Sẵn sàng khai thuế: Hiểu những thay đổi trong cuộc sống có thể ảnh hưởng như thế nào đến tờ khai thuế năm 2020 được nộp trong năm nay

FS-2021-02, Tháng 2/2021

Vào ngày 2/12, Sở Thuế Vụ sẽ bắt đầu xử lý các tờ khai thuế năm 2020. Năm nay, lần đầu tiên Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có một số thay đổi khác và một số trường hợp đặc biệt liên quan đến COVID-19 mà Sở Thuế Vụ muốn người đóng thuế cân nhắc trước khi khai thuế.

Những người gặp khó khăn về tài chánh có thể thấy rằng có tác động về thuế đến một số sự kiện nhất định, chẳng hạn như mất việc, xóa nợ hoặc khai thác quỹ hưu trí. Ngoài ra, thông tin trên tờ khai thuế năm 2020 của người đóng thuế có thể khác với tờ khai thuế năm 2019 của họ. Các cá nhân có thể kiểm tra trang "Điều Gì Xảy Ra Nếu" Dành Cho Những Người Đóng Thuế Đang Gặp Khó Khăn (tiếng Anh) cho một số trường hợp có thể có tác động về thuế đối với các gia đình.

Hiểu được những thay đổi của năm ngoái ảnh hưởng đến các cá nhân, gia đình và tờ khai thuế của họ như thế nào là rất quan trọng. Sở Thuế Vụ đã phát triển tờ thông tin này để giải thích những điều người đóng thuế cần biết về việc khai thuế đầy đủ và chính xác, yêu cầu các khoản tín thuế và khoản khấu trừ, nhận tiền hoàn thuế kịp thời và đáp ứng các trách nhiệm về thuế.

Khai thuế điện tử đầy đủ và chính xác để tránh hoàn thuế chậm trễ

Mọi người cần sắp xếp hồ sơ thuế để chuẩn bị khai thuế dễ dàng hơn. Cách an toàn và chính xác nhất để khai thuế là khai thuế bằng phương thức điện tử. Sở Thuế Vụ dự kiến khoảng 90% cá nhân sẽ khai thuế liên bang theo phương thức điện tử. Các tờ khai điện tử có ít lỗi hơn, có nghĩa là ít bị chậm trễ hơn.

Khai thuế miễn phí trực tuyến hoặc trực tiếp

Sở Thuế Vụ hợp tác với các nhà cung cấp phần mềm thuế và các tổ chức cộng đồng trên toàn quốc. Khai Thuế Miễn PhíCác Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ cung cấp các sản phẩm khai thuế miễn phí cho gần như tất cả người đóng thuế. Người đóng thuế thậm chí không cần máy tính; họ có thể sử dụng điện thoại thông minh. Khai Thuế Miễn Phí cung cấp dịch vụ chuẩn bị tờ khai thuế trực tuyến miễn phí và nộp tờ khai thuế điện tử miễn phí. Các cá nhân cũng có thể kiểm tra Chương Trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện và Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (VITA/TCE để tìm một địa điểm gần họ, nơi các thiện nguyện viên có thể giúp chuẩn bị tờ khai thuế. Điều quan trọng cần lưu ý là một số địa điểm VITA/TCE đang trợ giúp người đóng thuế từ xa và những địa điểm khác vẫn bị đóng cửa vì COVID-19.

Thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, thành viên gia đình đủ điều kiện và một số cựu chiến binh được sử dụng miễn phí các dịch vụ Thuế Quân Nhân Miltax (tiếng Anh) để chuẩn bị và khai tờ khai thuế liên bang và tiểu bang bằng phương thức điện tử.

Nhận tiền hoàn thuế điện tử

Nộp tờ khai thuế điện tử và lựa chọn phương thức tiền gửi trực tiếp vẫn là cách nhanh nhất và an toàn nhất để khai thuế lợi tức chính xác và để nhận tiền hoàn thuế. Cứ 10 người đóng thuế thì có 8 người nhận được tiền hoàn thuế bằng phương thức tiền gửi trực tiếp. Sở Thuế Vụ sử dụng cùng một hệ thống chuyển ngân điện tử để chuyển tiền hoàn thuế, hệ thống mà được các cơ quan liên bang khác sử dụng để gửi gần 98% tất cả các quyền lợi An Sinh Xã Hội và Cựu Chiến Binh vào hàng triệu trương mục.

