Etap pou Pase Kounye a pou W Jwenn Avantaj Fiskal yo

Planifikasyon enpo se zafè tout moun. Prepare w jodi a pou fè deklarasyon enpo federal 2021 ou. Lè ou planifye davans, sa kapad ede ou depoze yon bon deklarasyon epi evite reta ki ka ralanti ranbousman fiskal ou an.

Sa pou w fè pou ou rann deklarasyon enpo pi fasil an 2022

Itilize kont anliy pou ou gen aksè ak dènye enfòmasyon ki disponib sou kont taks federal ou epi gade enfòmasyon sou dènye deklarasyon enpo ou te depoze a sou IRS.gov. 

Ou kapab:

  • Gade montan Peman Enpak Ekonomik ou te resevwa yo
  • Ale sou pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan pou enfòmasyon sou peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo
  • Gade enfòmasyon kle nan dènye deklarasyon taks ou te depoze epi aksede ak dosye adisyonèl yo ak transkripsyon yo
  • Gade detay plan peman ou si ou genyen youn
  • Gade 5 ane istorik peman ak tout peman ki ankou oswa ki pwograme pou

Aji kounyea si ou bezwen kreye yon kont.

Lè dosye fiskal ou òganize, sa pèmèt ou prepare yon deklarasyon enpo konplè epi kòrèk pi fasil. Sa ap ede w evite erè ki pral bay reta ki pral ralanti ranbousman ou epi sa ka ede ou jwenn tou, dediksyon oubyen kredi anpil moun pa okouran de yo.

Tann pou ou deklare jiskaske ou genyen nan dosye fiskal ou:

Fè IRS konnen si adrès ou chanje (an anglè) epi fè Administrasyon Sekirite Sosyal (an anglè) konnen lè genyen chanjman nan yon non legal. Sonje, gen taks (an anglè) sou majorite revni yo. Sa a gen ladan:

Yon ITIN bezwen renouvle sèlman si li te ekspire ak si yo bezwen li sou yon deklarasyon enpo federal ameriken.

Si ITIN ou an pa t nan yon deklarasyon enpo federal ameriken pou pi piti yon sèl fwa pou ane fiskal 2018, 2019, ak 2020, ITIN ou an ap ekspire 31 desanm 2021.

Pou rapèl, ITIN ki genyen chif nan mitan ki se 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, oswa 88 ekspire. Anplis, ITIN ki gen chif nan mitan ki se 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, oswa 99, SI yo te bay anvan 2013, yo ekspire. Si ou te soumèt yon demann renouvèlman epi yo te apwouve l, ou pa bezwen renouvle ankò.

Konsidere ajiste prelèvman ou si ou te dwe taks oswa si ou te resvwa yon gwo ranbousman ane pase. Chanjman prelèvman an kapab ede ou evite yon fakti enpo oswa kite ou kenbe plis lajan chak jou peman. Chajman nan vi a – marye oswa divòse, ap tan yon timoun, oswa pran yon dezyèm travay – ka vle di chanjman prelèvman tou.

Itilize Estimatè Retni Enpo a (an anglè) pou ede w konnen montan ekzakt enpo ou te kenbe sou chèk ou. Zouti sa sou IRS.gov ap ede w konnen si ou bezwen ajiste retni ou yo ak soumèt yon nouvo Fòm W-4 bay anplwayè w yo.

Konsidere Pèman Enpo yo Estime yo. Si ou resevwa yon gwo montan revni ki pa yon salè, tankou revni yon travay endepandan, revni yon envestisman, benefis Sekirite Sosyal ki gen taks sou yo, ak nan kèk egzanp, pansyon ak revni aniyite ou ta dwe fè pèman enp estime chak trimès yo, avèk dènye pèman pou 2021 ki dwe fèt 18 janvye 2022.

Konekte sou kont anliy ou pou w fè yon peman anliy oswa ale sou IRS.gov/payments.

Mwayen ki pi rapid pou ou jwenn ranbousman fiskal ou se lè ou fè deklarasyon elektwonik ak lè ou chwazi depo dirèk.

Depo dirèk fè w jwenn ranbousman w lan pi rapid pase papye chèk. Ou pa gen yon kont labank? Aprann kòman ou ka louvri yon kont nan yon bank ki Asire nan FDIC (an anglè) oswa atravè Zouti Lokalizasyon Koperativ Kredi Nasyonal la (an anglè).

Si ou se yon Veteran, gade Pwogram Sèvis Labank Veteran yo (VBBP) (an anglè) pou aksè nan sèvis finans nan bank ki nan pwogram nan.

Uit (8) sou dis (10) kontribyab jwenn ranbousman yo avèk depo dirèk. IRS la itilize menm sistèm transfè elektwonik pou depo ranbousman fiskal lòt ajans federal itilize pou depo prèske 98% avantaj Sekirite Sosyal ak Afè Veteran sou plizyè milyon kont.

