IRS fè mizajou kesyon yo poze souvan (FAQ) yo nan seksyon kredi taks pou timoun ak avans peman kredi taks pou timoun 2021 an

IR-2022-10, 11 janvye 2022

WACHINTON — Jodi a sèvis revni entèn fè mizajou kesyon yo poze souvan (FAQ) nan seksyon Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo pou ede fanmi ki elijib yo rekalme kredi a kòmsadwa lè yo ap prepare epi reyalize deklarasyon taks 2021 yo.

Aktyalizasyon FAQ sa aPDF enpòtan sa a gen ladan plizyè kesyon senplifye pou kontribyab yo ak pwofesyonèl taks yo itilize epi y ap pibliye pi vit ke posib.

Nou jwenn mizajou yo nan:

Benefisyè pèman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ap gen pou konpare montan peman yo te resevwa pandan ane 2021 ak montan kredi taks pou timoun yo gen dwa reklame kòmsadwa nan deklarasyon taks 2021 yo.

Moun ki te resevwa mwens pase kantite lajan yo kalifye pou resevwa a gen tout dwa pou reklame yon kredi pou kantite lajan ki manke a. Moun ki te resevwa plis pase sa yo elijib yo ap gen pou remèt yon pati oswa tout montan an plis.

IRS pral voye Lèt 6419 nan mwa janvye 2022 pou bay montan total peman avans kredi taks pou timoun nou te resevwa an 2021. IRS ankouraje kontribyab k ap resevwa lèt sa yo pou asire yo kenbe yo pou ede yo prepare deklarasyon taks federal 2021 yo an 2022.

Plis enfòmasyon sou depandans disponib.

IRS-FAQ