Chi trả tiền thuế bằng phương thức điện tử

Nếu một người nợ thuế, họ có thể thực hiện chi trả bằng phương thức điện tử trực tuyến, qua điện thoại hoặc từ thiết bị di động. Chi trả bằng phương thức điện tử an toàn và bảo mật. Sở Thuế Vụ sử dụng công nghệ mã hóa mới nhất và không lưu trữ số trương mục ngân hàng được sử dụng để gửi khoản chi trả. Khi người đóng thuế sử dụng bất kỳ tùy chọn chi trả điện tử nào của Sở Thuế Vụ, nó sẽ giúp họ kiểm soát việc chi trả hóa đơn thuế và mang lại sự yên tâm. Họ xác định ngày chi trả và sẽ nhận được xác nhận ngay lập tức từ Sở Thuế Vụ. Thật dễ dàng, an toàn và nhanh chóng hơn nhiều so với việc gửi chi phiếu hoặc lệnh phiếu. Truy cập IRS.gov/payments để xem tất cả các tùy chọn chi trả điện tử. Lưu ý rằng công cụ Direct Pay (Chi Trả Trực Tiếp) của Sở Thuế Vụ là miễn phí.

Xem thông tin trương mục thuế trực tuyến

Người đóng thuế có thể truy cập trương mục trực tuyến của họ để xem số tiền còn nợ, thông tin kế hoạch chi trả, lịch sử chi trả, các khoản chi trả đã lên lịch và đang chờ xử lý, bản sao kỹ thuật số của các thông báo chọn lọc và thông tin quan trọng từ tờ khai thuế gần đây nhất của họ như đã nộp ban đầu.

Các cá nhân cũng có thể kiểm tra các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thông qua trương mục trực tuyến của họ. Điều này có thể giúp tính toán chính xác bất kỳ khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nào trên tờ khai thuế năm 2020.

Đối với các câu hỏi về cách tạo trương mục hoặc cách đặt lại tên người dùng hoặc mật khẩu, hãy xem IRS.gov/secureaccess.

Số PIN Bảo Vệ Danh Tính có sẵn trên toàn quốc

Mới trong năm nay, tất cả người đóng thuế có thể tự nguyện chọn tham gia chương trình số IP PIN bằng cách sử dụng công cụ Nhận Số IP PIN tại IRS.gov/ippin. Số IP PIN gồm sáu chữ số ngăn những kẻ trộm danh tính khai thuế bằng số An Sinh Xã Hội của họ. Điều này bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho người đóng thuế chống lại hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế bằng cách yêu cầu số PIN mà họ tạo để sử dụng khi họ khai thuế điện tử. Người đóng thuế phải vượt qua một tiến trình xác minh danh tính nghiêm ngặt. Người phối ngẫu và những người phụ thuộc đủ điều kiện nhận số IP PIN nếu họ có thể vượt qua quy trình xác minh danh tính. Người đóng thuế có thể duyệt xét những gì cần thiết để xác minh danh tính của họ tại IRS.gov/secureaccess.

Trợ cấp thất nghiệp là phải chịu thuế

Hàng triệu người Mỹ đã nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp vào năm 2020, nhiều người trong số họ là lần đầu tiên. Những người đóng thuế này có thể không biết rằng số tiền nhận được thông qua chương trình này là lợi tức chịu thuế. Trợ cấp thất nghiệp là lợi tức chịu thuế nếu chúng được nhận theo luật trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ hoặc của tiểu bang.

Điều này bao gồm thêm $600 mà các cá nhân có thể đã nhận được mỗi tuần vào năm 2020 theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Do Vi-rút Corona (CARES) (tiếng Anh) được cung cấp trong chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp Trong Đại Dịch Của Liên Bang.

