Kite Nou Ede w

Zouti ak Resous Anliy yo

W ap tann yon ranbousman?

 • IRS la bay plis pase 9 sou 10 ranbousman nan mwens pase 21 jou.

Kilè pou w verifye estati ranbousman w lan:

 • Nan 24 è apre nou fin resevwa deklarasyon ou te depoze pa vwa elektwonik la; oswa
 • 4 semèn apre ou fin voye deklarasyon sou papye w la lapòs.

Ou ta dwe rele sèlman si:

Sa ap pran nou plis tan pou nou trete dokiman yo voye pa lapòs ki gen ladan yo deklarasyon enpo sou papye yo. N ap trete tout dokiman lapòs yo nan lòd nou resevwa yo a. Pa soumèt yon dezyèm deklarasyon enpo ni rele IRS. Jwenn dènye enfòmasyon sou operasyon ak sèvis IRS yo (an anglè).

Pou verifye estati deklarasyon amande w la:

 • Ou dwe tann 3 semèn apre ou fin soumèt fòm nan anvan w itilize zouti Kote Deklarasyon Amande Mwen an?

Ou ta dwe rele sèlman si:

 • Sa gen plis pase 16 semèn depi ou te voye deklarasyon amande w la lapòs; oswa
 • Zouti Kote Deklarasyon Amande Mwen an? mande ou pou w rele nou.

Sa ap pran nou plis tan pou nou trete dokiman nou resevwa pa lapòs yo ansanm avèk deklarasyon sou papye yo tou. N ap trete tout dokiman lapòs yo nan lòd nou resevwa yo a. Pa soumèt yon dezyèm deklarasyon enpo ni rele IRS. Jwenn dènye enfòmasyon sou operasyon ak sèvis IRS yo (an anglè).

Asistans Lokal ak Telefonik

Si ou te voye yon deklarasyon enpo oswa yon lèt pa lapòs epi ou pako tande nou, ou pa bezwen rele oswa soumèt yon dezyèm deklarasyon. Chèche konnen peryòd atant pou operasyon ak sèvis aktyèl IRS yo (an anglè).

Asistan pa telefòn nou yo kapab ede konsènan anpil sijè men, gade lis sijè asistan nou yo pa ka abòde yo (an anglè).

Verifye idantite w lè w rele

Reprezantan nou yo dwe verifye idantite w anvan yo diskite sou enfòmasyon pèsonèl ou.

Mete sa yo prè lè ou ap rele:

Patikilye yo

 • Nimewo Sekirite Sosyal yo (SSN) ak dat nesans yo
 • Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl (ITIN) pou kontribyab ki pa genyen yon nimewo Sekirite Sosyal
 • Kondisyon fiskal – selibatè, chèf fwaye, marye k ap fè deklarasyon konjwen, oswa marye k ap fè deklarasyon apa
 • Deklarasyon enpo ane ki pase
 • Deklarasyon enpo w ap rele pou li a
 • Tout korespondans nou te voye ba ou

Tyès k ap rele pou yon lòt moun

Tyès k ap rele pou yon kontribyab ki mouri

Nimewo telefòn IRS – Dire Atant Apèl yo

Sezon Deklarasyon
(Janvye - Avril)

 • Dire atant pou sèvis nan telefòn yo kapab 4 minit an mwayèn. Gen liy sèvis telefonik ki ka gen dire atant ki pi long.
 • Dire atant pou sèvis nan telefòn yo pi long jou lendi ak madi, pandan wikenn Jounen Prezidan (Presidents Day) ak nan alantou dat limit deklarasyon enpo mwa avril la.

Sezon Apre Deklarasyon
(Me - Desanm)

 • Dire atant pou sèvis nan telefòn kapab 13 minit an mwayèn. Gen liy sèvis telefonik ki ka gen dire atant ki pi long.
 • Jeneralman, dire atant sèvis telefonik yo pi long jou lendi ak madi.

Liy asistans nou yo louvri soti lendi rive vandredi. Rezidan Alaska ak Hawaii ta dwe swiv lè Pasifik la. Liy telefòn nan pòtoriko yo louvri soti 8 è nan maten pou 8 è nan aswè nan lè lokal.

Patikilye yo
800-829-1040
7 è nan maten pou 7 è nan aswè, lè lokal

Antrepriz yo
800-829-4933
7 è nan maten pou 7 è nan aswè, lè lokal

Enpo benevòl yo
877-829-5500
8 è nan maten pou 5 è apremidi, lè lokal

Enpo sou testaman ak don (Fòm 706/709)
866-699-4083
10 è nan maten pou 2 nan apremidi, lè ès

Enpo endirèk
866-699-4096
​​​​​8 è nan maten pou 6 è nan aswè, lè ès

Moun  k ap rele depi aletranje yo
itilize paj Sèvis Entènasyonal nou an. 

Moun ki gen pwoblèm tande k ap rele yo
TTY/TDD 800-829-4059

Sèvis Entèpretasyon

Si ou pa kapab jwenn repons pou kesyon sou enpo ou yo sou IRS.gov, nou kapab ofri w èd nan plis pase 350 lang gras ak sipò entèprèt pwofesyonèl yo. Pou asistans nan lang panyòl, rele 800-829-1040. Pou tout lòt lang yo, rele 833-553-9895. W ap jwenn yon asistan IRS k ap kapab:

Fè yon demann pou reyinyon fas-a-fas pou resevwa èd

Anpil kesyon ka jwenn repons atravè sèvis ki sou paj Kite Nou Ede w la. Si w toujou bezwen èd, Sant Asistans pou Kontribyab yo (TAC) IRS la bay èd fiskal lè yon pwoblèm fiskal pa ka rezoud anliy oswa pa telefòn. Kounye a tout TAC yo bay sèvis sou randevou, kidonk w ap konnen davans ou ka jwenn sèvis ou bezwen an san w pa tann twòp.

Ou ka jwenn biwo ki pi pre w la avèk zouti Lokalizasyon Asistans pou Kontribyab (an anglè) nou an. Yon fwa ou jwenn biwo lokal ou a, gade ki sèvis ki disponib. Oswa, sou aplikasyon IRS2Go a, anba tab "Stay Connected" (Rete Konekte) a, chwazi opsyon "Contact Us" (Kontakte Nou) an epi klike sou "Local Offices" (Biwo lokal yo). Apre sa, rele 844-545-5640 pou pran yon randevou.

Biwo IRS yo fèmen nan jou ferye federal yo (an anglè).

Gen Èd pou Deklarasyon Enpo Gratis ki Disponib

Kèk kontribyab ka kalifye pou jwenn èd pou preparasyon deklarasyon enpo gratis ak deklarasyon elektwonik nan yon biwo ki toupre kote yo rete a. Pou plis enfòmasyon, gade Volontè pou Asistans pou Enpo sou Revni ak Konsèy Fiskal pou Pèsonaj yo.

Sèvis Defans pou Kontribyab

Si ou gen pwoblèm fiskal akoz difikilte finansyè oswa menas mezi defavorab imedya epi ou pat anmezi pou w rezoud yo avèk IRS la, Sèvis Defans pou Kontribyab (TAS) (an anglè) la ka anmezi pou l ede ou.