Etap Pou Pran Kounye a pou Kòmanse ak Taks Ane Pwochèn lan Davans

Planifikasyon taks se pou tout moun. Mete w prè jodi a pou soumèt deklarasyon taks federal ou.

Fè aksyon sa yo pou pare pou ane k ap vini an:

  • Iitilize Estimatè Retansyon pou Taks pou verifye si kantite lajan ki te soti nan chèk pèman ou, pansyon ou oswa lòt revni ou korèk. Li ap rekòmande fason ou ta dwe ajiste retansyon ou yo pou ane 2020 epitou li ap bay enstriksyon detaye pou ajiste retansyon ou yo avèk patwon ou (yo) oswa konpayi ki jere pansyon ou (yo)
  • Fè pèman taks ou estime oswa pèman siplemantè si taks yo retni nan salè ou, pansyon ou, oswa lòt revni ou pa kouvri taks sou revni ou pral dwe pou ane 2020. Fòmilè 1040-ES, Estimasyon Taks pou Moun (an Anglè)gen ladan li yon fèy kesyon ki pou ede w jwenn estimasyon pèman ou fè yo. Ale sou sitwèb IRS.gov/payments pou chèche konnen ki opsyon ou genyen pou fè pèman.
  • Kèk revni ki taksab pa konsène nan retansyon taks tankou revni ou touche nan travay endepandan ak ti djòb nan domèn pèsonèl. Si ou gen revni nan travay endepandan oswa nan ti djòb nan domèn pèsonèl yo epi anplis ou resevwa revni nan yon anplwa, li ap bon pou ajiste kantite taks patwon ou retire nan chèk pèman ou. Si ou gen kalite revni sa a epi ou touche revni nan yon travay kote yo fè retansyon pou taks, li ap bon pou ou ajiste kantite taks patwon ou retni nan chèk pèman ou resevwa.

Lè ou mete depo dirèk (an Anglè) ansanm ak lè ou ranpli pa mwayen elektwonik se fason ki pi rapid pou jwenn ranbousman ou. Lè ou mete ranbousman ou a dirèkteman nan kont labank ou, pa gen okenn rezon pou w nan bay tèt ou pwoblèm sou yon chèk ranbousman ki pèdi, yo vòlè, oswa yo pa ka livre ba ou.

Gen diferan faktè ki ka afekte ranbousman ou. Atansyon pou w pa atann pou w resevwa yon ranbousman nan yon sèten dat, sitou lè w ap fè gwo acha oswa peye lòt angajman finansyè. Si ou reklame Kredi Fiskal sou Revni Travay (an Anglè) la oswa Kredi Fiskal pou Timoun an Plis (an Anglè) la, IRS p ap ka ba ou ranbousman avan mi-fevriye. Gade IRS.gov/Refunds pou plis enfòmasyon.

Si ou itilize yon ITIN pou deklare taks ou, verifye si li poko ekspire. Ale sou IRS.gov/ITIN pou jwenn plis enfòmasyon

Ransanble tout dosye ou yo. Devlope yon sistèm pou kontwole dosye ou – sou fòme elektwonik oswa sou papye – ki kenbe enfòmasyon enpòtan yo yon sèl kote. Ajoute dosye taks ou nan fichye yo lè ou resevwa yo. Lè ou ge tout dokiman yo soul amen avan ou kòmanse prepare deklarasyon ou sa pral ede ou delare yon taks ki konplè ak egzak.

Sa gen ladan Fòm W-2 fen ane a nan men patwon, Fòm 1099 nan men bank oswa lòt peyè, lòt dokiman revni, tranzaksyon lajan vityèl ak Fòm 1095-A nan Mache a pou moun k ap reklame Prim Kredi nan Taks. Ou dwe konfime chak patwon, bank oswa lòt peyè gen adrès postal ou kounye a. Tipikman, fòm sa yo kòmanse rive pa lapòs an janvye. Pran san w pou revize yo epi, si gen nenpòt enfòmasyon ki sanble yo pa egzak, kontakte peyè a tousuit pou yon koreksyon.

Gade enfòmasyon kont ou pou wè enfòmasyon nan dènye deklarasyon taks ou. Nofiye IRS si adrès ou chanje epi notifye Aministrasyon Sekirite Sosyal (an Anglè) si gen yon chanjman nan legal pou evite reta nan tretman deklarasyon taks ou.

Si ou itilize menm lojisyèl taks ou te itilize ane pase a, ou pa pral bezwen mete enfòmasyon ane avan an pou siyen deklarasyon taks 2019 ou a elektwonikman. Si w ap itilize yon pwodui lojisyèl pou premye fwa, o pral bewen Revni Brit Ajiste (AGI) (an Anglè) 2018 ou pou siyen deklarasyon ou. Aprann kijan pou w jwenn AGI ou, verifye idantite ou, epi siyen deklarasyon ou pa mwayen elektwonik.

Kòmanse ak IRS.gov pou jwenn èd tankou zouti, opsyon pou deklare, ak lòt sèvis ak resous. Kontribyab yo itilize IRS.gov souvan kòm premye resous yo pou zafè taks. Gen enfòmasyon nan lòt lang an plis Anglè disponib nan onglè Lang sou IRS.gov la. 

Piblikasyon  5136, Gid Sèvis IRS (an Anglè) PDF
Yon lis sèvis IRS

Kite nou ede ou (an Anglè)
Plis resous kote ou ka jwenn repons pou divès kalite kesyon sou taks.

Sant Èd pou Kontribyabs (an Anglè)
Rele nan nimewo 844-545-5640 pou pran yon randevou.

Èd Benevòl pou Kontribyab (VITA) IRS (an Anglè)
Si ou touche $55,000 oswa mwens, ou ka kalifye pou jwenn èd taks gratis.

Benevòl Taks IRS yo (an Anglè) 
Aprann pou prepare taks epi fè yon diferans nan kominote ou.
 

Piblikasyon 5348, Prepare W pou Soumèt Rapò (an Anglè) PDF
Suiv konsèy sa yo pou w soumèt deklarasyon taks federal ou.

Piblikasyon 5349, Planifikasyon taks pandan tout lane se pou tout moun (an Anglè) PDF
Konsèy ki pou gide w pou planifye bonè pou soumèt deklarasyon taks ou.

Piblikasyon 5136, Gid Sèvis IRS (an Anglè) PDF
Yon lis sou sèvis IRS bay yo.