Etap Pou Pran Kounye a pou Kòmanse ak Taks Ane Pwochèn lan Davans

Se tout moun ki gen pou planifye taks yo. Mete w pre jodiya pou w deklare ranbousman taks revni federal ou ane pwochèn.

Ajiste retni ou oswa fè yon peman taks

Si ou te resevwa yon ranbousman ki pi piti pase sa ou t ap tann nan oswa ou dwe yon bòdwo taks ou pa t ap atann ane sa a, konsidere ajiste retni ou pou ede pwoteje kont pwoblèm kote yo kenbe twò piti taks epi ou gen yon bòdwo oswa sanksyon taks ou pa te atann lè pou fil taks ane pwochèn. Sinon, ou ka prefre yo retni mwens taks davans epi resevwa plis sou chèk ou a.

Men kisa ou ka fè pou w ka pare pou ane pwochèn:

Prepare pou ranbousman ou

Lè ou mete depo dirèk (an Anglè) ansanm ak lè ou ranpli pa mwayen elektwonik se fason ki pi rapid pou jwenn ranbousman ou. Lè ou mete ranbousman ou a dirèkteman nan kont labank ou, pa gen okenn rezon pou w nan bay tèt ou pwoblèm sou yon chèk ranbousman ki pèdi, yo vòlè, oswa yo pa ka livre ba ou.

Gen diferan faktè ki ka afekte ranbousman ou. Atansyon pou w pa atann pou w resevwa yon ranbousman nan yon sèten dat, sitou lè w ap fè gwo acha oswa peye lòt angajman finansyè. Si ou reklame Kredi Fiskal sou Revni Travay (an Anglè) la oswa Kredi Fiskal pou Timoun an Plis (an Anglè) la, IRS p ap ka ba ou ranbousman avan mi-fevriye. Gade IRS.gov/Refunds pou plis enfòmasyon.

Renouvle Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl (ITIN) ou

Si ou itilize yon ITIN pou deklare taks ou, verifye si li poko ekspire. Ale sou IRS.gov/ITIN pou jwenn plis enfòmasyon

Prepare pou deklare taks ou

Ransanble tout dosye ou yo. Devlope yon sistèm pou kontwole dosye ou – sou fòme elektwonik oswa sou papye – ki kenbe enfòmasyon enpòtan yo yon sèl kote. Ajoute dosye taks ou nan fichye yo lè ou resevwa yo. Lè ou ge tout dokiman yo soul amen avan ou kòmanse prepare deklarasyon ou sa pral ede ou delare yon taks ki konplè ak egzak.

Sa gen ladan Fòm W-2 fen ane a nan men patwon, Fòm 1099 nan men bank oswa lòt peyè, lòt dokiman revni, tranzaksyon lajan vityèl ak Fòm 1095-A nan Mache a pou moun k ap reklame Prim Kredi nan Taks. Ou dwe konfime chak patwon, bank oswa lòt peyè gen adrès postal ou kounye a. Tipikman, fòm sa yo kòmanse rive pa lapòs an janvye. Pran san w pou revize yo epi, si gen nenpòt enfòmasyon ki sanble yo pa egzak, kontakte peyè a tousuit pou yon koreksyon.

Si ou itilize menm lojisyèl taks ou te itilize ane pase a, ou pa pral bezwen mete enfòmasyon ane avan an pou siyen deklarasyon taks 2019 ou a elektwonikman. Si w ap itilize yon pwodui lojisyèl pou premye fwa, o pral bewen Revni Brit Ajiste (AGI) (an Anglè) 2018 ou pou siyen deklarasyon ou. Aprann kijan pou w jwenn AGI ou, verifye idantite ou, epi siyen deklarasyon ou pa mwayen elektwonik.

Jwenn èd (an Anglè)

Piblikasyon  5136, Gid Sèvis IRS  (PDF) (an Anglè)
Yon lis sèvis IRS

Kite nou ede ou (an Anglè)
 Plis resous kote ou ka jwenn repons pou divès kalite kesyon sou taks.

Sant Èd pou Kontribyabs (an Anglè)
Rele nan nimewo 844-545-5640 pou pran yon randevou.

Èd Benevòl pou Kontribyab (VITA) IRS (an Anglè)
Si ou touche $55,000 oswa mwens, ou ka kalifye pou jwenn èd taks gratis.