Các cá nhân được khuyến khích sử dụng công cụ tương tác của Sở Thuế Vụ - Các Khoản Chi Trả Tôi Nhận Được Khi Thất Nghiệp Có Phải Chịu Thuế Không? (tiếng Anh) - và trả lời các câu hỏi về trợ cấp thất nghiệp để giúp họ xác định xem họ có phải chịu thuế hay không.

Nếu một người nhận được trợ cấp thất nghiệp vào năm 2020, họ sẽ nhận được Mẫu 1099-G Các Khoản Chi Trả Nhất Định Của Chính Phủ, cho biết số tiền đã trả trong Ô 1 và bất kỳ khoản thuế lợi tức liên bang nào mà người đó đã chọn khấu trừ trong Ô 4. Sở Thuế Vụ cũng sẽ nhận được một bản sao. Một số tiểu bang không gửi Mẫu 1099-G qua đường bưu điện và các cá nhân sẽ cần lấy phiên bản điện tử từ trang web của tiểu bang.

Những cá nhân nhận được Mẫu Đơn 1099-G cho khoản tiền trợ cấp thất nghiệp mà họ không nhận được phải liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang của họ và yêu cầu Mẫu Đơn 1099-G đã được điều chỉnh. Các tiểu bang không nên cấp Mẫu Đơn 1099-G cho những người đóng thuế mà họ biết là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến trợ cấp thất nghiệp. Những người đóng thuế là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến trợ cấp thất nghiệp không nên nộp bản khai về việc bị mạo danh cho Sở Thuế Vụ.

Để tránh các khoản tiền hoàn thuế chậm trễ, người đóng thuế nên nộp một tờ khai đầy đủ và chính xác bao gồm bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp nào nhận được vào năm 2020.

Công việc từ nền kinh tế chia sẻ là phải chịu thuế

Nền kinh tế chia sẻ là hoạt động mà mọi người kiếm được lợi tức bằng cách cung cấp công việc, dịch vụ hoặc hàng hóa theo yêu cầu. Thông thường, hoạt động được thực hiện này thông qua một nền tảng kỹ thuật số như một ứng dụng hoặc trang web. Các cá nhân phải khai thuế nếu họ có lợi tức ròng từ việc tự kinh doanh từ $400 trở lên từ công việc trong nền kinh tế chia sẻ, ngay cả khi đó là công việc phụ, bán thời gian hay tạm thời.

Kiểm tra tính đủ điều kiện cho các khoản tín thuế

Với những thay đổi về lợi tức và các sự kiện trong đời khác đối với nhiều người vào năm 2020, các khoản tín thuế và khấu trừ có thể đồng nghĩa với việc người đóng thuế sẽ có nhiều tiền hơn và việc xem xét tính đủ điều kiện ngay bây giờ có thể giúp việc khai thuế dễ dàng hơn.

Các khoản tín thuế nhất định có thể dẫn đến khoản tiền hoàn thuế ngay cả khi một người không nợ thuế. Một số người có thể thấy rằng họ vừa mới đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế nhất định, chẳng hạn như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) hoặc là Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Hơn bao giờ hết, Sở Thuế Vụ kêu gọi mọi người kiểm tra và xem liệu họ có đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế hay không và yêu cầu chúng khi họ khai thuế. Mọi người có thể sử dụng Trợ Tá Thuế Tương Tác của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh) để giúp xác định xem họ có đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín thuế và khoản khấu trừ nhất định hay không. Các cá nhân phải khai thuế lợi tức liên bang – ngay cả khi họ không bắt buộc phải khai – và yêu cầu cụ thể các khoản tín thuế nhất định.

Tính đủ điều kiện cho Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC)

EITC là khoản tín thuế lợi tức liên bang có thể hoàn lại lớn nhất của chính phủ liên bang dành cho người lao động có lợi tức thấp đến trung bình. Nếu một cá nhân đủ điều kiện, quý vị có thể sử dụng khoản tín thuế này để giảm các khoản thuế quý vị phải trả – và có thể tăng tiền hoàn thuế của mình. Ví dụ, EITC trị giá tới $6,660 cho một gia đình có ba con trở lên hoặc lên đến $538 cho những người đóng thuế không có con đủ điều kiện.

