Ngày 16 tháng 10 là ngày đến hạn cho những người đóng thuế đã yêu cầu gia hạn nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang của họ. Gia hạn nộp tờ khai không phải là gia hạn trả nợ thuế.

Xem lại danh sách miễn giảm thuế gần đây do IRS cung cấp trong các tình huống thiên tai dựa trên các tuyên bố hỗ trợ cá nhân của FEMA.

Ngày 18 tháng 4 là đến hạn để hầu hết người đóng thuế thanh toán bất kỳ khoản thuế nào còn nợ cho năm thuế 2022. Tiền phạt và tiền lãi có thể áp dụng cho các khoản thuế nợ sau ngày đến hạn. Thực hiện thanh toán hoặc tìm hiểu cần làm gì nếu bạn không đủ khả năng trả thuế (tiếng Anh).

Sự kiện trong đời 

Tìm hiểu xem các sự kiện trong đời (tiếng Anh) như thay đổi việc làm, tình trạng hôn nhân, quy mô gia đình hoặc nghỉ hưu có thể ảnh hưởng như thế nào đến khoản thuế bạn nợ và tiền hoàn thuế của bạn.

Bảo vệ khỏi trộm cắp danh tính 

Nhận trợ giúp ngay

Hầu hết các câu hỏi có thể được giải đáp trực tuyến.

Các chủ đề thuế chứa thông tin chung về thuế cá nhân và doanh nghiệp. Bạn cũng có thể kiểm tra: