Các Âm mưu lạm dụng thuế và những Người khai thuế lạm dụng - Trung tâm Khai thác đầu mối của IRS

Báo cáo Thúc đẩy hoặc Người khai thuế lạm dụng thuế 

IRS cảnh báo bạn nên để ý những người thúc đẩy mang hy vọng sai lầm về các khoản khấu trừ thuế lớn từ các thỏa thuận lạm dụng. Những "giao dịch" này thường được tiếp thị bởi những người thúc đẩy vô đạo đức, những người đưa ra tuyên bố sai về tính hợp pháp của chúng và thêm vào đó là tính phí cao. Những người thúc đẩy này thường xuyên nghĩ ra những cách mới để gian lận hệ thống và tiếp thị chúng một cách tích cực. Một số người đón thuế chơi xổ số với việc bị kiểm xét với hy vọng họ không bị chú ý.

Những người thúc đẩy đưa ra các tuyên bố liên quan đến lợi ích thuế hoặc xác định giá quá mức một cách hiễn nhiên mà họ biết hoặc phải biết là sai hoặc gian lận. Họ thường hứa sẽ loại bỏ hoặc giảm đáng kể trách nhiệm thuế của bạn.

Chúng tôi dựa vào bạn để giúp chúng tôi xác định những người thúc đẩy các âm mưu "quá tốt để thành sự thật" và những người khai thuế sử dụng các phương pháp không phù hợp để tránh nộp thuế. Giúp chúng tôi bảo vệ người đóng thuế Mỹ khỏi những cá nhân vô đạo đức, những người thúc đẩy các âm mưu thuế không đúng và âm mưu lạm dụng thuế cũng như những người khai thuế cố tình khai không đúng bằng cách báo cáo cho chúng tôi.

Ví dụ về những gì cần báo cáo

Nhiều sự thúc đẩy rất phức tạp và liên quan đến các thực thể lưu chuyển không phù hợp như quỹ tín thác và công ty trách nhiệm hữu hạn. Họ ngụy tạo quyền sở hữu thực sự đối với thu nhập hoặc tài sản. Các kế hoạch khác ít phức tạp hơn liên quan đến việc bán các bản in ảnh có giá trị thấp hoặc yêu cầu hoàn thuế hoặc tín thuế không phù hợp. Những ví dụ bao gồm:

Để biết thông tin chi tiết về các âm mưu thuế được liệt kê ở trên cũng như các âm mưu khác không được liệt kê ở đây, hãy truy cập trang 12 Trò dơ bẩn của IRS (tiếng Anh).

Cách để báo cáo

Nếu bạn biết về một trong những âm mưu này hoặc người khai thuế lạm dụng, bạn có thể hoàn thành giới thiệu trực tuyến bằng cách sử dụng Mẫu 14242, Công cụ Tải lên hồ sơ (tiếng Anh) hoặc bạn có thể  gửi Mẫu 14242, Báo cáo nghi ngờ thúc đẩy hoặc Người khai thuế lạm dụng thuế (tiếng Anh)PDF đã hoàn thành, và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào tới Trung tâm Khai thác đầu mối (LDC) của IRS.

Gửi thư:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, CA
 92677-3405
Fax: 877-477-9135

Cách giới thiệu của bạn có thể giúp

LDC trong Văn phòng Điều tra Người thúc đẩy theo dõi từng trường hợp được giới thiệu và đảm bảo các trường hợp liên quan đến các âm mưu lạm dụng thuế và việc khai thuế không hợp lệ được gửi một cách thích hợp để IRS thực hiện các hành động tiếp theo, bao gồm cả việc gửi các trường hợp đến Điều tra Hình sự. Chỉ dẫn cuối cùng có thể dẫn đến các lệnh chống lại những người thúc đẩy hoặc người khai thuế lạm dụng thuế. Các biện pháp khắc phục khác bao gồm hình phạt tiền, đình chỉ hoặc thu hồi mã số hồ sơ điện tử, truy tố hình sự và chuyển đến Văn phòng Phụ trách Chuyên môn. Bộ Phận thuế của Bộ Tư tháp và IRS làm việc chăm chỉ để chắm dứt (tiếng Anh) những người khai thuế gian lận và những người thúc đẩy gian lận thuế bằng cách sử dụng cả các công cụ thực thi dân sự và hình sự. Đọc về các lệnh gần đây và truy tố hình sự trên trang báo chí (tiếng Anh) của Bộ Phận thuế của Bộ Tư tháp Hoa Kỳ.