Kite n ede w

Zouti ak Resous Sou Entènèt

Anpil fanmi pral jwenn peman avans Kredi Enpo pou Timoun yo. Jwenn detay sou Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo an 2021 (an anglè).

Èske w t ap tann yon ranbousman?

 • IRS bay plis pase 9 sou 10 ranbousman nan pi piti pase 21 jou.

Kilè w ka verifye estati ranbousman w la:

 • Nan lespas 24 èdtan apre nou te resevwa deklarasyon enpo ou te ranpli anliy la oswa
 • 4 semèn apre lapòs voye papye deklarasyon w la.

Ou ta dwe rele si: 

Preparasyon

Èd pou deklarasyon an

Depo

Pou jwenn ranbousman w la pi rapid, ranpli deklarasyon w la anliy epi chwazi pou yo fè depo dirèk pou ranbousman w la.

Remak: Ou pa ka genyen revni brit ajiste w la (AGI) pa telefòn. Pou w ka genyen revni brit ajiste w la (AGI) rapid, mande yon relve enpo anliy.

Depo pa imèl

Li pran nou pi plis tan pou poste dokiman ki gen ladan papye deklarasyon enpo. N ap travay tout bagay lapòs yo nan lòd nou resevwa yo a. Pa ranpli yon dezyèm deklarasyon enpo oswa rele IRS. Jwenn dènye enfòmasyon sou operasyon ak sèvis IRS (an anglè).

Kesyon kouran

Itilize asistan enpo entèraktif nou an pou reponn kesyon ki gen rapò ak enpo w yo, tankou:

Pou verifye estati deklarasyon ki modifye w la:

 • Ou dwe ret tann 3 semèn apre w fin ranpli fòm nan anvan w itilize zouti Kote deklarasyon ki modifye m nan?

Ou ta dwe rele si:

 • Sa a fè 16 semèn depi w voye deklarasyon ki modifye a pa lapòs oswa
 • Zouti Kote deklarasyon ki modifye m nan? voye w sou yon paj pou rele nou.

Telefòn ak Asistans lokal

Ajan nan telefòn yo kapab ede w sou plizyè tèm men w ka gade lis tèm ajan nou yo pa kapab ba w sèvis (an anglè).

Verifye idantite w lè w ap rele

Reprezantan nou yo dwe verifye idantite w anvan yo mande w enfòmasyon pèsonèl ou.

Mete bagay sa yo prè lè w ap rele:

Endividyèl

 • Nimewo sekirite sosyal (SSN) ak dat moun fèt
 • Nimewo idantifikasyon moun k ap peye enpo (ITIN)  pou moun k ap peye enpo yo san yon nimewo sekirite sosyal
 • Ranpli estati – selibatè, chèf fanmi, yon moun ki marye k ap ranpli ansanm oswa yon moun ki marye k ap ranpli separeman
 • Deklarasyon enpo ane anvan an
 • Deklarasyon enpo ou rele pou li a
 • Nenpòt bagay nou te voye pou ou pa lapòs

Lòt moun k ap rele lòt moun

Lòt moun k ap rele pou yon moun ki peye enpo ki mouri

Nimewo telefòn IRS yo - Tan anvan yo pran apèl la

Sezon deklarasyon an 
(Janvye - Avri)

 • Tan anvan yo bay yon sèvis nan telefòn nan ka nan 15 minit yo. Gen kèk liy sèvis telefòn ki ka pran plis tan pou yo bay sèvis.
 • Tan anvan yo bay yon sèvis nan telefòn pi plis jou lendi ak madi yo, pandan wikenn President's Day epi nan zòn delè pou ranpli deklarasyon enpo yo nan mwa avril.

Sezon apre deklarasyon 
(Me - Desanm)

 • Tan anvan yo bay yon sèvis nan telefòn nan ka nan 27 minit yo. Gen kèk liy sèvis telefòn ki ka pran plis tan pou yo bay sèvis.
 • Tan anvan yo bay yon sèvis nan telefòn jeneralman pi plis jou lendi ak madi yo.

Liy pou bay èd nou yo ouvè soti lendi pou rive madi. Moun k ap viv Alaska oswa Hawaii dwe itilize fizo orè Pacific Time la. Liy telefòn Pòtoriko yo ouvè soti 8:00 AM pou rive 8:00 PM nan lè lokal la.

Endividyèl 
800-829-1040
7 a.m. pou 7 p.m. nan lè lokal la

Biznis 
800-829-4933
7 a.m. pou 7 p.m. nan lè lokal la

Enpo sou benefis enstitisyon ki pa komèsyal yo 
877-829-5500
8 a.m. pou 5 p.m. nan lè lokal la

Imobilye ak enpo sou donasyon (Fòm 706/709) 
866-699-4083
8 a.m. pou 3:30 p.m. Eastern time

Enpo endirèk pou mèt biznis la 
866-699-4096
​​​​​8 a.m. pou 6 p.m. Eastern time

Moun k ap rele aletranje 
Itilize paj Sèvis entènasyonal nou an.

Moun kap rele ki gen pwoblèm pou tande 
TTY/TDD 800-829-4059

Sèvis entèpretasyon
Si w pa ka jwenn repons ak kesyon sou enpo w yo sou paj IRS.gov la, nou ka ofri w èd nan plis pase 350 lang avèk sipò entèprèt pwofesyonèl. Pou yo asiste w an espanyòl, rele nan 800-829-1040. Pou lòt lang yo, rele nan 833-553-9895. W ap jwenn yon ajan IRS k ap:

Mande yon reyinyon fasafas pou ede w
Ou ka pran yon randevou nan yon biwo lokal IRS pou jwenn èd. Lè randevou yo varye selon pwoblèm enpo a ak kote biwo yo ye a. 

Pou ede pwoteje moun k ap peye enpo yo ak anplwaye yo, Zouti pou detekte COVID-19 (an anglè) la disponib pou moun yo fè tès depistaj nouvo kowonaviris la pa rapò ak sentòm yo genyen. Zouti sa a se pou itilizasyon opsyonèl anplwaye IRS yo, moun k ap peye enpo yo, pwofesyonèl enpo yo ak lòt moun anvan yo antre nan yon etablisman IRS. IRS angaje nan pwoteje kont pwopagsyon rapid COVID-19 epi nou ankouraje moun yo sèvi ak zouti sa a pou fè tès depistaj pou pwòp tèt yo anvan yo vizite enstalasyon IRS yo.

Ou ka jwenn biwo ki pi pre w la ak zouti Lokalizatè asistans pou moun k ap peye enpo (an anglè). Depi w fin jwenn biwo lokal ou a, gade ki sèvis ki disponib. Epi rele nan 844-545-5640 pou pran yon randevou.

Biwo IRS yo fenmen nan jou ferye federal yo (an anglè).

Èd gratis pou deklarasyon enpo ki disponib 
Kèk moun k ap peye enpo yo ka kalifye pou jwenn èd nan preparasyon ak ranplisaj elektwonik deklarasyon enpo gratis  kote ki pre kote y ap viv la. Pou plis enfòmasyon, gadeAsistans enpo sou revni volontè ak konsèy enpo pou granmoun gen anpil laj yo.

Sèvis pou defann moun k ap peye enpo yo
Si w gen pwoblèm enpo akòz difikilte finansye oswa yon menas imedyat pou yon aksyon negatif epi w pa t kapab rezoud yo ak IRSSèvis pou defann moun k ap peye enpo yo (TAS) (an anglè) kapab ede w.