Đối với những người đã kiếm được lợi tức từ việc làm việc cho ai đó hoặc điều hành một doanh nghiệp hoặc trang trại, số tiền đó có thể thay đổi tích cực cuộc sống, gia đình và cộng đồng của họ. Bốn trong số năm người đóng thuế đủ điều kiện nhận được EITC. Điều này có nghĩa là hàng triệu người đóng thuế đang dùng khoản tiền EITC để giúp đỡ họ. Nhưng nếu thiếu 1/5 số người có nghĩa là hàng triệu người đang không tận dụng khoản tín thuế quý giá mà họ kiếm được. Gần một phần ba những người đủ điều kiện cho EITC đủ điều kiện lần đầu tiên trong năm nay do những thay đổi về tình trạng hôn nhân, cha mẹ hoặc tài chánh của họ.

Có một quy tắc EITC mới có thể giúp những người có lợi tức vào năm 2020 thấp hơn năm 2019 hoặc nhận được lợi tức thất nghiệp mà không thể được sử dụng để đủ điều kiện cho EITC. Một người có thể chọn sử dụng lợi tức do lao động năm 2019 của họ để tính Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng nếu lợi tức do lao động của họ trong năm 2019 nhiều hơn năm 2020. Thay đổi này có thể giúp người lao động nhận được các khoản tín thuế lớn hơn và số tiền hoàn thuế lớn hơn khi họ khai thuế năm 2020 trong năm nay. Người đóng thuế nên sử dụng lợi tức do lao động năm 2019 của họ nếu khoản lợi tức đó giúp họ đủ điều kiện nhận thêm EITC.

Người đóng thuế kiếm được từ $56,854 trở xuống có thể xem họ có đủ điều kiện hay không bằng cách sử dụng công cụ Trợ Tá EITC, có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Công cụ này giúp xác định tính đủ điều kiện, trẻ đủ điều kiện và ước tính số tiền EITC mà một người có thể nhận được. Nếu một cá nhân không đủ điều kiện cho EITC, Trợ Tá sẽ giải thích lý do.

Tính đủ điều kiện cho khoản Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC)

Khoản ACTC (tiếng Anh) dành cho một số cá nhân nhận được ít hơn toàn bộ số tiền Tín Thuế Trẻ Em. Giống như EITC, khi nộp tờ khai thuế năm 2020, các cá nhân có thể sử dụng lợi tức do lao động năm 2019 của họ để tính khoản ACTC nếu lợi tức do lao động của họ trong năm 2019 nhiều hơn năm 2020. Một lần nữa, thông thường sẽ tốt hơn nếu chọn tùy chọn dẫn đến khoản tín thuế lớn hơn. Xem hướng dẫn cho Mẫu 8812 để biết thêm thông tin.

Tiền hoàn thuế cho các tờ khai yêu cầu EITC hoặc ACTC có thể mất nhiều thời gian hơn

Theo luật, Sở Thuế Vụ không thể hoàn lại tiền trước giữa tháng 2/2021 đối với các tờ khai thuế yêu cầu EITC hoặc ACTC. Khung thời gian này áp dụng cho toàn bộ khoản tiền hoàn thuế, không chỉ phần liên quan đến tín thuế. Những người khai EITC hoặc ACTC sẽ sớm nhận được tiền hoàn thuế trong trương mục ngân hàng hoặc trên thẻ khấu trừ tiền của họ vào tuần đầu tiên của tháng Ba, nếu họ khai thuế điện tử, chọn phương thức tiền gửi trực tiếp và không có vấn đề gì khác với tờ khai thuế của họ. Sở Thuế Vụ không thể trả lời các câu hỏi về tình trạng tiền hoàn thuế trừ khi đã qua 21 ngày kể từ khi tờ khai thuế được nộp bằng phương thức điện tử. Khung thời gian 21 ngày đó bắt đầu vào ngày 2/12 hoặc khi Sở Thuế Vụ chấp nhận tờ khai thuế, tùy theo ngày nào muộn hơn. Tuy nhiên, người đóng thuế có thể kiểm tra Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov hoặc ứng dụng IRS2Go cho ngày hoàn thuế được cá nhân hóa của quý vị chỉ sau 24 giờ sau khi các tờ khai thuế của quý vị được gửi theo phương thức điện tử. Đây là cách tốt nhất để theo dõi trạng thái khoản tiền hoàn thuế. Hầu hết những người khai thuê EITC/ACTC sẽ sớm thấy thông tin cập nhật tại Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu trước ngày 2/22.

