Kite nou ede w

Nou ka ede w sou entènèt, nan telefòn oswa an pèsòn.

Zouti ak resous anliy yo

Ou ka jwenn èd sou entènèt ak opsyon pwòp tèt ou-sèvis.

W ap tann yon ranbousman?

 • IRS la bay plis pase 9 sou 10 ranbousman nan mwens pase 21 jou.

Ou ka verifye estati ranbousman w lan:

 • Deklarasyon elektwonik: Nan 24 è apre nou fin resevwa l
 • Deklarasyon sou papye : 4 semèn apre ou voye l pa lapòs.

Ou ta dwe rele sèlman si:

 • Deklarasyon elektwonik : 3 semèn apre w te deklare
 • Deklarasyon sou papye :  6 semèn apre ou te voye l pa lapòs
 • Fòm 8379, Alokasyon pou Konjwen ki Viktim nan (an anglè) : 11 semèn pou depo elektwonik ak 14 semèn pou depoze sou papye.
 • Ranbousman : Si Kote Ranbousman Mwen an? mande w pou w kontakte nou.

Jwenn dènye enfòmasyon sou operasyon ak sèvis IRS yo (an anglè).

Pou verifye estati deklarasyon amande w la:

 • Ou dwe tann 3 semèn apre w fin soumèt fòm nan epi itilize zouti Kote Deklarasyon Amande Mwen an?

Ou ta dwe rele sèlman si:

 • Sa gen plis pase 16 semèn depi ou te voye deklarasyon amande w la pa lapòs
 • Zouti Kote Deklarasyon Amande Mwen an? mande ou pou w rele nou.

Èd nan lang pa w

Si ou pa ka jwenn repons pou kesyon enpo w yo sou IRS.gov, nou ofri èd nan plis pase 350 lang ak sipò entèprèt pwofesyonèl.

Pou panyòl, rele 800-829-1040. Pou tout lòt lang, rele 833-553-9895.

W ap jwenn yon asistan IRS ki ka swa:

 • Bay yon entèprèt nan telefòn
 • Pran yon randevou pou ou nan youn nan Sant Asistans Kontribyab lokal nou yo pou w ka jwenn èd an pèsòn. Tanpri sonje, biwo lokal nou yo bay asistans sou sijè espesifik sèlman.

Asistans lokal ak telefonik

Si ou te voye yon deklarasyon enpo oswa yon lèt pa lapòs epi ou pako tande nou, ou pa bezwen rele oswa soumèt yon dezyèm deklarasyon. Chèche konnen peryòd atant pou operasyon ak sèvis aktyèl IRS yo (an anglè).

Asistan pa telefòn nou yo kapab ede konsènan anpil sijè men, gade lis sijè asistan nou yo pa ka abòde yo (an anglè).

Verifye idantite w lè w rele

Reprezantan nou yo dwe verifye idantite w anvan yo diskite sou enfòmasyon pèsonèl ou.

Mete sa yo prè lè ou ap rele:

Patikilye yo

 • Nimewo Sekirite Sosyal yo (SSN) ak dat nesans yo
 • Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl (ITIN) si w pa genyen yon nimewo Sekirite Sosyal
 • Kondisyon fiskal – selibatè, chèf fwaye, marye k ap fè deklarasyon konjwen, oswa marye k ap fè deklarasyon apa oswa yon konjwen sivivan kalifye
 • Deklarasyon enpo ane ki pase
 • Deklarasyon enpo w ap rele pou li a
 • Tout korespondans nou te voye ba ou

Tyès k ap rele pou yon lòt moun

Tyès k ap rele pou yon kontribyab ki mouri

Nimewo telefòn IRS – Dire Atant Apèl yo

Sezon Deklarasyon
(Janvye - Avril)

 • Atant pou sèvis nan telefòn kapab 3 minit an mwayèn. Gen liy telefòn ki ka gen dire atant ki pi long.
 • Atant pou sèvis nan telefòn yo pi long jou lendi ak madi, pandan wikenn Jounen Prezidan (Presidents Day) ak nan alantou dat limit deklarasyon enpo mwa avril la.

Sezon Apre Deklarasyon
(Me - Desanm)

 • Atant pou sèvis nan telefòn kapab 11 minit an mwayèn. Gen liy telefòn ki ka gen dire atant ki pi long.
 • Jeneralman, atant sèvis telefonik yo pi kout jou mèkredi rive vandredi.

Liy asistans nou yo louvri soti lendi rive vandredi. Rezidan Alaska ak Hawaii ta dwe swiv lè Pasifik la. Liy telefòn nan pòtoriko yo louvri soti 8 è nan maten pou 8 è nan aswè nan lè lokal.

Patikilye yo
800-829-1040
7 è nan maten pou 7 è nan aswè, lè lokal

Antrepriz yo
800-829-4933
7 è nan maten pou 7 è nan aswè, lè lokal

Pwofesyonèl enpo
Si w gen yon otorizasyon ki valab pou w reprezante lòt kontribyab, kontakte Sèvis Priyorite Praktisyonè (an anglè) la.
7 è nan maten rive 7 è nan aswè nan lè lokal

Enpo benevòl yo
877-829-5500
8 è nan maten pou 5 è apremidi, lè lokal

Enpo sou testaman ak don (Fòm 706/709)
866-699-4083
10 è nan maten pou 2 nan apremidi, lè ès

Enpo endirèk
866-699-4096
​​​​​8 è nan maten pou 6 è nan aswè, lè ès

Moun  k ap rele depi aletranje yo
itilize paj Sèvis Entènasyonal nou an. 

Moun ki gen pwoblèm tande k ap rele yo
TTY/TDD 800-829-4059

Ou ka jwenn èd an pèsòn nan Sant Asistans pou Kontribyab yo (TAC). Chèche lokalize yon sant Asistans Kontribyab ki tou pre w.

Tcheke ki sèvis ki disponib nan sant lan. Apre sa, rele 844-545-5640 pou pran yon randevou.

Biwo IRS yo fèmen nan jou ferye federal yo (an anglè).

Ou ka ranpli deklarasyon w lan gratis pa mwayen:

 • Depoze Gratis IRS — ede kontribyab ki kalifye yo ranpli taks yo lè l sèvi avèk lojisyèl taks komèsyal gratis
 • Depoze Dirèk IRS — yon nouvo sèvis pilòt pou ranpli dirèkteman nan IRS, ki disponib nan 12 eta

Gen kontribyab ki ka kalifye pou yo jwenn èd preparation enpo gratis epi depoze elektwonikman yon kote toupre lakay ou. Pou plis enfòmasyon, gade Volontè Asistans Enpo sou Revni ak Konseye Fiskal pou Granmoun Aje.

Jwenn èd nan men volontè IRS sètifye

Preparasyon enpo gratis pou kontribyab ki kalifye yo, si w ranpli nènpòt nan kondisyon sa yo:

 • Touche $64 000 oswa mwens
 • Gen yon andikap
 • Bezwen sipò lang
 • Gen 60 an oswa plis

Sèvis Defans pou Kontribyab

Si w gen pwoblèm fiskal akoz difikilte finansye oswa menas mezi defavorab imedya ou pa t anmezi pou w rezoud avèk IRS, Sèvis Defans pou Kontribyab (TAS) (an anglè) la ka anmezi pou l ede ou.