Các âm mưu lừa đảo thuế và những kẻ khai thuế lừa đảo - Trung tâm Phát triển Chính của IRS

Sở Thuế vụ (IRS) hoạt động để bảo vệ người đóng thuế ở Mỹ khỏi những cá nhân vô đạo đức, những kẻ khởi xướng các âm mưu sai trái và lừa đảo về thuế cũng như những kẻ khai thuế cố tình chuẩn bị tờ khai thuế sai. IRS sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết các vấn đề này, từ các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng đến hoạt động điều tra dân sự và hình sự, mà có thể dẫn đến hình phạt, lệnh dân sự và trong một số trường hợp là án tù.

Trung tâm Phát triển Chính (LDC) của IRS liên tục làm việc để chống lại gian lận thuế bằng cách ngăn chặn những kẻ khởi xướng và khai thuế lừa đảo càng sớm càng tốt. IRS dựa vào sự giúp đỡ từ những người đóng thuế để xác định những kẻ khởi xướng các âm mưu "nghe có vẻ khó tin" về thuế và những người khai thuế dùng các phương pháp sai trái để tránh phải trả thuế.

Như đã đề cập ở trên, một trong nhiều công cụ mà IRS sử dụng để giải quyết các cá nhân này là việc điều tra dân sự được thực hiện bởi các nhân viên thu thuế được đào tạo đặc biệt. Một số trong các cuộc điều tra này được bắt đầu từ thông tin mà LDC nhận được hoặc phát triển. LDC sau đó ủy quyền cho nhân viên thu thuế thực hiện một cuộc điều tra chuyên sâu về thông tin nhận được.

LDC thực hiện điều tra một lượng thông tin đáng kể mỗi năm, từ cả nguồn nội bộ và bên ngoài, mà cung cấp thông tin về các âm mưu thuế và người khai thuế lừa dối. LDC theo dõi từng sự vụ và đảm bảo rằng các trường hợp liên quan đến các âm mưu lừa đảo về thuế và việc khai thuế sai trái sẽ được gửi đi để IRS thực hiện hành động tiếp theo một cách phù hợp, gồm cả việc gửi các vụ việc đến cơ quan Điều tra Hình sự.

Để đảm bảo các nỗ lực trước đây của IRS có hiệu quả, LDC thường xuyên theo dõi các lệnh chống lại những kẻ khởi xướng và người khai thuế bằng cách xác minh rằng họ vẫn tuân thủ các điều khoản của lệnh tòa án. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các lệnh dân sự và tố tụng tội coi thường tòa án trên trang web của Bộ Tư Pháp.

Các âm mưu lừa đảo về thuế gây tổn hại cho cả chính phủ Liên bang và người đóng thuế có tham gia. Người đóng thuế nên cảnh giác với các âm mưu này, những người tham gia có thể phải đối mặt với gánh nặng về thuế bao gồm các khoản nợ thuế và thêm các khoản tiền phạt cũng như tiền lãi đáng kể.

Nếu quý vị biết về một trong những âm mưu này, hoặc một người khai thuế lừa đảo, thì hãy gửi Mẫu đơn 14242, Báo cáo Âm mưu hoặc Người khai thuế Lừa đảo Đáng ngờ (tiếng Anh)PDF, cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào cho LDC.

Gửi thư đến:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop
MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677-3405

Số fax: 877-477-9135