Depo dirèk yo evite posibilite pou yon chèk ranbousman ta pèdi, pou yo ta vòlè li, oswa pou li ta retounen nan IRS kòm chèk ki pa livre. E li pèmèt kontribyab yo economize lajan. Li koute plis pase $1 pou livrezon chak ranbousman papye, men sèlman yon santim pou chak depo dirèk.

Sa ki nouvo ak sa pou ou konsidere lè w ap fè deklarasyon an 2022

Si ou te resevwa peman avans, lè ou te fè deklarasyon enpo 2021 w lan, w ap bezwen konpare peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou te resevwa an 2021 yo avèk montan Kredi Enpo pou Timoun ou kapab reklame kòmsadwa nan deklarasyon enpo 2021 w lan. Mwayen ki pi rapid pou ou jwenn yon ranbousman fiskal ki genyen ladan Kredi Enpo pou Timoun ou an se lè ou fè deklarasyon elektwonik ak lè ou chwazi depo dirèk.

Si ou te resevwa pi piti pase montan ou kalifye pou li a, w ap reklame yon kredi pou rès montan Kredi Enpo pou Timoun nan nan deklarasyon enpo 2021 w lan. Si ou te resevwa plis pase montan ou kalifye pou li a, ou ka bezwen ranbouse yon pati oswa tout eksè a lè ou deklare.

An janvye 2022, IRS ap voye Lèt 6419 ba ou k ap genyen montan total peman avans Kredi Enpo pou Timoun ou te resevwa nan 2021 an. W ap bezwen konsève li ak tout lòt lèt IRS ou te resevwa konsènan peman avans CTC ou te resevwa avèk dosye fiskal ou yo epi refere ou ak yo lè w ap deklare.

Gade Rekonsilyasyon Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo sou Deklarasyon Enpo 2021 W lan pou plis enfòmasyon.

Moun ki pa kalifye pou twazyèm Peman Enpak Ekonomik (an anglè) oswa ki pa t resevwa tout montan an ka kalifye pou Kredi Ranbousman Rekiperasyon an ki baze sou sitiyasyon taks 2021 yo. Mwayen ki pi rapid pou ou jwenn ranbouman fiskal k ap genyen ladan Kredi Ranbousman Rekiperasyon an se lè ou fè deklarasyon elektwonik ak lè ou chwazi depo dirèk.Si w te resevwa kantite lajan an konplè pou twazyèm Peman Enpak Ekonomik yo, ou p ap mete okenn enfòmasyon sou li lè w ranpli deklarasyon taks 2021 w lan.

Depoze yon deklarasyon ki kòrèk pou evite reta ki pral ralanti ranbousman fiskal ou. W ap bezwen montan twazyèm Peman Enpak Ekonomik ak tout Peman Siplemantè ou te resevwa pou w kalkile montan Kredi Ranbousman Rekiperasyon an avèk Fèy Kalkil RRC a oswa lojisyèl preparasyon taks.

Nan kòmansman ane 2022 a, IRS ap voye Lèt 6475 ba ou k ap genyen ladan li montan total Peman Enpak Ekonomik y oak tout Peman Siplemantè ou te resevwa nan ane 2021 an. W ap bezwen konsève li ak tout lòt lèt IRS ou te resevwa konsènan peman relans yo avèk dosye fiskal ou yo epi refere ou ak yo lè w ap deklare. Oswa ou ka konekte sou kont anliy ou pou w jwenn aksè nan montan Peman Enpak Ekonomik ou yo an tout sekirite. Si w ap reklame yon Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2021, w ap bezwen montan total peman Enpak Ekonomik ou a ak tout lòt peman siplemantè pou w depoze deklarasyon kòrèkteman epi evite reta nan ranbousman.

Sonje, se sèlman endividi kalifye ki panse y ap rate twazyèm Peman Enpak Ekonomik la ki ta dwe reklame Kredi Ranbousman Rekiperasyon an nan yon deklarasyon enpo 2021. Pa mete montan premye oswa dezyèm peman relans ki manke yo nan deklarasyon 2021 w lan.

Plizyè faktè diferan kapab afekte kalandriye ranbousman w lan apre nou fin resevwa deklarasyon w lan. Malgre IRS la pa pran 21 jou pou l bay majorite ranbousman yo, li avèti kontribyab yo pou yo pa mete nan tèt yo gen yon dat pou resevwa ranbousman (an anglè),espesyalman lè yo fè gwo acha oswa lè yo peye bil. Gen ranbousman ki ka mande plis analiz e ki ka pran plis tan. Pa egzanp, IRS ansanm avèk patnè li yo nan endistri enpo a, kontinye ranfòse enspeksyon sekirite pou pwoteksyon kont vòl idantite ak fwod nan ranbousman. Anplis, yo p ap ka bay ranbousman pou moun k ap reklame kredi enpo sou revni yo genyen (EITC) oswa kredi enpo siplemantè pou timoun (ACTC), anavn mitan mwa fevriye. Lwa a mande pou IRS kenbe tout ranbousman – menm pòsyon ki pa pou EITC oswa ACTC.

