Tất cả người đóng thuế nên tự làm quen với Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

Mẹo Thuế của IRS 2022-102, ngày 6 tháng 7, 2022

Theo luật, tất cả người đóng thuế đều có các quyền cơ bản khi họ tương tác với IRS. Điều quan trọng là tất cả người đóng thuế phải biết và hiểu các quyền của mình. Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế trình bày những quyền này trong 10 hạng mục.

Đây là tổng quan về các quyền này.  Để biết chi tiết chính thức đầy đủ về mỗi quyền, hãy truy cập các đường dẫn bên dưới.  

 • Quyền được cho biết

  Người đóng thuế có quyền được biết họ cần làm gì để tuân thủ luật thuế..
   

 • Quyền nhận dịch vụ có phẩm chất

  Người đóng thuế có quyền được hỗ trợ nhanh chóng, lịch sự và chuyên nghiệp khi làm việc với IRS và tự do nói chuyện với người quản lý về dịch vụ không phù hợp.
   

 • Quyền không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng

  Người đóng thuế có quyền chỉ trả số thuế đến hạn theo pháp luật, gồm cả tiền lời và tiền phạt, và được yêu cầu IRS áp dụng tất cả các khoản chi trả về thuế một cách hợp lý.
   

 • Quyền phản đối quan điểm của IRS và được lắng nghe

  Người đóng thuế có quyền phản đối các hành động chính thức hoặc các hành động được đề xuất của IRS và đưa ra lời biện minh bằng tài liệu bổ sung.
   

 • Quyền khiếu nại quyết định của IRS tại một diễn đàn độc lập

  Người đóng thuế được hưởng quyền khiếu nại hành chính công bằng và không thiên vị đối với hầu hết các quyết định của IRS, bao gồm một số hình phạt.
   

 • Quyền được dứt điểm

  Người đóng thuế có quyền biết khoảng thời gian tối đa mà họ có thể phản đối quan điểm của Sở Thuế Vụ và khoảng thời gian tối đa mà Sở Thuế Vụ có để kiểm toán một niên thuế cụ thể hoặc truy thâu nợ thuế.
   

 • Quyền được riêng tư

  Người đóng thuế có quyền mong đợi rằng bất kỳ hoạt động điều tra, kiểm tra hoặc thực thi nào của IRS sẽ tuân thủ luật pháp và không xâm phạm nhiều hơn mức cần thiết.
   

 • Quyền được bảo mật

  Người đóng thuế có quyền mong đợi rằng thông tin thuế của họ sẽ được bảo mật.
   

 • Quyền thuê người đại diện

  Người đóng thuế có quyền thuê một người đại diện được ủy quyền do họ chọn để đại diện cho họ khi tương tác với Sở Thuế Vụ.
   

 • Quyền có một hệ thống thuế công bằng và chính đáng

  Người đóng thuế có quyền mong đợi sự công bằng từ hệ thống thuế. Điều này bao gồm việc xem xét tất cả các dữ kiện và hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến các khoản nợ phải trả, khả năng trả nợ của họ hoặc cung cấp thông tin kịp thời.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)