Etap Pou Pran Kounye a pou Kòmanse ak Taks Ane Pwochèn lan Davans

Retni

Poutèt Lwa Rediksyon Taks ak Travay la, retni fiskal anpil kontribyab te bese nan kòmansman ane 2018 la, kote yo te jwenn plis lajan nan chèk travay yo. Kèk kontribyab kapab resevwa yon ranbousman ki pi piti oswa menm dwe yon bil taks yo pa te atann lè yo depoze deklarasyon taks yo pou ane 2018 la ane pwochèn.

Men kisa pou ou fè:

Prepare pou ranbousman ou

Nouvo lwa fiskal la ka afekte ranbousman ou sipoze jwenn nan. Gade Piblikasyon 5307, Enfòmasyon Debaz sou Refòm Fiskal pou Endividi ak Fanmi (an Anglè), pou jwenn plis enfòmasyon.

Si ou reklame Kredi Fiskal sou Revni Travay (an Anglè) la oswa Kredi Fiskal pou Timoun an Plis (an Anglè) la, IRS p ap ka ba ou ranbousman avan mi-fevriye.

Renouvle Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl (ITIN) ou

Si ou itilize yon ITIN pou deklare taks ou, verifye si li poko ekspire. Ale sou IRS.gov/ITIN pou jwenn plis enfòmasyon

Prepare pou deklare taks ou

Fòm 1040 poup ane 2018 la se yon fòn yo refè epi li r naplase Fòm 1040A ak 1040EZ.

Si ou deklare taks ou pa mwayen elektwonik, w ap bezwen Revni Brit Ajiste (AGI) (an Anglè) 2017 ou a pou siyen deklarasyon taks ou a.  Si w ap itilize menm lojisyèl ou te itilize ane pase a, ou pa pral bezwen antre enfòmasyon ane pase yo pou siyen deklarasyon taks 2018 ou a pa mwayen elektwonik.

Men kisa pou ou fè:

Jwenn èd (an Anglè)

Refòm Fiskal
Jwenn enfòmasyon sou kijan nouvo lwa a ka afekte egzijans pou lè w ap deklare taks ou.

Piblikasyon 5318, Refòm Fiskal Sa ki Nèf pou Biznis ou

Èd Benevòl pou Kontribyab (VITA) IRS
Si ou touche $55,000 oswa mwens, ou ka kalifye pou jwenn èd taks gratis.

Sant Èd pou Kontribyabs
Vizite nou fas-a-fas oswa rele nan nimewo 844-545-5640 pou pran yon randevou.

Gid sou Sèvis IRA yo
Yon lis ak sèvis IRS yo.

Kite nou ede ou
 Plis resous kote ou ka jwenn repons pou divès kalite kesyon sou taks.