Kèk deklarasyon, kit e deklare sou entènèt oswa sou papye, ka bezwen yon revizyon manyèl ki ka retade tretman an si sistèm nou an detekte yon erè posib, gen enfòmasyon ki manke, oswa yo sispèk gen vòl idantite oswa fwod. Kèk nan sitiyasyon sa yo mande nou pou nou kominike ak kontribyab yo, gen lòt ki pa mande sa. Travay sa a mande yon jesyon espesyal pa yon anplwaye IRS la, nan ka sa yo, li ka pran IRS la plis pase 21 jou nòmal la pou l bay tout ranbousman ki an rapò ak sa. Nan ka sa yo kote IRS la anmezi pou li korije deklarasyon an san li pa kominike avèk kontribyab la, IRS la ap voye yon eksplikasyon bay kontribyab la. 

Make resous ak zouti anliy IRS yo

Fè yon kanpe sou IRS.gov, kote w ap jwenn zouti ki pou ede w jwenn enfòmasyon ou bezwen. Zouti yo fasil pou itilize e yo disponib tout 24è nan jounen an. Plizyè milyon moun sèvi avèk yo pou fè eklarasyon epi peye enpo, jwenn enfòmasyon sou kont yo ak jwenn repons ak kesyon sou enpo yo.

Jwenn èd ou bezwen an ak zouti anliy sa yo lè w prè pou fè deklarasyon.

Itilize Deklarasyon Gratis IRS

Apati janvye 2022, prèske tout mou nap ka fè deklarasyon yo anliy gratis sou IRS.gov oswa sou aplikasyon IRS2Go a. Pwogram Deklarasyon Gratis IRS la ki disponib sèlman sou IRS.gov la, ofri kontribyab kalifye yo package gwo mak lojisyèl pou preparasyon enpo pou itilize san lajan. Kèk nan package Deklarasyon Gratis yo ofri preparasyon deklarasyon enpo leta gratis tou. Lojisyèl la fè tout travay pou l jwenn dediksyon yo, kredi yo ak sa yo dispanse w yo.

Si ou konfòtab pou ou prepare pwòp dosye fiskal ou, ou ka sèvi avèk Fòm Deklarasyon Gratis pou Ranpli yo (an anglè), kèlkeswa revni w, pou w fè deklarasyon enpo w yo pa imèl oswa anliy.

Itilize MilTax si ou se yon manm nan fòs lame oswa yon veteran kalifye

Manm fòs lame y oak veteran yo kapab pwofite de MilTax (an anglè). Resous fiskal gratis sa a disponib pou kominote militè a, yo ofri li nan Depatman Defans. Pa gen limit revni. MilTax gen lojisyèl preparasyon taks ak deklarasyon elektwonik, sipò pèsonalize avèk konsiltan fiskal yo ak enfòmasyon kouran sou depo enpo. Li fèt pou abode reyalite vi militè yo – tankou deplwaman, peman konba ak fòmasyon, lojman ak lweyaj ak deklarasyon nan plizyè Eta. Kontribyab ki kalifye (an anglè) kapab itilize MilTax pouf è depoo elektwonik ak yon deklarasyon enpo federal epi jiska twa (3) deklarasyon leta gratis.

Itilize zouti lokalizatè VITA a (an anglè)

Pwogram Asistans Volontè pou Enpo sou Revni IRS la (VITA) ak Konsèy sou Enpo pou Pèsonaj (TCE) yo ofri preparasyon deklarasyon enpo bazik gratis pou patikilye ki kalifye yo. Zouti Lokalizatè VITA a ap ede w lokalize sit VITA ki tou pre w la.

Jwenn yon pwofesyonèl enpo

Gen plizyè opsyon k ap ede w jwenn yon preparatè enpo. Chwazi yon pwofesyonèl enpo se yon resous, li ofri ou anpil bon enfòmasyon lè w seleksyone yon pwofesyonèl enpo. Gen yon pakèt tip preparatè deklarasyon enpo, tankou ajan yo anwole, kontab piblik ki sètifye, avoka, ak kèk moun ki pa gen akreditasyon pwofesyonèl.

Anyè Preparatè Deklarasyon Enpo Federal ki gen Akreditasyon ak Seleksyon Kalifikasyon (an anglè)  an kapab ede w jwenn preparatè nan zòn ou an ki gen akreditasyon pwofesyonèl IRS rekonèt, oswa ki gen yon Dosye Anyèl Pwogram Sezon Deklarasyon ki Acheve.

