nền kinh tế gig, các giao dịch tiền ảo, thu nhập và tài sản từ nguồn nước ngoài

IR-2022-45, ngày 01 tháng 03 năm 2022

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế về các nghĩa vụ khai báo và thuế tiềm tàng của họ khi làm việc trong nền kinh tế gig, thực hiện các giao dịch tiền ảo, kiếm thu nhập từ nguồn nước ngoài hoặc nắm giữ một số tài sản ngoại quốc. Thông tin có sẵn trên IRS.gov và hướng dẫn trên Mẫu 1040 có thể giúp người đóng thuế hiểu và đáp ứng các yêu cầu về khai báo và thuế này.

Thu nhập từ nền kinh tế gig phải chịu thuế

Nói chung, thu nhập kiếm được từ nền kinh tế gig phải chịu thuế và phải được báo cáo cho IRS. Nền kinh tế gig là hoạt động mà tại đó, mọi người kiếm được thu nhập bằng cách cung cấp công việc, dịch vụ hoặc hàng hóa theo yêu cầu. Thông thường, nó thông qua một nền tảng kỹ thuật số như một ứng dụng hoặc trang web. Người đóng thuế phải báo cáo thu nhập kiếm được từ nền kinh tế gig trên tờ khai thuế, ngay cả khi thu nhập đó là:

 • Từ công việc bán thời gian, tạm thời hoặc phụ,
 • Không được báo cáo trên mẫu bản kê khai dữ kiện để khai thuế – như Mẫu 1099-K, 1099-MISC, W-2 hoặc báo cáo thu nhập khác hoặc
 • Được thanh toán dưới mọi hình thức, bao gồm tiền mặt, tài sản, hàng hóa hoặc tiền ảo.

Để biết thêm thông tin về nền kinh tế gig, hãy truy cập trung tâm thuế của nền kinh tế gig.

Hiểu các yêu cầu về báo cáo tiền ảo và thuế

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng vẫn có một câu hỏi ở đầu Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR về các giao dịch tiền ảo. Tất cả những người đóng thuế nộp các mẫu này phải đánh dấu vào ô chỉ "có" hoặc "không". Một giao dịch liên quan đến tiền ảo bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Việc nhận tiền ảo như khoản thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp;
 • Việc nhận hoặc chuyển tiền ảo miễn phí (không cần cân nhắc) không đủ điều kiện được coi là một món quà tặng có thiện chí;
 • Việc nhận tiền ảo mới là kết quả của các hoạt động đào và nắm giữ tiền;
 • Việc nhận tiền ảo là kết quả của một đợt hard fork (cập nhật mới);
 • Trao đổi tiền ảo lấy tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ;
 • Trao đổi/mua bán tiền ảo lấy một loại tiền ảo khác;
 • Bán tiền ảo; và
 • Bất kỳ sự định đoạt nào khác về lợi ích tài chánh đối với tiền ảo.

Nếu một cá nhân xử lý bất kỳ khoản tiền ảo nào được giữ làm tài sản vốn thông qua mua bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng, họ nên chọn "Có" và sử dụng Mẫu 8949 để tính toán lãi hoặc lỗ vốn của họ và báo cáo trên Bảng D (Mẫu 1040).

Nếu họ nhận được bất kỳ khoản tiền ảo nào như khoản thù lao cho các dịch vụ hoặc xử lý bất kỳ khoản tiền ảo nào họ nắm giữ để bán cho khách hàng trong thương mại hoặc kinh doanh, họ phải báo cáo thu nhập giống như họ sẽ báo cáo thu nhập khác cùng loại (ví dụ: lương W-2 trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, dòng 1, hoặc bản kê hàng hoặc dịch vụ từ Bảng C trên Bảng 1). Có thể tìm thấy thêm thông tin về tiền ảo trong hướng dẫn cho Mẫu 1040 và trên trang Tiền Ảo trên IRS.gov.

Báo Cáo Thu Nhập Từ Nguồn Nước Ngoài

Thu nhập từ những nơi khác trên toàn cầu của một công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú thường phải chịu thuế thu nhập Hoa Kỳ, bất kể họ sống ở đâu. Họ cũng phải tuân theo các yêu cầu khai thuế thu nhập tương tự áp dụng cho công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú cư trú tại Hoa Kỳ.