Tính đủ điều kiện cho các khoản tín thuế khác

Người đóng thuế có thể đủ điều kiện cho các khoản tín thuế như Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh)Tín Thuế Chăm Sóc Con Nhỏ Và Người Phụ Thuộc (tiếng Anh) Người đóng thuế có người phụ thuộc không đủ điều kiện cho Tín Thuế Trẻ Em có thể yêu cầu Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác (tiếng Anh). Các cá nhân trả chi phí giáo dục đại học cho bản thân, người phối ngẫu hoặc người phụ thuộc, có thể đủ điều kiện để tiết kiệm một số tiền bằng các khoản tín thuế hoặc khấu trừ thuế giáo dục (tiếng Anh).

Khoản khấu trừ đóng góp thiện nguyện bằng tiền mặt không được liệt kê

Người đóng thuế chọn khoản khấu trừ tiêu chuẩn có thể đủ điều kiện để nhận khoản khấu trừ thiện nguyện cho các khoản đóng góp bằng tiền mặt lên đến $300 được thực hiện cho các tổ chức thiện nguyện đủ điều kiện (tiếng Anh) vào năm 2020 mà không cần phải liệt kê. Khoản khấu trừ thuế này làm giảm cả tổng lợi tức điều chỉnh và lợi tức chịu thuế – chuyển thành khoản tiết kiệm thuế cho những người đóng góp. Sử dụng công cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác của Sở Thuế Vụ - Tôi Có Thể Khấu Trừ Các Khoản Đóng Góp Thiện Nguyện Của Mình Không? (tiếng Anh) - và trả lời các câu hỏi về đóng góp tiền mặt để có thêm thông tin.

Các khoản đóng góp IRA sau 70 tuổi rưỡi

Từ năm 2020 trở về sau, không có giới hạn độ tuổi đóng góp thường xuyên cho IRA truyền thống hoặc Roth IRA. Các cá nhân có thể đóng góp IRA được khấu trừ thuế sau 70 tuổi rưỡi. Ngoài ra, họ có thể yêu cầu khấu trừ trên tờ khai thuế lợi tức liên bang cá nhân của họ cho số tiền đã đóng góp cho IRA. Xem Giới Hạn Khấu Trừ IRA (tiếng Anh). Người đóng thuế có thể đóng góp cho IRA cho đến ngày 4/15/2021 và vẫn khấu trừ số tiền đó trên tờ khai thuế năm 2020 nếu đủ điều kiện.

Ngoài ra, một số người đóng thuế nhận thấy cần phải thực hiện các khoản phân phối sớm liên quan đến vi-rút Corona từ các chương trình 401(k) và IRA truyền thống vào năm 2020. Theo Đạo Luật CARES, các khoản phân phối đó – lên đến $100,000 – không phải chịu thuế bổ sung 10% mà thường áp dụng cho các khoản phân phối được thực hiện trước khi một cá nhân đạt 59 tuổi rưỡi. Ngoài ra, khoản phân phối liên quan đến đại dịch vi-rút Corona (tiếng Anh) có thể được bao gồm trong lợi tức theo từng phần bằng nhau trong khoảng thời gian ba năm và mọi người có ba năm để hoàn trả khoản phân phối liên quan đến vi-rút Corona cho một chương trình hưu trí hoặc IRA, và hoàn tác các hệ quả về thuế của khoản phân phối đó.

Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thường được gọi là các khoản chi trả kích thích kinh tế. Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế dựa trên thông tin về niên thuế 2018 hoặc 2019 của người đóng thuế. Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cũng tương tự ngoại trừ tính đủ điều kiện và số tiền dựa trên thông tin năm 2020 trên tờ khai thuế của một người.

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đã được phát hành cho các cá nhân đủ điều kiện trong hai đợt – khoản chi trả đầu tiên là $1,200 cho mỗi người lớn, cộng với $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện và khoản chi trả thứ hai là $600 cho mỗi người lớn, cộng với $600 cho mỗi trẻ đủ điều kiện. Các khoản chi trả này không phải chịu thuế.

Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi là khoản tín thuế đối với thuế lợi tức năm 2020. Nhìn chung, khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi sẽ làm tăng số tiền hoàn thuế của quý vị hoặc giảm số tiền thuế quý vị còn nợ trong tờ khai thuế năm 2020.

Hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được toàn bộ số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi dưới dạng khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Nếu một người đã nhận được toàn bộ số tiền cho cả hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, thì họ không nên bao gồm bất kỳ thông tin nào về khoản tiền đó khi nộp tờ khai thuế năm 2020.

Một sự thay đổi về lợi tức có thể làm cho một người đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Ví dụ: một số người có thể đã nhận được ít hơn khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầy đủ vì lợi tức của họ quá cao vào năm 2019 và họ có thể yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi dựa trên lợi tức năm 2020. Hoặc, nếu một người được kê khai là người phụ thuộc vào tờ khai thuế của người khác vào năm 2018 hoặc 2019 nhưng không thể được kê khai là người phụ thuộc vào tờ khai thuế của người khác vào năm 2020, thì giờ đây họ có thể đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Nếu một người đủ điều kiện – và không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc họ nghĩ rằng họ đủ điều kiện để nhận nhiều hơn số tiền đã nhận – thì họ có thể yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi khi nộp tờ khai thuế năm 2020. Các cá nhân phải khai thuế năm 2020 để yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi ngay cả khi thông thường họ không bắt buộc phải khai. Truy cập IRS.gov/rrc để biết thêm thông tin.

Khoản chi trả lãi từ tiền hoàn thuế phải chịu thuế

Nói chung, Sở Thuế Vụ đã trả tiền lãi đối với các khoản tiền hoàn thuế năm 2019 cho các cá nhân trên các tờ khai thuế được nộp trước ngày 7/15/2020. Tiền lãi áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 4/15/2020 cho đến ngày hoàn thuế. Các khoản chi trả tiền lãi từ tiền hoàn thuế phải chịu thuế và người đóng thuế phải báo cáo tiền lãi trên tờ khai thuế năm 2020 của họ. Sở Thuế Vụ sẽ gửi Mẫu 1099-INT (tiếng Anh) về khoản tiền lãi trên $10 được trả vào năm 2020 không muộn hơn ngày 2/1/2021.

Gia hạn số ITIN sắp hết hạn

Nếu một người đã sử dụng Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) để khai thuế, họ nên bảo đảm rằng nó chưa hết hạn. Truy cập IRS.gov/itin để biết thêm thông tin.

Phụ Lục LEP mới, yêu cầu thay đổi tùy chọn ngôn ngữ

Trong mùa khai thuế này, các cá nhân có thể sử dụng Phụ Lục LEP mới để nêu tùy chọn nhận thông báo bằng văn bản từ Sở Thuế Vụ bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh.

Hầu hết các khoản tiền hoàn thuế được gửi trong vòng chưa đầy 21 ngày; một số cần được duyệt xét thêm và mất nhiều thời gian hơn

Vì mỗi tờ khai thuế là khác nhau, mỗi khoản tiền hoàn thuế của mỗi người đóng thuế cũng vậy. Các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thuế sau khi Sở Thuế Vụ nhận được tờ khai thuế. Cách nhanh nhất để nhận được khoản tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử và chọn phương thức tiền gửi trực tiếp. Người đóng thuế sẽ nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn nhiều so với việc họ gửi tờ khai bằng giấy và yêu cầu chi phiếu giấy qua đường bưu điện.

Mặc dù Sở Thuế Vụ cấp hầu hết các khoản hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày sau khi tờ khai thuế được xử lý, nhưng Sở Thuế Vụ cảnh báo người đóng thuế không nên phụ thuộc vào việc nhận được khoản tiền hoàn thuế trước một thời điểm nhất định nào đó, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch mua bán lớn hoặc chi trả hóa đơn. Một số khoản tiền hoàn thuế có thể cần xem xét thêm và có thể mất nhiều thời gian xử lý hơn. Điều này có thể cần thiết khi tờ khai phát sinh lỗi, không đầy đủ hoặc bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận hoặc đánh cắp danh tính. Sở Thuế Vụ, cùng với các đối tác trong ngành thuế, tiếp tục tăng cường xem xét tính bảo mật để giúp bảo vệ chống lại hành vi mạo danh và lừa đảo tiền hoàn thuế.

