Tổng quan về Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

Mẹo Thuế của IRS 2022-174, ngày 14 tháng 11, 2022

Theo luật, mọi người đóng thuế đều có các quyền cơ bản khi tương tác với IRS. Điều quan trọng là tất cả những người đóng thuế đều biết và hiểu các quyền của họ. Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế trình bày các quyền này trong 10 loại.

Để biết chi tiết chính thức đầy đủ về mỗi quyền, hãy truy cập các đường dẫn bên dưới.

 • Quyền được cho biết — Người đóng thuế có quyền được biết họ cần làm gì để tuân thủ luật thuế.
   
 • Quyền nhận dịch vụ có phẩm chất — Người đóng thuế có quyền được hỗ trợ nhanh chóng, lịch sự và chuyên nghiệp khi làm việc với IRS và quyền tự do nói chuyện với người giám sát về dịch vụ không phù hợp.
   
 • Quyền không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng — Người đóng thuế có quyền chỉ trả số thuế đến hạn theo pháp luật, gồm cả tiền lời và tiền phạt, và được yêu cầu IRS áp dụng tất cả các khoản chi trả về thuế một cách hợp lý.
   
 • Quyền phản đối quan điểm của IRS và được lắng nghe — Người đóng thuế có quyền phản đối các hành động chính thức hoặc hành động được đề xuất của IRS và đưa ra lời biện minh bằng tài liệu bổ sung.
   
 • Quyền khiếu nại quyết định của IRS tại một diễn đàn độc lập — Người đóng thuế có quyền khiếu nại hành chính công bằng và không thiên vị đối với hầu hết các quyết định của IRS, bao gồm một số hình phạt.
   
 • Quyền được dứt điểm — Người đóng thuế có quyền biết khoảng thời gian tối đa họ có để phản đối quan điểm của IRS và khoảng thời gian tối đa IRS phải tiến hành kiểm toán một niên thuế cụ thể hoặc truy thâu nợ thuế.
   
 • Quyền được riêng tư — Người đóng thuế có quyền kỳ vọng rằng bất kỳ hành động điều tra, kiểm tra hoặc thực thi nào của IRS sẽ tuân thủ luật pháp và không mang tính xâm phạm hơn mức cần thiết.
   
 • Quyền được bảo mật — Người đóng thuế có quyền mong đợi rằng thông tin thuế của họ sẽ được bảo mật. 
   
 • Quyền thuê người đại điện — Người đóng thuế có quyền thuê một đại diện được ủy quyền do họ lựa chọn để đại diện cho họ trong các tương tác với IRS.
   
 • Quyền có một hệ thống thuế công bằng và chính đáng — Người đóng thuế có quyền mong đợi sự công bằng từ hệ thống thuế. Điều này bao gồm việc xem xét tất cả các sự kiện và hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến các khoản nợ phải trả, khả năng trả nợ hoặc cung cấp thông tin kịp thời của họ.