IRS cập nhật Câu Hỏi Thường Gặp về Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021

IR-2022-10, ngày 11 tháng 1 năm 2022

WASHINGTON — Hôm nay Sở Thuế Vụ đã cập nhật các câu hỏi thường gặp (FAQ) về Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 để giúp các gia đình đủ điều kiện yêu cầu đúng khoản tín thuế khi họ khai và nộp tờ khai thuế năm 2021.

Bản cập nhật FAQ PDF mở rộng này bao gồm nhiều câu hỏi được sắp xếp hợp lý để người đóng thuế và chuyên gia thuế sử dụng đồng thời đang được phát hành một cách nhanh nhất có thể.

Các bản cập nhật có thể được tìm thấy trong:

Người nhận Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em sẽ cần phải so sánh số tiền của những khoản thanh toán nhận được trong năm 2021 với khoản Tín Thuế Trẻ Em có thể được yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 của họ.

Những người nhận được ít hơn số tiền mà họ đủ điều kiện nhận có thể yêu cầu một khoản tín thuế cho số tiền còn lại. Những người nhận được nhiều hơn số tiền mà họ đủ điều kiện nhận có thể cần phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền bị trả thừa.

IRS sẽ gửi Thư 6419 vào tháng 1 năm 2022 cho biết tổng số tiền của những khoản trả trước Tín Thuế Trẻ em đã nhận được vào năm 2021. IRS kêu gọi những người đóng thuế nhận được những bức thư này đảm bảo rằng họ giữ chúng để hỗ trợ họ khai tờ khai thuế liên bang năm 2021 trong năm 2022.

Thông tin thêm về các nguồn tài nguyên sẵn có mà người đóng thuế có thể dựa vào.

IRS-FAQ