Chuẩn Bị Sẵn Sàng Để Khai Thuế: Các bước có thể thực hiện ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2021

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-263, Ngày 11/24/2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hiện đã khuyến khích người đóng thuế thực hiện các hành động cần thiết vào mùa thu này để giúp họ khai thuế liên bang kịp thời và chính xác vào năm 2021.

Đây là lời nhắc thứ hai trong một loạt lời nhắc để giúp người đóng thuế sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới. Một trang đặc biệt, được cập nhật và có trên IRS.gov, phác thảo các bước có thể được thực hiện ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2021.

Năm 2020 là một năm bận rộn với rất nhiều thay đổi. Để bảo đảm người đóng thuế không bỏ lỡ các lợi ích về thuế hoặc mắc sai lầm, họ có thể thực hiện một số bước đơn giản ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2021.

Bước quan trọng đầu tiên để chuẩn bị sẵn sàng khai thuế là thu thập tất cả hồ sơ thuế. Sắp xếp hồ sơ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn. Điều này cũng có thể giúp phát hiện các khoản khấu trừ hoặc tín thuế có thể bị bỏ qua.

  • Hầu hết các khoản lợi tức đều phải chịu thuế, vì vậy người đóng thuế cần thu thập các tài liệu lợi tức như Mẫu Đơn W-2 từ hãng sở, Mẫu Đơn 1099 từ ngân hàng và những người trả tiền khác, và hồ sơ về tiền ảo hoặc khoản lợi tức khác. Điều này cũng bao gồm lợi tức thất nghiệp, lãi hoàn trả và lợi tức từ nền kinh tế chia sẻ.
  • Bắt đầu từ năm 2020, các cá nhân có thể nhận được Mẫu Đơn 1099-NEC, Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Là Nhân Viên (Tiếng Anh), thay vì Mẫu Đơn 1099-MISC, Lợi Tức Khác, nếu họ thực hiện một số dịch vụ nhất định và nhận các khoản chi trả từ một doanh nghiệp. Vui lòng tham khảo hướng dẫn cho Mẫu Đơn 1099-MISC và Mẫu Đơn 1099-NEC (Tiếng Anh) để bảo đảm khách hàng đang nộp biểu mẫu thích hợp và biết về sự thay đổi này.
  • Người nộp thuế cũng có thể cần Thông Báo 1444, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, cho biết họ đã nhận được bao nhiêu khoản chi trả vào năm 2020. Số tiền này là cần thiết để tính bất kỳ Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nào mà họ có thể đủ điều kiện nhận được khi nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang vào năm 2021. Những người không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế vào năm 2020 có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi khi họ nộp hồ sơ thuế năm 2020 vào năm 2021.
  • Để xem thông tin từ tờ khai thuế đã nộp gần đây nhất, các khoản chi trả gần đây và nhiều người đóng thuế hơn có thể đăng ký để xem thông tin trương mục trực tuyến.
  • Người đóng thuế nên thông báo cho Sở Thuế Vụ về những thay đổi địa chỉ và thông báo cho Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội về việc thay đổi tên hợp pháp để tránh chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế.

Người đóng thuế có Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) phải bảo đảm số này chưa hết hạn trước khi nộp tờ khai thuế liên bang năm 2020. Ví dụ: các số ITIN không được sử dụng trên tờ khai thuế liên bang ít nhất một lần trong ba năm qua sẽ hết hạn vào ngày 12/31/2020. Nếu số ITIN đã hết hạn, Sở Thuế Vụ khuyến nghị người đóng thuế nên gửi Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế Của Sở Thuế Vụ, ngay bây giờ để gia hạn số ITIN của quý vị. Người đóng thuế không gia hạn số ITIN trước khi nộp tờ khai thuế vào năm tới có thể bị chậm hoàn thuế và có thể không đủ điều kiện nhận một số khoản tín thuế nhất định.

Sắp hết thời gian để sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế, một công cụ trên IRS.gov được thiết kế để giúp xác định đúng số tiền thuế phải khấu lưu từ tiền lương của mình. Người đóng thuế có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế để giúp xác định xem có cần thiết phải điều chỉnh khấu lưu hay không. Có thể thực hiện thay đổi khấu lưu bằng cách nộp Mẫu Đơn W-4 mới cho hãng sở của người đóng thuế.

Những người đóng thuế đã nhận được khoản lợi tức ngoài lương đáng kể như lợi tức từ việc tự kinh doanh, lợi tức từ đầu tư, trợ cấp An Sinh Xã Hội chịu thuế và trong một số trường hợp, lợi tức từ lương hưu và niên kim, có thể phải nộp thuế ước tính hàng quý. Khoản chi trả cuối cùng cho năm 2020 sẽ đến hạn vào ngày 1/15/2021. Quý vị có thể tìm thấy các tùy chọn chi trả tại IRS.gov/payments.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Ấn Phẩm 5348, Sẵn Sàng Khai Thuế (Tiếng Anh)PDFẤn Phẩm 5349, Lên Kế Hoạch Thuế Quanh Năm Là Việc Ai Cũng Có Thể Làm (Tiếng Anh)PDF