Itilize Asistan Entèraktiv pou Enpo a (ITA) (an anglè)

Apati janvye 2022, sèvi avèk ITA a pou ou konnen si chanjman evennman vi a rann ou elijib pou kredi ou pa t kalifye pou yo nan pase. ITA a se yon zouti ki bay repons ak kesyon sou dwa fiskal yo. Li ka detèmine si gen enpo sou tèl tip revni, si ou elijib pou ou reklame yon seri kredi, oswa si ou kapab dedwi depans yo sou deklarasyon enpo ou. Li bay repons tou ak kesyon jeneral, tankou detèmine estati dosye w, si ou ka reklame chaj yo, oswa si ou gen pou ou fè deklarasyon enpo.

Apre ou fin deklare, ale sou IRS.gov epi klike sou Ki Kote Ranbousman Mwen an ye?  pou w verifye estati ranbousman w. Estati ranbousman w ap disponib nan 24 è apre IRS la fin aksepte deklarasyon enpo ou te fè anliy lan. Si ou te fè yon deklarasyon enpo sou papye, sa ka pran jiska 4 semèn apre ou fin voye l pa imèl pou l disponib. Zouti ki kote ranbousman mw an ye a fè mizajou yon fwa chak 24 è, dabitid nan lannwit, konsa w ap bezwen verifye yon sèl fwa nan jounen an.

Fè deklarasyon an anliy epi chwazi Depo Dirèk pou deklarasyon enpo w – se mwayen ki pi rapid e ki pi sekirize pou w resevwa kòb ou. Yo resevwa deklarasyon enpo elektwonik yo nan 24 è, e deklarasyon enpo ki fèt sou papye pran plizyè semèn. Ou ka toujou chwazi depo dirèk, menm si ou fè deklarasyon enpo w sou papye. Sit Wèb FDIC (an anglè) a bay enfòmasyon k ap ede w ouvri yon kont anliy.

Pa janm gen yon meyè moman pou rantre nan pwogram Asistans Volontè pou Enpo sou Revni an ak Konsèy sou Enpo pou Pèsonaj (TCE). Volontè VITA/TCE yo fè preparasyon pou deklarasyon enpo gratis pou kontribyab ki elijib yo. Avèk anpil moun ki vin ap eksperimante chanjman finansyè, vin gen plis bezwen volontè pou ede yo. An repons, IRS la genyen nouvo mwayen pou rann volontarya a pi fasil.

Kèk sit ki bay volontè yo opsyon pou asiste kontribyab yo anliy olye yo bay asistans la fas a fas. Sa pèmèt volontè yo ede kontribyab yo konplete deklarasyon yo nan telefòn oswa anliy. Gen volontè ki ka analize kalite deklarasyon enpo an ak kontribyab la anvan li soumèt li anliy bay IRS. Volontatrya a distans lan se yon bèl opsyon pou nouvo volontè yo, pliske yo ka mande volontè eksperimante yo èd pandan y ap fè deklarasyon enpo yo.

Vizite IRS.gov/volunteers (an anglè) pou aprann plis epi enskri. Apre ou fin enskri, w ap jwenn plis enfòmasyon sou kijan pou ou jwenn yon oryantasyon a distans.

Konekte epi Aprann sou Enpo yo (an anglè) se yon pwogram aprantisaj pou volontè sou wèb la. Li prepare patnè VITA ak TCE epi Volontè yo pou bay bon sèvis preparasyon deklarasyon enpo ki gen kalite nan kominote lokal yo. Kou entèraktiv sa a, kote ou ka detann ou, montre w prepare deklarasyon enpo byen presi pou patikilye, e ou ka genyen sètifika volontè w pandan w ap fè sa, lè ou vle.

Piblikasyon 5533, Poukisa Ou Ta Dwe Kreye yon Kont IRS Anliy (an anglè)PDF

Piblikasyon 5533-A, Kòman pou Ou Soumèt Otorizasyon yo Avèk Kont Fiskal Pro ak Kont Anliy (an anglè)PDF

Piblikasyon 5136, Gid Sèvis IRS (an anglè)PDF
Montre ki kote w ap jwenn èd sou IRS.gov

Piblikasyon 5348, Prepare Ou pou deklare (an anglè)PDF, Prepare ou pou w depoze deklarasyon taks sou revni federal ou avèk konsèy sou deklarasyon sa yo

Piblikasyon 5349, Planifikasyon fiskal pou tout ane a se pou tout moun (an anglè)PDF , Eksplike sa w ap fè kounyea ka afekte tout taks ou ka dwe oswa ranbousman ou ka espere lòt ane.

Piblikasyon 5585, Kredi Taks 2021 ki gen rapò ak Timoun (an anglè)PDF, Ou ka resevwa yon ranbousman taks menm si ou pa gen egzijans pou ou deklare.