Công dân Hoa Kỳ và ngoại nhân thường trú phải báo cáo thu nhập không do lao động, chẳng hạn như tiền lãi, cổ tức và lương hưu, từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ trừ khi được miễn theo luật hoặc hiệp định thuế. Họ cũng phải báo cáo thu nhập kiếm được, chẳng hạn như lương bổng và tiền boa, từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ. Yêu cầu khai thuế thu nhập thường được áp dụng ngay cả khi người đóng thuế đủ điều kiện nhận các quyền lợi về thuế, chẳng hạn như Loại Trừ Thu Nhập Kiếm Được Ở Nước Ngoài (tiếng Anh) hoặc Tín Thuế Nước Ngoài (tiếng Anh), làm giảm đáng kể hoặc loại bỏ nghĩa vụ thuế của Hoa Kỳ. Những quyền lợi về thuế này chỉ có sẵn nếu người đóng thuế đủ điều kiện nộp tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ.

Người đóng thuế được phép tự động gia hạn 2 tháng đến ngày 15 tháng 6 nếu cả nhà và nơi ở chọn để khai thuế của họ đều nằm ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico. Ngay cả khi được phép gia hạn, người đóng thuế sẽ phải trả lãi đối với bất kỳ khoản thuế nào chưa nộp trước ngày đến hạn như thường lệ là ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Những người đang phục vụ trong quân đội bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico vào ngày đến hạn khai thuế như thường lệ cũng đủ điều kiện để được gia hạn đến ngày 15 tháng 6. IRS khuyến nghị đính kèm một bản sao kê nếu một trong hai trường hợp này được áp dụng. Có thể tìm thấy thêm thông tin trong hướng dẫn cho Mẫu 1040 và 1040-SR (tiếng Anh)PDF, Ấn Phẩm 54, Hướng Dẫn Thuế cho Công Dân Hoa Kỳ và Thường Trú Nhân Người Nước Ngoài Ở Nước Ngoài (tiếng Anh)Ấn Phẩm 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài (tiếng Anh).

Khai báo bắt buộc đối với tài khoản và tài sản nước ngoài

Luật liên bang yêu cầu công dân Hoa Kỳ và ngoại nhân thường trú phải khai cáo thu nhập từ những nơi khác trên toàn cầu, bao gồm thu nhập từ quỹ tín thác nước ngoài, ngân hàng nước ngoài và các tài khoản tài chánh khác. Trong hầu hết các trường hợp, người đóng thuế bị ảnh hưởng cần phải hoàn thành và đính kèm Bảng B vào tờ khai thuế của họ. Phần III của Bảng B hỏi về sự tồn tại của các tài khoản mở ở nước ngoài, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán, và thường yêu cầu công dân Hoa Kỳ báo cáo quốc gia nơi đặt từng tài khoản.

Ngoài ra, một số người đóng thuế cũng có thể phải hoàn thành và đính kèm với tờ khai thuế Mẫu 8938, Khai Báo Tài Sản Tài Chánh Nước Ngoài (tiếng Anh). Nói chung, công dân Hoa Kỳ, ngoại nhân thường trú và một số ngoại nhân không thường trú phải báo cáo tài sản tài chánh nước ngoài cụ thể trên mẫu này nếu tổng giá trị của những tài sản đó vượt quá một số ngưỡng nhất định. Xem hướng dẫn cho mẫu này để biết chi tiết.

Hơn nữa, tách biệt với việc báo cáo các tài sản tài chánh nước ngoài cụ thể trên tờ khai thuế, người đóng thuế có quyền lợi hoặc chữ ký hoặc thẩm quyền khác đối với các tài khoản tài chính nước ngoài có giá trị tổng vượt quá $10.000 vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2021, phải nôp qua phương thức điện tử cho Bộ Tài Chính Mẫu 114, Khai Báo về Tài Khoản Tài Chính và Ngân Hàng Nước Ngoài (FBAR) (tiếng Anh) của Mạng Lưới/Hệ Thống Chống Các Hành Vi Phạm Pháp Liên Quan Đến Tài Chính (FinCEN). Do ngưỡng này, IRS khuyến khích người đóng thuế có tài sản ngoại quốc, dù tương đối nhỏ, kiểm tra xem yêu cầu khai thuế này có áp dụng với họ hay không. Mẫu này chỉ có trên trang web Hệ Thống Khai Thuế Điện Tử Của BSA (tiếng Anh).

Thời hạn nộp Khai Báo về Tài Khoản Tài Chính và Ngân Hàng Nước Ngoài (FBAR) (tiếng Anh) hàng năm là ngày 15 tháng 4 năm 2022. FinCEN cho phép cho những người khai thuế đã bỏ lỡ thời hạn ban đầu được tự động gia hạn đến ngày 15 tháng 10 năm 2022, để nộp FBAR. Không cần phải yêu cầu thời gian gia hạn này. Xem trang web của FinCEN (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin.

Bản tin này là một phần của loạt bài có tên là Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế (tiếng Anh), một nguồn trợ giúp người đóng thuế khai thuế chính xác. Trợ giúp bổ sung có sẵn tại Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang Của Quý Vị.