Sở Thuế Vụ sẽ liên lạc với người đóng thuế qua đường bưu điện khi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế.

Ngoài ra, người đóng thuế cần cân nhắc khoảng thời gian mà tổ chức tài chánh cần để chuyển khoản chi trả vào trương mục hoặc để nhận chi phiếu qua đường bưu điện. Hầu hết các tổ chức tài chánh không xử lý các khoản chi trả vào cuối tuần hoặc ngày lễ, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian thực hiện bất kỳ khoản chi trả nào.

Thông tin tiền hoàn thuế thường sẽ có sẵn trong vòng 24 giờ sau khi Sở Thuế Vụ xác nhận đã nhận được tờ khai thuế điện tử trên công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov và ứng dụng IRS2Go.

Sở Thuế Vụ không thể trả lời các câu hỏi về tình trạng tiền hoàn thuế trừ khi đã qua 21 ngày kể từ khi người đóng thuế nộp tờ khai thuế theo phương thức điện tử. Khung thời gian 21 ngày đó bắt đầu vào ngày 2/12 hoặc khi Sở Thuế Vụ chấp nhận tờ khai thuế, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Người đóng thuế phải nộp tờ khai thuế trước ngày 4/15 ngay cả khi họ không thể trả toàn bộ số thuế còn nợ

Nếu người đóng thuế tin rằng họ có thể gặp khó khăn khi chi trả hóa đơn thuế trước ngày đến hạn 4/15, thì họ không cần phải lo lắng. Họ vẫn phải khai thuế ngay cả khi họ không thể trả đầy đủ. Họ cần trả càng nhiều càng tốt để tránh bị phạt và lãi suất. Việc khai thuế kịp thời là đặc biệt quan trọng vì phí phạt khai chậm và tiền phạt chậm nộp (tiếng Anh) trên các khoản thuế chưa chi trả sẽ tăng lên rất nhanh.

Sở Thuế Vụ cung cấp các tùy chọn chi trả, chẳng hạn như gia hạn ngắn hạn để chi trả, kế hoạch chi trả hoặc một Đề Nghị Thỏa Hiệp, hoặc yêu cầu tạm hoãn tiến trình truy thu cho đến khi tình hình tài chánh của người đóng thuế được cải thiện. Trong một số trường hợp, cơ quan có thể miễn (tiếng Anh) các hình phạt. Tuy nhiên, cơ quan không thể miễn các khoản lãi phát sinh trên các hóa đơn thuế chưa chi trả.

Trợ giúp có sẵn trên IRS.gov để phục vụ quý vị nhanh nhất

Trang IRS.gov có sẵn thông tin liên tục và là cách nhanh nhất để nhận được hỗ trợ. Hàng triệu người sử dụng IRS.gov để giúp khai và chi trả thuế, tìm thông tin về trương mục thuế của họ và nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế.

Người đóng thuế được khuyến khích tìm hiểu xem liệu một sự kiện trong đời có khiến họ đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế mà trước đây họ không đủ điều kiện hay không. Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ là một công cụ cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi về luật thuế. Công cụ này có thể giúp xác định xem một loại lợi tức nào đó có phải chịu thuế hay không, liệu rằng ai đó có đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín thuế nhất định hay không, hoặc liệu rằng họ có thể khấu trừ các chi phí trên tờ khai thuế của mình hay không. Công cụ này cũng cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi chung, chẳng hạn như xác định tư cách khai thuế của quý vị, kê khai người phụ thuộc, hoặc xem một người có phải khai thuế hay không.

Trang Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị giúp trả lời hầu hết các câu hỏi về thuế và Hướng Dẫn Dịch Vụ Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)PDF liên kết đến các dịch vụ khác của Sở Thuế Vụ.